Czwartek, 18 kwietnia 2019, tydzień parzysty (16)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Youtube Aktualności RSS
katedra-gospodarki-regionalnej-i-srodowiska-ul.png

Home

DR ZBIGNIEW PRZYGODZKI

stopień naukowy: doktor
stanowsko: adiunkt

Zastępca Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej
(www.eksoc.uni.lodz.pl/igp)

Dyrektor Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (www.eksoc.uni.lodz.pl/csipz)

pokój/room: B304
konsultacje/consultations: 

środa 11.30-13.00 Wednesday 11.30 AM-1.00 PM

telefon: +48 42 635 53 27

e-mail: zbigniew.przygodzki@uni.lodz.pl

Obszary badawcze:
 • konkurencyjność i innowacyjność miasta i  regionu
 • zarządzanie strategiczne (narzędzia zarządzania miastem i regionem); 
 • klastry i innowacyjne środowiska przedsiębiorczości (milieu)
 • kapitał ludzki, mobilność i zarządzanie wiedzą w rozwoju miasta i regionu
 • transport zrównoważony w mieście 
 • finanse samorządowe
 • ekonomiczna wartość dziedzictwa narodowego
Prowadzone przedmioty:
 • Konkurencyjność regionów
 • Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania miastem i regionem
 • Logistyka miejska
 • Logistyka a rozwój przestrzenny
 • Transport zrównoważony w regionie
 • Klastry i polityka klastrowa
 • Transfer wiedzy w klastrach 
 • Foresight regionalny
 • Marketing miast i regionów
 • Transfer wiedzy w regionie
 • Gospodarka regionalna
 • Wybrane problemy zarządzania zasobami regionlnymi
 • Elementy badań regionalnych
 • Zewnętrzne źródła finansowania rozowju miast
 • Finansowanie rozwoju miast
 • Inwestycje w transport zrównoważoany w kontekście jakości życia
 • Nowoczesne strefy gospodarcze w mieście
 • Ekonomia kultury i sektory kreatywne
Prowadzone seminaria:
 • Nowoczense metody zarządzania miastem i regionem
 • Logistyka w mieście
 • Konkurencyjność regionów

Audyt2.0 POBIERZ

Pełnione funkcje:

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej
 • Dyrektor Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych Wydzialu Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
Udział w organizacjach:
 • European Regional Science Association Sekcja Polska, ); okres członkowstwa: 2013-aktualnie; funkcje: członek Komisji Rewizyjnej (2013-2016), członek zarządu - skarbnik (2016-obecnie);
 • Réseau Pays du Groupe Vsegrad (PGV); okres członkowstwa: 2006-obecnie; funkcje: członek międzynarodowej grupy badawczej Członek Walnego Zgromadzenia;
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP), okres członkowstwa: 2008-obecnie; funkcje: członek stowarzyszenia;
 • Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, okres członkowstwa: 2006-aktualnie; funkcje: członek stowarzyszenia;
 • Zespół Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020; okres członkowstwa: 2007 rok; funkcje: członek biorący udział w badaniu;
 • Association de Science Régionale De Langue Française (ASRDLF), okres członkowstwa: 2011/2012; funkcje: członek międzynarodowej grupy badawczej ASRDLF.
Hobby:
 • estetyka miasta i transport zrównoważony
 • tenis stołowy
 • praktyczne stosowanie koncepcji naukowych

Monografie:

 • Zbigniew Przygodzki, Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości. Podejście terytorialne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

 • Przygodzki Z., Nowakowska A., Chądzyński J., 2007, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Fachowe Cedewu, Warszawa. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na autorstwie rozdziałów: 1, 3 oraz 2 punkt 2.1.
 • Przygodzki Z., Nowakowska A., Sokołowicz M. E., 2011, Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe. Difin, Warszawa. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na autorstwie pierwszego rozdziału.

Redakcje:

 • Przygodzki Z.(red), 2006, Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na redakcji monografii. Mój udział procentowy szacuję na 100%.

 • Przygodzki, Z., Sokołowicz M. E. (red.), 2008, Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy, Wydawnictwo Biblioteka, Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współredakcji monografii. Mój udział procentowy szacuję na 50%. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na redakcji połowy opublikowanych w publikacji tekstów.

 • Przygodzki Z. Suliborski A. (red), 2010, Metropolia łódzka. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka,. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współredakcji monografii. Mój udział procentowy szacuję na 50%. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na redakcji połowy opublikowanych w publikacji tekstów.

 • Przygodzki Z. (red.), 2013, Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski, Difin, Warszawa. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na redakcji monografii. Mój udział procentowy szacuję na 100%.

 • Przygodzki Z., Feltynowski M. (red.), 2013, Spójność regionalna - polityka, mechanizmy, perspektywy, Filia Oeconomica nr 289, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współredakcji monografii. Mój udział procentowy szacuję na 50%. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na redakcji połowy opublikowanych w publikacji tekstów.

 • Przygodzki Z. (red.), 2014, Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na redakcji monografii. Mój udział procentowy szacuję na 100%.

 • Przygodzki Z. (red.), 2014, Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja przestrzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na redakcji monografii. Mój udział procentowy szacuję na 100%.

 • Przygodzki Z. (red.), 2016, Ekomiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na redakcji monografii. Mój udział procentowy szacuję na 100%. pobierz

 • Przygodzki Z., Rzeńca A., Nowakowska A. (red.), 2016, Ekomiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współredakcji monografii. Mój udział procentowy szacuję na 33%. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na redakcji ponad jednej trzeciej opublikowanych w publikacji tekstów.

Publikacje w czasopismach:

Przygodzki Z., 2001,Konkurencyjność przedsiębiorstw jako determinanta konkurencyjności regionów, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej: Organizacja i Zarządzanie Nr 32 Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji, Poznań, s. 242-249. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Przygodzki Z., 2002, Konkurencyjność regionu jako podstawowy warunek rozwoju regionalnego, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce Nr 939, Wrocław s. 108-118. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Przygodzki Z., 2003, Środowisko przedsiębiorczości – współpraca i konkurencja na przykładzie badań w województwie łódzkim, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce Nr 979, Wrocław s. 228-242. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Przygodzki Z., 2004 Kapitał społeczny w województwie łódzkim - próba określenia stanu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce Nr 1030, Wrocław s. 243-252. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Przygodzki Z., 2005, Środowiska przedsiębiorczości i kapitał społeczny jako wyznaczniki wzrostu endogenicznego, [w:] Studia regionalne w Polsce. Teoria, polityka, projektowanie, pod red. F. Kuźnika, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice s. 363-370. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Przygodzki Z., 2005, Procesy terytorializacji przedsiębiorstw - w poszukiwaniu zasobów specyficznych w regionie łódzkim, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa s. 172-179. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Przygodzki Z., 2005, Wiedza jako nowy czynnik lokalizacji działalności gospodarczej w kontekście procesów integracji i globalizacji, [w:] Polska w rozszerzonej UE – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, pod red. M. Klamut, i E. Szostak, Tom II, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1071, Wrocław s. 188-201. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Przygodzki Z., 2006, Przedsiębiorczość i budowanie konkurencyjności regionu. Warunki rozwoju regionu, [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, pod red. A. Klasika, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice s. 177-185. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 50%.

Przygodzki Z., A. Jewtuchowicz, A. Nowakowska, 2006, Strategie dużych firm a proces terytoializacji, [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, pod red. A. Klasika, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice s. 155-163. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 33%. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu bazy danych analizie zebranego materiału oraz identyfikacji kierunków rozwoju strategicznego firm.

Przygodzki Z., 2006, Innowacyjność przedsiębiorstw w województwie łódzkim, [w:] Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej, pod red. A. Klasika, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice s.117-135. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Przygodzki Z., 2006, The regional innovativeness in the context of territorial production systems. From the concept of industrial district to clusters, The development of polish social and economic space at the beginning of the 21st centry, ed. S. Korenik Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa s. 113-126. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Przygodzki Z., Sokołowicz M., A. Nowakowska, 2009, Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym, [w:] Kapitał ludzki- innowacje- przedsiębiorczość. SOOIPP Annual 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Zeszyty naukowe nr 525, Ekonomiczne problemy usług nr 28, Szczecin s.279-294. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 33%. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu metodyki identyfikacji klastrów w Polsce, weryfikacja faktycznie istniejących klastrów oraz analizie ich siły konkurencyjnej.

Z. Przygodzki, 2012, State of Play and Sectoral Differentiation of Clusters in Visegrad Group Countries and in Germany in the Context of Increasing Competitiveness, Comparative Economic Research, Volume 15, Number 1 ss. 61-81. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Z. Przygodzki, 2012, Differences in the development and investment in human capital in the Member States of the European Union  Comparative Economic Research, Volume 15, Number 1 ss. 79-99. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Z. Przygodzki, 2013, Inwestycje w kapitał ludzki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania dla polityki rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu", 285, ss: 90-102, ISSN: 1899-3192. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Z. Przygodzki, P. Pożycka, Sektor kreatywny w polskich miastach - analiza porównawcza Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego" nr 9, Wydawnictwo Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2013, ss. 167-188. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 50%. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współautorstwie zarówno w identyfikacji właściwości sektora kreatywnego w Polskich miastach, jak i analizie danych i wnioskowaniu,a także ustaleniu benchmarków, przygotowaniu połowy rysunków.

Z. Przygodzki, P. Pożycka, 2013, Rozwój i zróżnicowanie sektora kreatywnego w Łodzi Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego" nr 9, Wydawnictwo Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ss. 189-208. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 50%. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współautorstwie w zakresie metodyki badania, opracowaniu wniosków opartych na danych pochodzących z baz statystyki publicznej oraz współautorstwie części analitycznej pracy wraz z udziałem w przygotowywaniu opracowania graficznego pracy.

Z. Przygodzki, 2013, Percepcja znaczenia wiedzy i wartości kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorstw w regionie łódzkim, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN nr CLIII, Warszawa, s. 250-260. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Z. Przygodzki, A. Nowakowska, M. Sokołowicz, 2012, Benchamrking of clusters In Poland. The koncept, methodology, application aspects and results, Management & Gouvernance. Entreprises – territoires – societes, Cahiers Internationaux du Reseau PGV nr 7, ss. 63-78 (ISSN: 2104-2438). Mój udział procentowy w publikacji stanowi 33%. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu grafów ilustrujących specyfikę klastrów w Polsce w oparciu o badania terenowe.

Z. Przygodzki, 2013, Kreatywność i zdolności innowacyjne kapitału ludzkiego w kontekście warunków kształtowania jakości otoczenia [w:] Oblicza innowacyjności w regionie pod red M. Sokołowicz, E. Kina, Folia Oeconomica nr 289 ss. 55-69. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Z. Przygodzki, E. Kina, 2013, Social capital in fostering the creativity of a city Assessment of the role of social networking sites in the diffusion of knowledge in a city, [w:] Economics & Management, Lviv Polytechnic Publishing House, Lwów s. 94-99. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 50%. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na identyfikacji warunków wzmacniania kreatywności miast oraz współautorstwie w interpretacji roli kapitału społecznego jako czynnika przyspieszającego i podwyższającego atrakcyjność lokalizacyjną dla kapitału kreatywnego.

Z. Przygodzki, 2014, Non-governmental sector in the transfer of knowledge and the development of human capital in the REGION, [w:] Barometr regionalny tom 12, nr 2. Wyższa Szkoła Zarządzania I Administracji w Zamościu, Zamość s. 35-40. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Z. Przygodzki, E. Kina, 2015, Virtual Community For A Creative City, Quaestiones Geographicae. Volume 34, Issue 2, Pages 65–74, ISSN (Online) 2081-6383. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 50%. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na interpretacji właściwości społeczności lokalnej zdolnej tworzyć wirtualne społeczności (uczestniczyć w wirtualnym życiu) oraz współautorstwo w identyfikacji roli sieci społecznościowych w kreowaniu przestrzeni wirtualnego miasta.

Z. Przygodzki, 2014, Propozycja standaryzacji narzędzia do monitorowania przestrzeni publicznych w mieście [w:] Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, pod red. T. Kudłacza, P. Lityńskiego, KPZK Studia TOM CLXI, Warszawa 2015, Kraków ss. 180-189. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Z. Przygodzki, 2015, Kapitał terytorialny w zintegrowanym planowaniu rozwoju. Koncepcje współpracy, "Barometr Regionalny", 13 nr 4, ss: 29-33, ISSN: 1644-9398. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Z. Przygodzki, 2016, Kapitał terytorialny w rozwoju regionów, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 2 (319), ss: 83-97, ISSN: 0208-6018. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Z. Przygodzki, 2016, Specjalizacje regionalne – strategie długookresowe czy polityka dostosowawcza? Korzyści i zagrożenia, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", CLXX, ss: 67-81, ISSN: 0079-3507. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Z. Przygodzki, 2016, Public-Social Partnership For Enhancing The Value Of Human Capital In Local Production Systems Lodz Region Case Study, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 2(320)2016, ss: 101-114, ISSN: 0208-6018. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.

Z. Przygodzki, 2017, Wehikuły procesów rozwoju - od miasta możliwości do miasta korzyści, [w:] Andrzej Klasik,Florian Kuźnik (red.), Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego (the Vehicles of Local and Regional Development), Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, ss: 97-112, ISSN: ISSN 0079-3493. Mój udział procentowy w publikacji stanowi 100%.Rozdziały w monografiach, pobierz

Udział w projektach naukowych:

 • Polityka i narzędzia kreowania kapitału ludzkiego w regionie. Okres realizacji: 2010-2013. Badania finansowane były w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych/ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N114 183938. Byłem kierownikiem projektu badawczego. Moja rola w projekcie polegała na kierownictwie projektu, to znaczy koordynacji pracy 17 badaczy podczas realizacji 13 zadań badawczych. Poza tym byłem współrealizatorem i autorem lub współautorem badań w 8 zadaniach badawczych.
 • Innovative  materials and techniques for the conservation of 20th century concrete-based cultural heritage InnovaConcrete (Grant Agreement Number 760858, acronym: InnovaConcrete). Okres realizacji: 2018-2020. Projekt finansowany z Programu Horyzont 2020. Moja rola w projekcie polega badaniu czterech wątków badawczych: (1) identyfikacji percepcji wartości funkcji użytkowych, (2) identyfikacji wartości kulturowych wynikających ze świadomości społecznej, (3) identyfikacji wartości emocjonalnej oraz (4) wartości ekonomicznej obiektów. Łącznie jestem współrealizatorem pięciu zadań badawczych.
 • Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond) (FPT.PEOPLE-2O 1 l.IRSES,  Grant Agreement Number, acronym: FOLSPEC). Okres realizacji: 2012-2015. Projekt finansowany z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego (7FP). Moja rola polegała na realizacji badań porównawczych i  benchmarkingu klastrów z Polski i Rosji. Badania realizowane były podczas dwóch wyjazdów stażowych do: Institute of Economics and Industrial Engineering of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences oraz Novosibirsk State University.
 • Rozwój klastrów w regionie łódzkim. Analiza klastrowa. Raport 2006r. Analiza klastrowa została zrealizowana w ramach projektu LORIS PLUS zgodnie z założeniami Regionalnej Strategii Innowacyjnej RIS LORIS dla Województwa Łódzkiego. Okres realizacji: 2006. Projekt finansowany z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego (6FP). Moja rola polegała na przygotowaniu, realizacji i opracowaniu badań oraz przygotowaniu raportu z analizy klastrowej dla dwóch potencjalnych klastrów w branży warzywno-owocowej oraz branży mięsnej.
 • Mechanizmy tworzenia się łódzkiego regionu społeczno-gospodarczego po reformie administracyjnej kraju. Okres realizacji: 2000-2002. Badania finansowane były w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02C 052 19. Moja rola polegała na współrealizacji badań dotyczących identyfikacji zachowań i cech oraz strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Przedsiębiorczość, konkurencyjność i rozwój regionów. Okres realizacji: 2003-2005. Badania finansowane były w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych nr 2H02C022 25. Moja rola polegała na współrealizacji badań w zakresie tematu badawczego pt. Proces terytorializacji dużych przedsiębiorstw i jego znaczenie dla rozwoju regionu.
 • Zróżnicowanie przestrzenne procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim. Okres realizacji: 2003-2005. Badania finansowane były w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02C 002 26. Moja rola polegała na współrealizacji zadania badawczego: Formy przestrzennej organizacji produkcji jako efekt adaptacji podmiotów gospodarczych do wymogów procesów globalizacji.
 • Budowanie zdolności innowacyjnych regionów. Okres realizacji: 2007-2008. Badania finansowane były w ramach grantu MNiSzW, Nr11402232/1867. Moja rola polegała na współrealizacji zadania badawczego dotyczącego identyfikacji warunków wzmacnianie regionalnego systemu innowacji w województwie podkarpackim oraz identyfikacji roli kapitału ludzkiego w polityce innowacyjnej województw.
 • Mapa klastrów w Polsce 2008. Okres realizacji: 2008. Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Moja rola polegała na współautorstwie i współrealizacji dwóch zadań badawczych: identyfikacji klastrów w Polsce celem przygotowania mapy klastrów w Polsce oraz opracowaniu metodologii realizacji benchmarkingu klastrów. Opracowana metodologia była podstawą benchamrkingu klastrów w Polsce w kolejnych trzech edycjach badań przygotowywanych przez PARP.
 • Procesy integracji i dezintegracji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Okres realizacji: 2008-2010. Badania finansowane były w ramach grantu MNiSzW Nr N N114 051335. Moja rola polegała na koordynacji badań w całym projekcie oraz realizacji badań w następujących trzech zadaniach badawczych: Powiązania gospodarcze w kształtowaniu spójności ŁOM, Strategie korporacji transnarodowych jako czynnik integracji lub dezintegracji ŁOM, Wiedza i zdolności innowacyjne w tworzeniu konkurencyjności ŁOM.
 • Ocena skuteczności regionalnych systemów dystrybucji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Studium porównawcze województwa łódzkiego i regionu Umbrii (Włochy). Okres realizacji: 2011-2014. Badania finansowane były w ramach grantu Narodowego Centrum Badań. Moja rola polegała na autorstwie i realizacji badań w zakresie identyfikacji terytorialnego ukierunkowania polityki rozwoju  na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST. Okres realizacji: 2013-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2., Poddziałanie 5.2.2., Lider projektu: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Partner: Uniwersytet Łódzki. W zakresie komponentu szkoleniowego moja rola polegała na współautorstwie i realizacji szkoleń i warsztatów w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Badania natomiast miały charakter dwuelementowy: badania podstawowe i badania wdrożeniowe. Celem badań podstawowych była identyfikacja zakresu relacji funkcjonalnych pomiędzy Warszawą i Łodzią na rzecz określenia strategii rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Moja rola polegała na koordynacji prac podzespołu diagnostycznego oraz realizacji badań. Badania wdrożeniowe polegały na pracy z samorządowcami w Gminie Pleśna metodą Living Lab w celu identyfikacji ważnych problemów rozwojowych i wdrożeniu skutecznych rozwiązań (efektem działania była karta aplikacji produktu). Moja rola w tym zakresie polegała na współrealizacji badania.
 • Warunki i mechanizmy włączania się gospodarek regionalnych w procesy globalizacji Okres realizacji: 2008-2011. Zespołowy projekt badawczych finansowany z funduszy statutowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Moja rola w projekcie polegała na kierownictwie projektu i współautorstwie badań.
 • Zarządzanie wiedzą w regionie. Okres realizacji: 2009-2013. Zespołowy projekt badawczych finansowany z funduszy statutowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Moja rola w projekcie polegała na kierownictwie projektu i współautorstwie badań.
 • Polityka rozwoju kapitału ludzkiego w regionie Okres realizacji: 2011-2014. Zespołowy projekt badawczych finansowany z funduszy statutowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Moja rola w projekcie polegała na kierownictwie projektu i współautorstwie badań.
 • Regionalne modele współpracy sektora nauki z gospodarką. Okres realizacji: 2012-2014. Zespołowy projekt badawczych finansowany z funduszy statutowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Moja rola w projekcie polegała na kierownictwie projektu i współautorstwie badań.
 • Polityka rozwoju klastrów innowacyjnych. Okres realizacji: 2013-2014. Zespołowy projekt badawczych finansowany z funduszy statutowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Moja rola w projekcie polegała na kierownictwie projektu i współautorstwie badań.
 • Środowisko kreatywne w kontekście tworzenia warunków dla rozwoju sektora kreatywnego. Okres realizacji: 2014-2016. Zespołowy projekt badawczych finansowany z funduszy statutowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Moja rola w projekcie polegała na kierownictwie projektu i współautorstwie badań.
 • Miasta „second-rank" wobec międzynarodowej mobilności ludności. Okres realizacji: 2017-2018. Zespołowy projekt badawczych finansowany z funduszy statutowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Moja rola w projekcie polegała na kierownictwie projektu i współautorstwie badań.

Udział w projektach naukowo-dydaktycznych:

 • Projekt finansowany z funduszy norweskich, w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (nr FSS/2014/HEI/W/0081). Projekt realizowany w 2014-2016 roku. Tytuł projektu: EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zintegrowanego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju. Celem projektu było opracowanie programu kształcenia dla innowacyjnego kierunku studiów. Byłem współautorem i współrealizatorem projektu, brałem udział w większości z 13 zadań zdefiniowanych w projekcie. Byłem też autorem i redaktorem publikacji - podręczników dla studentów będących jednym z efektów materialnych projektu. Byłem współautorem programu kształcenia dla kierunku studiów uruchomionego w ramach projektu.
 • Projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany jest w ramach POWER działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17). Projekt realizowany od 2018-2022 roku. Tytuł projektu: Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia. Jestem współautorem i współrealizatorem projektu. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia studentów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w planowaniu przestrzennym opartych na skaningu 3D z użyciem dronów i testowaniu projektów w rzeczywistości wirtualnej.

 

 • Z. Przygodzki, A. Nowakowska, M. Podgórski (okres realizacji: 2005); Zróżnicowanie potencjału gospodarczego województw - ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy;

  Z. Przygodzki, (okres realizacji: 2007-2008); Ekspert zewnętrzny w Narodowym Programie Foresight Polska 2020. Program koordynowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Z. Przygodzki, A. Nowakowska, J. Chądzyński, M. Sokołowicz, M. Matusiak, M. Klepka, A. Bąkowski (okres realizacji: 2008r.); Współrealizator projektu badawczego Identyfikacja klastrów w Polsce. Mapa klastrów w Polsce 2008 oraz współautor metodologii benchmarkingu klastrów w Polsce, projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

  Z. Przygodzki, A. Nowakowska, M. Sokołowicz, (okres realizacji: 2010r.); ekspert w projekcie Nadzór benchmarkingu klastrów w Polsce – projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykonawca benchmarkingu Deloitte Business Consulting SA.;

  Z. Przygodzki, A. Nowakowska, M. Sokołowicz, (podzespół autorów z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ) (okres realizacji: 2014-2015); współautor i współrealizator projektu pt. „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”. Projekt realizowany przy współudziale Uniwersytetu Łódzkiego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej. Kierownik: Prof. dr hab. T. Markowski. W ramach projektu byłem współautorem szkolenia i warsztatów pt. Wsparcie dla procesów planowania w obszarach funkcjonalnych. Byłem także współrealizatorem tych szkoleń adresowanych dla pracowników samorządowych w Polsce. Ponadto byłem też współautorem dokumentu strategicznego realizowanego przy współudziale Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Biura Planowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego pt.: Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego

  Z. Przygodzki, A. Nowakowska, M. Sokołowicz, (podzespół autorów z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ) (okres realizacji: 2014); współautor projektu Strategia Rozwoju Makroregionu Centralnego 2020. Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;

  Z. Przygodzki, A. Nowakowska (okres realizacji: 2000); ekspert w projekcie Polityka regionalna Unii Europejskiej, a moja gmina realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Rola w projekcie: przygotowanie i prowadzenie cyklu warsztatów i konferencji dla radnych w gminach w ramach projektu;

  Z. Przygodzki, A. Nowakowska, M. Matusiak, A. Rzeńca, J. Chądzyński (okres realizacji:2001-2002); współautor Marketingowej Koncepcji Rozwoju Regionu Kaliskiego - projekt realizowany na zlecenie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kalisz 2002;

  Z. Przygodzki, A. Nowakowska, M. Matusiak (okres realizacji: 2004); współautor Strategii rozwoju miasta Kalisza na lata 2004-2013 - projekt realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Kalisz i Powiatu Kaliskiego

  Z. Przygodzki, Autor dokumentów na potrzeby Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 - projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: Propozycja aktualizacji celów i priorytetów do dokumentu Założenia Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, oraz Weryfikacja i ocena aktualności dotychczasowej analizy SWOT województwa łódzkiego (okres realizacji: 2004);

  Z. Przygodzki, A. Jewtuchowicz, A. Nowakowska, M. Sokołowicz, A. Rzeńca, E. Kryńska, W. Warzywoda-Kruszyńska, J. Krzyszkowski, (okres realizacji: 2005); współautor i koordynator zespołu przygotowującego analizy i opracowania na potrzeby realizacji Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 - projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: analiza SWOT Województwa Łódzkiego, Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Łódzkiego, Prognoza oddziaływania Strategii Rozwoju na środowisko)

  Z. Przygodzki, A. Jewtuchowicz, (okres realizacji: 2006r.); współrealizacja badań stosowanych, zatrudnienie w charakterze współwykonawcy zadania badawczego pt. Rozwój klastrów w regionie łódzkim. Analiza klastrowa. Raport 2006r. Analiza klastrowa została zrealizowana w ramach projektu LORIS PLUS zgodnie z założeniami Regionalnej Strategii Innowacyjnej RIS LORIS dla Województwa Łódzkiego. Moja rola polegała na przygotowaniu analizy klastrowej dla dwóch potencjalnych klastrów w branży warzywno-owocowej oraz branży mięsnej;

  Z. Przygodzki, M. Skołowicz, (okres realizacji: 2007r.); współautor aktualizacji Panu Rozwoju Lokalnego Gminy Andrespol na lata 2007-2013. Projekt realizowany na zlecenie gminy Andrespol;

  Z. Przygodzki, A. Nowakowska, M. Sokołowicz, E. Boryczka, A. Rzeńca (okres realizacji: 2008r.); współautor Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łodzi na lata 2007-2013. Projekt realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi;

  Z. Przygodzki, A. Nowakowska, M. Sokołowicz, E. Boryczka, S. Radomiński (okres realizacji: 2009r.); współautor Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej na lata 2009-2020 - projekt realizowany we współpracy ze „Sztabem Ulicy Piotrkowskiej. Strategia przyjęta uchwałą Rady Miasta Łodzi;

  Z. Przygodzki, (okres realizacji: 2010r.); ekspert w projekcie Perspektywy Regionalnej Strategii Innowacji w woj. świętokrzyskim – projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Trener podczas warsztatów pt. Formy i kierunki inwestycji w kapitał ludzki na poziomie regionalnym. Uwarunkowania teoretyczne i przykłady dobrych praktyk w ramach aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego;

  Z. Przygodzki, (okres realizacji: 2010); ekspert w projekcie pt. Sieć współpracy IP PO KL województw: pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego w zakresie tworzenia regionalnych strategii wykorzystania środków PO KL. Zadanie: przygotowanie eksperckiego opracowania i szkolenie podczas wizyty studialnej członków sieci w Łodzi na temat: Kapitał ludzki i społeczny jako warunki budowania zdolności innowacyjnych regionów;

  Z. Przygodzki, A. Tomaszewska (okres realizacji: 2011); współautor 2 ekspertyzy dotyczących budowania zdolności innowacyjnych regionu poprzez wzmacnianie kapitału społecznego oraz kapitału kreatywnego regionu opracowanych w ramach projektu Partnerska sieć współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET - projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi;

  Z. Przygodzki, A. Nowakowska, M. Sokołowicz (okres realizacji: 2012); współautor ekspertyzy na potrzeby przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, na temat zdolności inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w perspektywie do 2020 roku, pt.: Analiza finansowa samorządów regionu łódzkiego. Projekt realizowany na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego

  Z. Przygodzki, A. Nowakowska, M. Sokołowicz, E. Boryczka, A. Rzeńca, M. Feltynowski, J. Zasina (okres realizacji: 2014); współautor projektu Zintegrowanej strategii rozwoju powiatu Wieluńskiego 2014-2020. Projekt realizowany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Wieluniu

  Z. Przygodzki, T. Markowski, A. Nowakowska, D. Stawasz, M. Turała, J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez, D. Drzazga, A. Rzeńca, E. Boryczka (okres realizacji: 2014); współautor projektu Zintegrowanej strategii rozwoju powiatu Wieruszowskiego 2014-2020. Projekt realizowany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie;

  Z. Przygodzki, Współautor projektu Strategia Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2014-2020. Projekt realizowany na zlecenie Gminy Łubnice (okres realizacji: 2014);

  Z. Przygodzki, A. Nowakowska, M. Sokołowicz, A. Rzeńca, E. Boryczka (okres realizacji: 2015); współautor projektu Strategia Rozwoju Produktów Turystycznych Gminy Pleśna, na zlecenie Gminy Pleśna;

  Z. Przygodzki, (okres realizacji: 2015); autor ekspertyzy: Analiza Kosztów i Korzyści Strategii Rozwoju Produktów Turystycznych Gminy Pleśna. Projekt realizowany na zlecenie Gminy Pleśna;

  Z. Przygodzki, A. Nowakowska, A. Rzeńca, E. Boryczka, K. Olbińska, P. Rzeńca, B. Wieteska (okres realizacji: 2017); współautor projektu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2025. Projekt realizowany na zlecenie Gminy Miasta Łęczyca;

  Z. Przygodzki, A. Nowakowska (okres realizacji: 2016-2017); współautor opracowania metodyki kompleksowego systemu monitorowania innowacyjności w województwie łódzkim. Współautor metod monitoringu postępu rzeczowego i finansowego oraz metodyki implementacji procesu przedsiębiorczego odkrywania w monitoringu RSI LORIS 2030. Ekspert konsultant: w zakresie metod i technik badawczych, narzędzi do pozyskiwania danych, benchmarkingu regionalnego, doboru wskaźników monitorowania i metryk wskaźników. Projekt realizowany na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

   Z. Przygodzki, T. Markowski, B. Bartosiewicz, R. Kozłowski, A. Rzeńca, D. Drzazga, M. Żak-Skwierczyńska, J. Guz, E. Boryczka (2018); współautor projektu pt: Zintegrowana koncepcja wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropoitalnym, Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego; projekt na zlecenie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Łódź 2018

Do góry
wersja do druku
skn-spatium.png
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź