Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

MGR EWELINA KINA-SKUNKA

tytuł zawodowy: magister
stanowsko: asystent

pokój: 
konsultacje: zwolnienie lekarskie 

telefon: +48 42 635 53 50
e-mail: ewelina.kinaskunka@uni.lodz.pl

Obszary badawcze:
 • Kapitał społeczny w rozwoju miasta i regionu

 • Gospodarka i społeczeństwo sieciowe

 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształtowaniu lokalnych procesów współpracy

 • Strategie rozwoju miast

Prowadzone przedmioty:
 • Strategie rozwoju gminy

 • Zarządzanie strategiczne rozwojem gminy

 • Polityka regionalna

 • Region w gospodarce opartej na wiedzy

 • Transfer wiedzy w regionie

 • Logistyka w mieście i regionie

 • Logistyka a rozwój przestrzenny

 • Nowoczesne metody zarządzania miastem i regionem

 • Ćwiczenia terenowe

Przebieg kariery naukowej:
 • 2009-2015

  Studia doktoranckie, kierunek: Ekonomia

  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

 • 2004-2009

  Studia magisterskie, kierunek: Gospodarka przestrzenna, specjalizacja: Zarządzanie miastem i regionem

  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

  Praca magisterska: Region wobec wyzwań Gospodarki Opartej na Wiedzy - instrumenty wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego

  Magister ekonomii 

Staże i szkolenia:
 • 04.2013 - 05.2013

  Новосибирский государственный университет (Novosibirsk State University), Nowosybirsk, Rosja

  Staż w ramach projektu pt. "FOLPSEC: Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis - Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond" finansowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej ds. Badań i Rozwoju (FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050).

 • 11.2010 - 12.2011

  Szkolenie pt.: „Manager projektów badawczych” realizowane w ramach projektu „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców – Akronim D-RIM” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nagrody i wyróżnienia:
 • 2011

  Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Łodzi (zespołowa) za cykl publikacji pt.: „Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej”, „Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej”

 • 2011

  Nagroda III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (zespołowa) za cykl publikacji pt.: „Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej”, „Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej”

 • 11.2010 - 12.2011

  Stypendysta w ramach Programu „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców – Akronim D-RIM” projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1.

 • 2009

  Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Łodzi w konkursie na najlepszą  pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych, za pracę pt.: "Region wobec wyzwań Gospodarki Opartej na Wiedzy - instrumenty wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego"

Udział w organizacjach:
 • Członek European Regional Science Association (ERSA) Sekcja Polska (2013)

Książki i redkacje:

 • Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. Raport z badań, IV edycja (2009-2010), Sokołowicz M. E., Boryczka E. M., Kina E., Tomaszewska A. W., Zasina J., Feltynowski M. (red.), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010.

 • Współredaktor monografii pt.: Po kolei. Miejsca, wyzwania, inspiracje. E. Kina,  M. Feltynowski, B. Niepiekło, A.W. Tomaszewska (red.), Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

 • Kina E., Sokołowicz M. E. (red.), Oblicza innowacyjności w regionie, Folia Oeconomica 290, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Artykuły naukowe:

 • Kina E., Region łódzki wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, [w:] M.E. Sokołowicz (red.), Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 31-46

 • Kina E., Nowa administracja dla społeczeństwa informacyjnego, [w:] M.E. Sokołowicz (red.), Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 87-97

 • Kina E., Rozwój zrównoważony w społeczeństwie informacyjnym – szanse i zagrożenia, [w:] R. Grądzki, M. Matejun (red.), Rozwój zrównoważony – zarzadzanie innowacjami ekologicznymi, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2009, s. 6-18

 • Kina E., Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarzadzaniu przedsiębiorstwem jako element budowy nowej gospodarki – przykład regionu łódzkiego, [w:] P. Urbanek (red.), Ekonomia i Zarzadzanie w teorii i praktyce. Mikro- i makroekonomiczne aspekty polityki ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 189-200

 • Kina E., Integracja sieci powiązań informacyjno-komunikacyjnych administracji publicznej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] A. Jewtuchowicz, M. Wójcik (red.), Metropolia Łódzka. Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010

 • Kina E., Wykluczenie cyfrowe jako bariera rozwoju lokalnego w dobie gospodarki opartej na wiedzy, [w:] S. Korenik, Z. Przybyła (red.), Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011

 • Kina E., Miejsce i rola kolei w transporcie zbiorowym miasta i aglomeracji na przykładzie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, [w:] M. Feltynowski, B. Niepiekło, E. Kina, A.W. Tomaszewska (red.), Po kolei. Miejsca, wyzwania, inspiracje, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012

 • Kina E., Przygodzki Z., Social capital in fostering the creativity of a city. Assessment of the role of social networking sites in the diffusion of knowledge in a city, [w:] Lviv Polytechnic National University (red.), Economics & Management: Proceedings of the 3rd International Conference of Young Scientists EM-2013, Lviv Polytechnic Publishing House, Lwów 2013, ISBN: 978-617-607-522-6

 • Kina E., Narzędzia informacyjno-komunikacyjne w procesach komunikacji organizacji pozarządowych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Krzysztofek Anna, Przybyłek Arkadiusz (red.), Zarządzanie i rynek pracy, Wydawnictwo AT, Kraków 2014, s. 95-108

 • Kina E., Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych i sieci społecznych w kształtowaniu wartości kapitału ludzkiego, [w:] Przygodzki Zbigniew (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 155-200 

 • Kina E., Wpływ sieci społecznościowych na wartość kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, [w:] Przygodzki Zbigniew (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 201-224

 • Kina E., Kalisiak-Mędelska M., Arendt Ł., Przygodzki Z., Institutional Milieu and the Emergence of Local Production Systems [LPS] in Poland – Determinants and Specificity, [in:] Novoselov A.S., Seliverstov V.E., (ed.) Local production system and Regional Economic Development, Russian Academy of Sciences Siberian Branch, Institute of Economics and Industrial Engineering Uniwersity of National and World Economy, Ternopil National Economic University, University of Lodz, Novosibirsk – Sofia – Ternopil – Lodz 2014, s. 118-131

 • Kina E., Policy of supporting and financing clusters as economical and institutional conditions of LPS functioning in Poland,  [in] Local production systems in countries in and outside the EU: from theory to practice, S. Tonkova, M. E. Sokołowicz, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Burmatova, Y. Savelyev (eds.) University of National and World Economy, Sofia 2014, pp. 130-149, ISBN 978-954-644-720-3;

 • Kina E., Przygodzki Z., Virtual Community For a Creative City, Quaestiones Geographicae, Vlume 34, Issue 2, p. 65-74, ISSN (Online) 2081-6383, June 2015

 • Kina-Skunka E., Przygodzki Z., Kapitał społeczny miasta, [w:] Nowakowska A., Przygodzki Z., Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 137-154

 • 2008-2010 - uczestnik badań naukowych, realizowanych w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.: „Procesy integracji i dezintegracji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, pod kierownictwem prof. dr hab. A. Jewtuchowicz.

 • 2009 – 2010 - koordynator IV edycji badan "Wizerunek Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni wyższych", realizowanych przez Studenckie Kolo Naukowe Spatium.

 • 2010 - uczestnik badań naukowych realizowanych w ramach projektu pt.: „Regionalny wymiar procesów innowacji” nr NN114188238 (kierownik: prof. dr hab. A. Nowakowska).

 • 2010 – 2012 - współrealizator projektu „Polityka i narzędzia kreowania kapitału ludzkiego w regionie” - projekt badań MNiSzW nr N N114 183938; (2010-2013) – kierownik projektu dr Zbigniew Przygodzki.

 • 2012 – 2013 - uczestnik projektu (pracownik dydaktyczny) „Edukacja – Regiony – Regionalizacja” projekt podjęty w celu realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.

 • 2012 – 2014 - uczestnik projektu realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego, w obszarze międzynarodowej wymiany kadry naukowej (FPT.PEOPLE-2O 1 l.IRSES - nr grantu 295050, akronim FOLPSEC) pt. Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond) (Funkcjonowanie lokalnych systemów produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego (analiza porównawcza i benchmarking w wybranych krajach UE oraz krajach trzecich).

 • 2014 - współrealizator projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2., Poddziałanie 5.2.2. (członek zespołu eksperckiego w okresie od 01 maja do 31 sierpnia 2014 roku).

 • 2015 – 2016 - kierownik projektu realizowanego w ramach badań dla młodych naukowców, tytuł projektu: Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształtowaniu lokalnego kapitału społecznego

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź