Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

*PROF. ALEKSANDRA JEWTUCHOWICZ*

Prof. Aleksandra Jewtuchowicz (1948-2016), polska ekonomistka, specjalizująca się w ekonomice miast i regionów oraz gospodarce przestrzennej. Wieloletnia Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ.

Obszary badawcze:
 • gospodarka przestrzenna;
 • ekonomika i zarządzanie miastem i regionem;
 • rozwój lokalny i regionalny;
 • lokalizacja i strategie rozwoju przedsiębiorstw.

Pełnione funkcje: 

 • dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łodzkiego (2005-2016),
 • kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (2006-2016);
 • kierownik Zakładu Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (1992-2006).
Nagrody i wyróżnienia:
 
Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych:
 • Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska za pracę pt.: „Wpływ szkodliwości przemysłu na naturalne środowisko człowieka na przykładzie Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim” wykonaną na podyplomowym Studium Urbanistyki i Planowania Inwestycji Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego; 1975 r.;
 • Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za pracę doktorską pt.: „Wpływ przedsiębiorstw przemysłowych na poprawę warunków życia ludności miejskiej wybranych województw”; indywidualna stopnia trzeciego, 1979 r.;
 • Wojewody Piotrkowskiego za pracę doktorską pt.: „Wpływ przedsiębiorstw przemysłowych na poprawę warunków życia ludności miejskiej wybranych województw” jako opracowania mającego istotne znaczenie dla rozwoju województwa piotrkowskiego; 1979 r.;
 • Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl prac dotyczących istoty efektów zewnętrznych oraz ich wpływu na funkcjonowanie systemów społecznych; indywidualna stopnia trzeciego, 1987 r.;
 • Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za pracę habilitacyjną pt.: „Efekty zewnętrzne w procesach urbanizacji i uprzemysłowienia” (Wyd. UŁ, Łódź 1987); 1988 r.;
 • Nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę pt.: „Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju”; 2.10.2006;
 • Zespołowa nagroda naukowa Prezydenta m. Łodzi za pracę pt. „Łódź – monografia miasta”, Łódź, październik 2010;
 • Zespołowa nagroda naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia za dwutomową publikację pt. „Budowanie zdolności innowacyjnych regionów” i „Zdolności innowacyjne polskich regionów”, Łódź, październik 2010;
 • Zespołowa nagroda naukowa Prezydenta m. Łodzi za pracę pt. „Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej” – tom I i „Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej” – tom II, Łódź, 7 październik 2011;
 • Zespołowa nagroda naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia za pracę pt. „Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej” – tom I i „Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej” – tom II, Łódź, 14 październik 2011.

 

Za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne:

 • Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, indywidualna drugiego stopnia, 1989 r.

 

 Odznaczenia:

 • Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego, 1994;
 • Srebrny Krzyż Zasługi, 2003;
 • Medal „Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce”, 2004;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2006;
 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę, 2008.
Udział w organizacjach:
 • Reseau PGV – Le Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad;
 • Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF), od roku 1992;
 • Regional Science Association (RSA), od roku 1992;
 • Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Oddział Polski, od roku 1994;
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Organizacji i Zarządzania, członek założyciel Sekcji Polskiej, od roku 2001;
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN, kadencja w latach 1993–1998;
 • Komisje Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1981-1992;
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe, od roku 1991;
 • Włocławskie Towarzystwo Naukowe, od roku 2000;
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, od roku 1973;
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich, od roku 1974;
 • Członek Rady Naukowej Fundacji Inkubator, od roku 2001.

Monografie:

 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005;
 • Jewtuchowicz A., Efekty zewnętrzne w procesach urbanizacji i uprzemysłowienia, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1987.


Redakcja publikacji naukowych:

 • Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010;
 • Współczesne wyzwania miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009;
 • Region w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2007;
 • Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2006;
 • Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004;
 • Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004;
 • Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, wyd. Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania, Łódź 2001;
 • Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, wyd. Uniwersytet Łódzki, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Łódź 2001;
 • Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, wyd. Uniwersytet Łódzki, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Łódź 2000;
 • Środowisko przedsiębiorczości, innowacje a rozwój terytorialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997;
 • Terytorialne i ekologiczne aspekty rozwoju gospodarczego, Folia Oeconomica z. 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Développement local i régional dans la période de transformation de l’économie polonaise (Rozwój lokalny i regionalny w okresie transformacji gospodarki polskiej), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.

Artykuły naukowe:

 • Wpływ siły roboczej na rozwój regionu cieszyńskiego, [w:] Wpływ czynnika ludzkiego na wzrost gospodarczy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1975, (współautorstwo z J. Niedomagałą).
 • Einfluz der Investitionstätigkeit der Industriebe auf die Entwiclung der Infrastruktur der Städte (Wpływ działalności inwestycyjnej zakładów przemysłowych na rozwój infrastruktury miast), [w:] Territoriale Aspekte der Grundfondswirtschaft und der Investitionspolitik, Berlin 1977.
 • Siła robocza w województwie łódzkim jako czynnik rozwoju przemysłu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Ekonomiczne, Nr 7, 1977.
 • Niektóre problemy ochrony środowiska naturalnego człowieka na przykładzie Tomaszowskich Zakładów Włókien Sztucznych Chemitex–Wistom w Tomaszowie Mazowieckim, Studia Regionalne, t.II, PWN 1978.
 • Infrastruktura społeczna Skierniewic w świetle opinii ich mieszkańców, [w:] Funkcja woj. skierniewickiego leżącego między dwiema rozwiniętymi aglomeracjami miejsko–przemysłowymi, TUP z. 91, Łódź 1979 (współautorstwo z J. Regulskim).
 • Wpływ inwestycji socjalnych przemysłu na rozwój infrastruktury społecznej miast, [w:] Rola przemysłu w rozwoju miast i miasto jako baza działalności przemysłowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1979.
 • Przestrzenne zróżnicowanie warunków bytowych ludności (na przykładzie wybranych miast), Studia Regionalne  t. III, PWN 1980.
 • Wpływ zakładów przemysłowych na poprawę warunków bytowych ludności miejskiej, [w:] Gospodarka przestrzenna a warunki bytowe ludności, Biuletyn KPZK PAN, z.115, Warszawa 1981; s. 95-167.
 • Podstawy metodologiczne rachunku społeczno–ekonomicznego sieci i jednostek osadniczych, Biuletyn IGiPZ PAN, z. 34, Warszawa 1981 (współautorstwo z J. Regulskim).
 • Pojęcie i mierniki warunków bytowych ludności, w: Gospodarka przestrzenna a warunki bytowe ludności, Biuletyn KPZK PAN, z.115, Warszawa 1981; s. 30-51.
 • Korzyści zewnętrzne jako czynnik kształtowania zachowań zakładów przemysłowych, [w:] Gospodarka przestrzenna a warunki bytowe ludności, Biuletyn KPZK PAN z.115, Warszawa 1981; s. 186-192.
 • L’importance des effets externes dans l’accroissement régional, [w:] Croissance et développement régional, Université de Montpellier III 1982; s. 117-132.
 • L’industrie et l’organisation spatiale en presence d’effets externes d’agglomeration dans l’économie planifiée, Cahiers de CERVE, Paris 1983.
 • Wpływ efektów zewnętrznych na zachowania przestrzenne przedsiębiorstw przemysłowych, Studia i Materiały COMSE, t..47, Poznań 1983.
 • Społeczno–ekonomiczne konsekwencje uprzemysłowienia miast a korzyści zewnętrzne lokalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, z. 37, Łódź 1984.
 • Effets externes et organisation de l’espace dans le processus d’industrialisation, [w:] Modes de production, Espace et Sociétés, Université de Montpellier III 1984; s. 332-345.
 • Thèorie d’externalités et pratique de planification spatiale en Pologne, [w:] Planning Theory in Practice, Actes du colloque, Turyn 1986.
 • Efekty urbanizacyjne a problemy lokalizacji działalności przemysłowej, [w:] Problemy urbanizacji w Polsce i na Świecie , Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1986; s. 137-148.
 • Rozwój miast, uprzemysłowienie i efekty zewnętrzne, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1987; s. 7-19.
 • Principes et objectifs de la planification spatiale en Pologne, [w:] Planning issues in Italy and Poland, Documenti no 10 Universita di Catania 1987.
 • Influence des investissements des entreprises industrielles sur les structures spatiales des villes, [w:] Piano Paesistico e Piano Urbanistico, Documenti no 12 Universita di Catania 1988.
 • Les facteurs exogènes et endogènes du développement des systèmes locaux. Réflexions sur les recherches du groupe Languedoc–Mazowsze, [w:] Valeur de l’espace et développement local, Université Montpellier III 1988.
 • Problèmes de gestion des systèmes territoriaux locaux, [w:] Etudes Régionales et Locales, Université de Varsovie 1989; s. 147-160.
 • La gestion des systèmes teritoriaux, Association Internationale pour les Statistiques Régionales et Urbaines 1989.
 • Efekty zewnętrzne w systemach lokalnych. Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1990 (współautorstwo z T. Markowskim); s. 148-164.
 • Les externalités, leur création et leur rôle dans le développement local, CEASH, no13 Montpellier 1990; s. 1-18.
 • La localisation de nouvelles activités et la transformation de l’ espace urbain, CEASH, no 15, Montpellier 1992; s. 25-44.
 • Les conditions de la création et du développement des PME en Pologne, Revue Internationale PME, Vol. 5 No 1 Quebec 1992; s. 43-62.
 • Le rôle et l’importance économique de PME dans la restructuration de l’économie polonaise, w: La Transition en Pologne, CEASH, no 16, Montpellier 1993; s. 63-80.
 • Zakres i rola informacji w rozwoju lokalnym i regionalnym, [w:] Modelowanie organizacji i systemy informatyczne w gospodarce regionu, pod red. Z. Dowgiałło, Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Instytut Badań Systemowych PAN, Szczecin 1993; s. 67-79.
 • Orientations générales et principaux problèmes de la restructuration de Lodz et sa voïvodie (Podstawowe kierunki i problemy restrukturyzacji Łodzi i Województwa Łódzkiego) [w:] Développement local et régional dans la période de transformation de l’économie polonaise (Rozwój lokalny i regionalny w okresie transformacji gospodarki polskiej), pod red. A.Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993; wersja polska (s. 64-92) i francuska.
 • Ekonomiczne i przestrzenne problemy rozwoju obszarów chronionych, [w:] Modelowanie gospodarki w regionach szczególnie chronionych, pod red. B. Krawca, Instytut Badań Systemowych PAN, Szczecin 1994 (współautorstwo z W. Wiśniewską); s. 141-158.
 • Les déterminants régionaux et locaux de la restructuration de l’industrie polonaise, Cahiers Franco-Polonais no 11-12, Grenoble 1994 (współautorstwo z M.Horbaczewską); s. 9-22.
 • Restrukturyzacja regionalna i formy pomocy w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (w aspekcie zmian strukturalnych w Europie Zachodniej na przykładzie Francji), [w:] Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, pod red. B. Piaseckiego i Z. Koniecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995; s. 47-62.
 • Strategie rozwoju dużych miast i ich wpływ na proces transformacji gospodarki, w: Strategie rozwoju wielkich miast, pod red. R. Domańskiego, Biuletyn KPZK, z. 169, Warszawa 1995; s. 83-102.
 • Problemy powstawania środowiska przedsiębiorczości i lokalnych systemów produkcyjnych, [w:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 • Środowisko przedsiębiorczości a rozwój terytorialny, [w:] Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko - przemysłowych; PTE w Katowicach, Katowice 1996; s. 110-118.
 • Rozwój lokalnej przedsiębiorczości a restrukturyzacja gospodarki, [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko, pod red. U. Wich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996, s. 349-360.
 • Powstawanie środowiska przedsiębiorczości i sieci innowacji. Teorie i rzeczywistość, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP, Poznań 1996; s. 49-58.
 • Dynamika rozwoju terytorialnego a procesy restrukturyzacji gospodarczej, [w:] Aktualne problemy gospodarki lokalnej, pod red. A. Zalewskiego, Monografie i opracowania 414, SGH Warszawa 1996 s. 55-66.
 • Entrepreneuriat et développement des entreprises et stratégie de développement locale et régionale, [w:] Restructuration des entreprises dans les économies en transition; wyd. AE Poznan, 1997; s. 239-253.
 • Rozwój terytorialny a strategie lokalizacyjne przedsiębiorstw, [w:] Terytorialne i ekologiczne aspekty rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Folia Oeconomica z. 143, Łódź 1997, s. 5-19.
 • Przedsiębiorczość, innowacje i konkurencyjność regionów (podstawowe pojęcia i identyfikacja problemów), [w:] Środowisko przedsiębiorczości, innowacje a rozwój terytorialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 9-18.
 • Conditions institutionnelles du développement territorial dans le processus de transformation économique, [w:] L’organisation du développement territorial dans les pays en transition, ed. Centre de Manegement pour les pays de l’Est, Université Pierre Mendès Grenoble, 1998 (współautorstwo z D. Taverne), s. 74-85.
 • Polityka technologiczna i organizacja transferu technologii we Francji, [w:] Przedsiębiorczość i transfer technologii, polska perspektywa, red. K.B. Matusiak, E. Stawasz, wyd. Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Łódź-Żyrardów 1998, s. 233-258.
 • Ochrona krajobrazu w polityce rozwoju gminy, [w:] Sterowanie ekorozwojem, t.II Zarządzanie w warunkach ekorozwoju, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1998, s. 243-251 (współautorstwo z N. Joachimiak).
 • Les sytèmes productifs locaux et les milieux innovateurs à la lumière des nouvelles conceptions sur le developpement local et régional, [w:] Milieu entrepreneurial, innowation et développement territorial, Cahiers d’Economie Appliquée aux Sciences Humaines (CEASH) nr 17, Université Paul Valéry, Montpellier 1998, s. 3-17.
 • Rola instytucji w tworzeniu środowisk przedsiębiorczości; przykład Łodzi, [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko, pod red. S.L. Bagdzińskiego i M. Marszałkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1998, s. 373-383.
 • Infrastruktura przedsiębiorczości i transferu technologii w Polsce, [w:] Instrumenty i narzędzia transferu technologii i polityki innowacyjnej państwa, Agencja Techniki i Technologii, materiały z seminarium, Warszawa 1998, (współautorstwo z K.B. Matusiak).
 • La perspective de la Pologne de l’intégration avec l’Union Européenne; [w:] Politique en question; questions aux politiques, ed. Cercles Condorcet; Toulouse 1999, s. 28 - 40.
 • Problèmes de développement des petites et moyennes entreprises dans les stratégies de développement régional (exemple de Lodz), Cahiers d’Economie Appliquée aux Sciences Humaines (CEASH) nr 18, Université Paul Valéry, Montpellier 1999, s. 3-18.
 • Conditions institutionnelles du développement territorial dans le processus de transformation économique, Cahiers d’Economie Appliquée aux Sciences Humaines (CEASH) nr 18, Université Paul Valéry, Montpellier 1999, s. 31-46; (współautorstwo z D. Taverne).
 • Terytorialne systemy produkcyjne - nowy model rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, pod red. A. Jewtuchowicz; wyd. Uniwersytet Łódzki, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Łódź 2000
 • Les conditions de création d’un milieu entrepreunarial et innovant dans la politique de développement local et régional (exemple de la région de Lodz) [w:] Dialogues culturels et développement économique européenn, ed. Sedcom Libris, Iasi 2000, s. 255-264.
 • Innowacje i organizacja transferu technologii jako elementy konkurencyjności regionu, [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, pod red. M. Klamut i L. Cybulskiego, wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 119-127.
 • Rola infrastruktury przedsiębiorczości i transferu technologii w podnoszeniu konkurencyjności regionów, [w:] Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego, pod red. W. Kosiedowskiego, wyd. UMK w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Toruń 2000; (współautorstwo z W. Kosiedowskim), s. 59-71.
 • Kontrakty planowe państwa z regionem we Francji, [w:] Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Jewtuchowicz; wyd. Uniwersytet Łódzki, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Łódź 2001, s.48-59.
 • Problèmes de développement du réseau et du milieu innovateur - théorie et réalité (l’exemple de la Pologne); [w:] La Pologne. Ses transformations économiques et institutionnelles et le processus de son intégration à l’Union européenne; ed. Université Paul Valéry - Montpellier III, Montpellier 2001, s. 293-313.
 • Strategie przedsiębiorstw innowacyjnych – współpraca czy konkurencja?, [w:] Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, Nr 32, Poznań 2001, s. 196-204.
 • Terytorium i lokalne systemy produkcyjne a globalizacja gospodarki, [w:] Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, red. W. Kosiedowski, wyd. UMK, Toruń 2001, s. 37-54.
 • Rozwój, środowisko, sieci innowacyjne i lokalne systemy produkcyjne, [w:] K. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, wyd. Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania, Łódź 2001, s. 69-95.
 • Rozwój sieci i innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości, [w:] K. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, wyd. Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania, Łódź 2001, s. 233-251.
 • Innowacyjność środowisk przedsiębiorczości, [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001, s. 115-126.
 • Compétitivité et stratégies de développement des régions polonaises dans les conditions de l’intégration européenne, Revista de Economia e Direito Galileu, UAL, vol. VII, nr 1, Lizbona 2002, s. 53-71.
 • Les dilemmes du développement des régions polonaises, [w:] La construction européenne; Modes de développement et partenaires, Faculté Des Sciences Economiques l’Université Matej Bel, Bańska Bystrzyca 2002, s. 32-45.
 • The behaviour of innovative enterprises in Poland, [w:] Regiona konkuretspeja, Daugavpils Univeritates, DU izdevnieciba, vol. II, « Saule », Ryga 2002, s. 58-65.
 • Конкурентоспособность и стратегии развития польских регионов в условиях европейской интеграции, in: Белорусский экономический журнал, nr 3 (20), Mińsk, 2002, s. 100-107.
 • Środowiska przedsiębiorczości a problem spójności gospodarki regionu, [w:] Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, red. A. Jewtuchowicz, A. Suliborski, wyd. Uniwersytet Łódzki, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Łódź 2002.
 • Współpraca i budowanie sieci powiązań między aktorami gospodarczymi i społecznymi regionu, in: Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, red. A. Jewtuchowicz, A. Suliborski, wyd. Uniwersytet Łódzki, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Łódź 2002.
 • Création de la société civile - enjeu du développement régional du XXI siècle (réflexions sur le développement et le comportement des institutions régionales) [w:] L’ innovation dans l’europe elargie, ed. Académie Economique D.A. Tsenov de Svishtov i l’Université Pierre Mendès France de Grenoble, Bulgaria 2003.
 • Rozwój terytorialny - Teoria a polska rzeczywistość (przykład regionu łódzkiego), [w:] Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, pod red. A. Klasika, Biuletyn KPZK PAN, z. 208, Warszawa 2003 (współautorstwo z I. Pietrzyk), s. 9-29.
 • Procesy metropolizacji a perspektywy rozwoju przestrzeni europejskiej, [w:] Obszary metropolitalne a rozwój regionalny i lokalny, pod. red. K. Szołka i A. Zakrzewskiej-Półtorak, Akademia Ekonomiczna Wrocław, Biblioteka Regionalistyki, nr 4(1/2004), Wrocław 2004, s. 51-61.
 • Budowanie społecznych podstaw polityki rozwoju regionalnego - refleksje na temat działalności regionalnych instytucji wspierających rozwój [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, pod. red. A. Kalety, K. Moszkowicz, L. Woźniaka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 188-195.
 • Budowa konkurencyjności regionów. Rozważania na temat dynamiki rozwoju terytorialnego [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 350-359.
 • Miasta w rozwoju regionów. Ewolucja relacji: miasto-region [w:] Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii – szanse i bariery, pod red. S. Korenika i K. Szołka, Biuletyn KPZK PAN, z. 214, Warszawa 2004, s. 96-103.
 • Region w łódzkich naukach ekonomicznych [w:] Mistrzowie i szkoły łódzkiej ekonomii i socjologii. Szkice do portretu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 101-111.
 • Le rôle des institutions dans la création du milieu entrepreunarial et dans le transfert des technologies et d innovations en Pologne [w:] La creazione di imprese innovative e le esperienze di spin-off universitari nell’Europa allargata, ed. Università degli Studi di Perugia, seria Monografie, Perugia 2005, s. 309-317.
 • Globalne uwarunkowania rozwoju lokalnego. Rozważania na temat glokalizacji [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 33-49.
 • Conditions institutionnelles du développement territorial dans le processus de transformation économique (współautorstwo D. Taverne), [in:] C. Martin (ed.), Pologne 1989-2004. La longue marche, La Librairie des Humanités, L’Harmattan, Paris, 2005,
 • Création de la société civile: enjeu du développement régional du XXIe siècle, [in:] C. Martin (ed.), Pologne 1989-2004. La longue marche, La Librairie des Humanités, L’Harmattan, Paris, 2005.
 • Innowacje i strategie przedsiębiorstw. Analiza sytuacji MSP w regionie łódzkim, [in:] M. Klamut, E. Szostak (red.), Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1071, Wrocław 2005, s. 75-85.
 • Dilemmas of the regional policy in Poland. Deliberations on the role of institutions and establishing relationships based on partnership in the region, [in:] S. Korenik (ed.) The development of polish social and economic space at the beginning of the 21st century (chosen aspects), Polish Academy of Sciences, Commitee for Spatial and Regional Planning, Warszawa 2006, s. 14-27.
 • Territoire en tant qu’acteur du processus de développement. Remarques sur la concurrence et la compétitivité territoriale (exemple de la région de Lodz), [in:] La dynamique des ressources humaines - facteur potentiel d’integration dans l’Europe élargie, ed. L’université de l’Ouest Timisoara, Timisoara 2006, s. 287-297.
 • Terytorium, terytorializacja, rozwój regionalny, [in:] A. Klasik (red.) Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 164-176.
 • Strategie dużych firm a proces terytorializacji – wprowadzenie metodologiczne, [in:] A. Klasik (red.) Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s.155-163 (współautorstwo A. Nowakowska, Z. Przygodzki).
 • Globalne uwarunkowania rozwoju regionalnego [in:] A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.) Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 15-26.
 • Procesy transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, [in:] A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.) Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 343-358 (współautorstwo A. Suliborski).
 • Determinants globaux du developpement local: processus de transformations en Pologne apres 1990 (exemple de la region de Lodz), [in:] L Europe et le developpement regional. Politiques communautaires, entrpreneuriat et mobilisation de la societe civile, PGV/AESIC ISLA-Lisboa, Lizbona 2007, s. 296 – 301.
 • Terytorium jako podstawa procesu tworzenia innowacyjnych środowisk przedsiębiorczości [in:] A. Nowakowska (red.) Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, wyd. Biblioteka, Łódź 2009, s. 9-17.
 • Territoire en tant qu’acteur du processus de développement. Remarques sur la concurrence et la compétitivité territoriale (exemple de la région de Lodz), Management & Gouvernance, Entreprises - Territoires – Sociétés, Cahiers Scientifiques Internationaux du réseau PGV, nr 1, 2009, s. 65-79.
 • Kształtowanie się funkcji gospodarczych Łodzi do 1918 roku, [in:] S. Liszewski (red.), Łódź, monografia miasta, część I, rozdz. 4, ŁTN, Łódź 2009 (współautorstwo A. Suliborski), wersja polska i angielska, str. 125-159.
 • Życie społeczne i kulturalne w Łodzi do 1918 r., [in:] S. Liszewski (red.), Łódź, monografia miasta, część I, rozdz. 5, ŁTN, Łódź 2009 (współautorstwo A. Suliborski), wersja polska i angielska, str. 160-168.
 • Struktura gospodarcza Łodzi w latach 1918-1989, [in:] S. Liszewski (red.), Łódź, monografia miasta, część II, rozdz. 4, ŁTN, Łódź 2009 (współautorstwo A. Suliborski), wersja polska i angielska, str. 297-322.
 • Życie społeczne i kulturalne w Łodzi w latach 1918-1989, [in:] S. Liszewski (red.), Łódź, monografia miasta, część II, rozdz. 5, ŁTN, Łódź 2009 (współautorstwo A. Suliborski), wersja polska i angielska, str. 323-364.
 • Gospodarka Łodzi na przełomie XX i XXI wieku, [in:] S. Liszewski (red.), Łódź, monografia miasta, część III, rozdz. 4, ŁTN, Łódź 2009 (współautorstwo A. Suliborski), wersja polska i angielska, str. 400-409.
 • Życie kulturalne Łodzi na przełomie XX i XXI wieku, [in:] S. Liszewski (red.), Łódź, monografia miasta, część III, rozdz. 5, ŁTN, Łódź 2009 (współautorstwo A. Suliborski), wersja polska i angielska, str. 410-418.
 • Edukacja w zakresie gospodarki przestrzennej – bilans 12 lat doświadczeń Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w Łodzi, [in:] T. Kudłacz, T. Markowski (red.), Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, Biuletyn KPZK PAN, z. 244, Warszawa 2010 (współautorstwo z A. Rzeńcą), s. 122-132.
 • Gospodarcze podstawy rozwoju metropolii [in:] A. Jewtuchowicz, M. Wójcik (red.), Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s. 11-21.
 • Kierownictwo naukowe tematu badawczego pt.” Bariery w gospodarczym i przestrzennym rozwoju miast i regionów” realizowanego w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych (CPBP 03.12.02.), 1986 – 1990;
 • Kierownictwo naukowe tematu badawczego pt.” Rozwój regionalny–rozwój lokalny–samorząd terytorialny” realizowanego w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych (CPBP 09.8), 1986 – 1990;
 • Kierownictwo programu badawczego polsko francuskiego realizowanego z Uniwersytetem Montpellier III nt. „Tworzenia lokalnych warunków rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw”, lata 1990 – 1994;
 • Kierownictwo programu badawczego polsko-francuskiego realizowanego z Uniwersytetem Montpellier III nt. „Tworzenie środowiska przedsiębiorczości w Łodzi i regionie łódzkim”, umowa podpisana w 1995;
 • Członek komitetu organizacyjnego i naukowego międzynarodowej grupy badawczej „Restructuration de l’entreprise dans les pays du Grupe de Visegrad”, od 1994 r.;
 • Kierowanie współpracą w ramach bezpośredniej umowy z I.I.D.E.A.L. (l´Institut Interuniversitaire de Développement Local) z siedzibą w Saint-Vite, (Francja);
 • Główny wykonawca projektu badawczego KBN nr 1 H02C 049 17 nt. „Determinanty powstawania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych”, 1999-2001;
 • Kierownik projektu badawczego KBN nr 1 H02C 052 19 nt. „Mechanizmy tworzenia się łódzkiego regionu społeczno-gospodarczego po reformie administracyjnej państwa”, 2000-2002;
 • Koordynator badań krajowych realizowanych w ramach 5 Programu Ramowego UE ADAPT Project: EU Enlargement and Multi-Level Governance in the European Regional and Environmental Policies: Patterns of Institutional Learning and Europeanisation among Cohesion Countries (Greece, Ireland and Portugal) and Lessons for New Members (Hungary and Poland), 2000-2002;
 • Główny wykonawca projektu badawczego KBN nr 2 H02C 022 25 nt. „Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny”, program koordynowany przez: A. Klasik, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2003-2005;
 • Kierownik projektu badawczego MNiSZW nr 1 H02C 002 26 nt. „Zróżnicowanie przestrzenne procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim”, 2004-2005;
 • Wykonawca projektu badawczego MNiSZW nr 1867/H03/2007/32 nt. „Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów”, 2007-2009;
 • Kierownik projektu badawczego MNiSZW nr 0513/B/H03/2008/35 nt. „Procesy integracji i dezintegracji w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym”, 2008-2010;
 • Wykonawca projektu badawczego MNiSZW nr NN 114 183938 nt. „Polityka i narzędzia kreowania kapitału ludzkiego w regionie”, 2010-2012.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź