Sobota, 18 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Youtube Aktualności RSS
katedra-gospodarki-regionalnej-i-srodowiska-ul.png

Home

specjalnosc.png

DR ZBIGNIEW PRZYGODZKI

stopień naukowy: doktor
stanowsko: adiunkt

Zastępca Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej
(www.eksoc.uni.lodz.pl/igp)

Dyrektor Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (www.eksoc.uni.lodz.pl/csipz)

pokój/room: B304
konsultacje:   poniedziałek godz. 12.00-13.00 Dnia 05.03.2018r. konsultacje przełożone na 06.03.2018 godz. 14.00-15.00 - z uwagi na przeprowadzkę i zmianę pokoju proszę wcześniej o kontakt i zapowiedź emailową.
consultations: Monday 12.00-13.00: 05.03.2018 - consultations postponed to March 6 at 14.00 -  necessary email contact.

 

telefon: +48 42 635 53 27
e-mail: zbigniew.przygodzki@uni.lodz.pl

Obszary badawcze:
 • konkurencyjność i innowacyjność miasta i  regionu
 • zarządzanie strategiczne (narzędzia zarządzania miastem i regionem); 
 • klastry i innowacyjne środowiska przedsiębiorczości (milieu)
 • kapitał ludzki, mobilność i zarządzanie wiedzą w rozwoju miasta i regionu
 • transport zrównoważony w mieście 
 • finanse samorządowe
Prowadzone przedmioty:
 • Konkurencyjność regionów
 • Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania miastem i regionem
 • Logistyka miejska
 • Logistyka a rozwój przestrzenny
 • Transport zrównoważony w regionie
 • Klastry i polityka klastrowa
 • Transfer wiedzy w klastrach 
 • Foresight regionalny
 • Marketing miast i regionów
 • Transfer wiedzy w regionie
 • Gospodarka regionalna
 • Wybrane problemy zarządzania zasobami regionlnymi
 • Elementy badań regionalnych
 • Zewnętrzne źródła finansowania rozowju miast
 • Finansowanie rozwoju miast
 • Inwestycje w transport zrównoważoany w kontekście jakości życia
 • Nowoczesne strefy gospodarcze w mieście
Prowadzone seminaria:
 • Nowoczense metody zarządzania miastem i regionem
 • Logistyka w mieście
 • Konkurencyjność regionów

Pełnione funkcje:

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej
 • Dyrektor Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych Wydzialu Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
Udział w organizacjach:
 • (od 09.2006) Członek międzynarodowej grupy badawczej Réseau Pays du Groupe Vsegrad (PGV); Członek Walnego Zgromadzenia (Assemblee generale) 

 • (od 01.2006) Członek Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości

 • (11.2007-11.2008) Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020

 •  (od 02.2008) Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP)

 • (07.2011-07.2012) Członek międzynarodowej grupy badawczej ASRDLF

 • (od 07.2012) Członek polskiej sekcji Regional Science Association (RSA), Przedstawicie Komisji Rewizyjnej

Hobby:
 • estetyka miasta i przyjazność roziwązań transportowych
 • tenis stołowy
 • praktyczne stosowanie koncepcji naukowych

Książki i redkacje:

 • Przygodzki Z.(red), Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

 • Przygodzki, Z., Sokołowicz M. E. (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy, Wydawnictwo Biblioteka, Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

 • Przygodzki Z., Nowakowska A., Chądzyński J., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Fachowe Cedewu, Warszawa 2007.

 • Przygodzki Z. Suliborski A. (red), Metropolia łódzka. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, 2010

 • Przygodzki Z., Nowakowska A., Sokołowicz M. E., Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe. Difin, Warszawa2011

 • Z. Przygodzki (red.) Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski, Difin, Warszawa 2013

 • Z. Przygodzki, M. Feltynowski (red.) Spójność regionalna - polityka, mechanizmy, perspektywy, Filia Oeconomica nr 289, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013

 • Z. Przygodzki (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

 • Z. Przygodzki (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja przestrzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

 • Z. Przygodzki (red.) Ekomiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, pobierz

 • (10.2000) przygotowanie i prowadzenie cyklu konferencji w ramach projektu „Polityka regionalna Unii Europejskiej, a moja gmina” realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS;
 • (11.2001-01.2002) współautor projektu „Marketingowa koncepcja rozwoju regionu kaliskiego”, Kalisz 2002;
 • (2000-2002) współrealizator projektu badawczego KBN nr 1 H02C 052 19 pt.„Mechanizmy tworzenia się łódzkiego regionu społeczno-gospodarczego po reformie administracyjnej kraju”, pod kierownictwem prof. A. Jewtuchowicz;
 • (2003.05.8-10) współorganizator międzynarodowej, naukowej konferencji na temat Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, zorganizowanej przy Zakładzie Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska UŁ;
 • (2003 – 2005)  współrealizator projektu badawczego KBN nr 2H 02C022 25 pt. Przedsiębiorczość, konkurencyjność i rozwój regionów, pod kierownictwem prof. A. Klasika;
 • (2004 – 2006) współrealizator projektu badawczego KBN nr 1 H02C 002 26 pt. Zróżnicowanie przestrzenne procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, pod kierownictwem prof. Aleksandry Jewtuchowicz;
 • (2004) współautor Strategii Rozwoju Miasta Klisza na lata 2004-2013;
 • (10.2004-10.2007) opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Spatium działającego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego;
 • (09.2004) autor dokumentów: Propozycja aktualizacji celów i priorytetów do dokumentu Założeń Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, oraz Weryfikacja i ocena aktualności dotychczasowej analizy SWOT województwa łódzkiego;
 • (06-12.2005) współautor i koordynator zespołu przygotowującego analizy i opracowania na potrzeby realizacji Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 (analiza SWOT Województwa Łódzkiego, Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Łódzkiego, Prognoza oddziaływania Strategii Rozwoju na środowisko);
 • (09-12.2005) autor ekspertyzy przygotowanej dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy, pt. Zróżnicowanie potencjału gospodarczego województw.
 • (2006.03) współrealizator projektu Analiza klastrowa w ramach projektu LORIS PLUS zgodnie z założeniami Regionalnej Strategii Innowacyjnej RIS LORIS dla Województwa Łódzkiego. Projekt realizowany w ramach 6 Programu Ramowego UE. Celem projektu jest wspieranie inicjacji i rozwoju klastrów w dwóch branżach w województwie: branży warzywno-owocowej i mięsnej.
 • (06.2006) koordynator i organizator międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Wiedza, przedsiębiorczość, innowacyjność a rozwój regionów pt. Terytorium w gospodarce opartej na wiedzy.
 • (11.2006 - 05.2007) koordynator III edycji badań Wizerunek Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni wyższych, realizowanych przez SKN Spatium.
 • (12.2006 - 04.2007) koordynator na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ ds organizacji VII Festiwalu nauki, techniki i sztuki.
 • (05.2007 – 12.2007) autor Aktualizacji Panu Rozwoju Lokalnego Gminy Andrespol na lata 2007-2013
 • (2007– 2008) współrealizator projektu badawczego: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów” - projekt badań MNiSzW, Nr11402232/1867, pod kierownictwem dr A. Nowakowskiej.
 • (2007-2008) Ekspert zewnętrzny w Narodowym Programie Foresight Polska 2020.
 • (09.-11.2008) współrealizator projektu badawczego Identyfikacja klastrów w Polsce. Mapa klastrów w Polsce 2008 oraz współautor metodologii benchmarkingu klastrów w Polsce, projekt realizowany na zlecenie PARP.
 • (31.10.2008) współautor Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łodzi na lata 2007-2013
 • (05.2009) współautor Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej na lata 2009-2020.
 • (2008 – 2010) współrealizator projektu badawczego, koordynator projektu, pt: Procesy integracji i dezintegracji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - projekt badań MNiSzW, pod kierownictwem prof. dr hab. A. Jewtuchowicz
 • (2010 - 2012) kierownik projektu badawczego pt. Polityka i narzędzia kreowania kapitału ludzkiego w regionie  - projekt badań MNiSzW nr N N114 183938
 • (26.02.2010) trener podczas warsztatów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego realizowanych w ramach aktualizacji RSI. Wystąpienie pt. Formy i kierunki inwestycji w kapitał ludzki na poziomie regionalnym. Uwarunkowania teoretyczne i przykłady dobrych praktyk
 • (03.2010-10.2010) ekspert - konsultant merytoryczny z ramienia PARP do sprawa realizacji Benchmarkingu klastrów w Polsce. Wykonawca benchmarkingu Deloitte Business Consulting SA.
 • (09.2010) udział w projekcie pt. Sieć współpracy IP PO KL województw: pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego w zakresie tworzenia regionalnych strategii wykorzystania środków PO KL. Zadanie: przygotowanie eksperckiego opracowania i prezentacji podczas wizyty studialnej w Łodzi na temat: Kapitał ludzki i społeczny jako warunki budowania zdolności innowacyjnych regionów.
 • (2012) Współrealizator projektu realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego, w obszarze międzynarodowej wymiany kadry naukowej (FPT.PEOPLE-2O 1 l.IRSES – nr grantu 295050, akronim FOLSPEC) pt. Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond) (Funkcjonowanie lokalnych systemów produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego (analiza porównawcza i benchmarking w wybranych krajach UE oraz krajach trzecich)), realizowanym w ramach
 • (2011-2014) współrealizator projektu badawczego Narodowego Centrum Badań, pt: Ocena skuteczności regionalnych systemów dystrybucji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Studium porównawcze województwa łódzkiego i regionu Umbrii (Włochy), projekt realizowany pod kierownictwem dr M. Słupińskiej, nr: N N114 143240 
 • (10-11.2012) współautor: „Analiza finansowa samorządów regionu łódzkiego” Ekspertyza na potrzeby strategii rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
 • (2013) współautor: Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Wieluńskiego 2014-2020
 • (2013) współautor: Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Wieruszowskiego na lata 2014-2020
 • (2014) współautor: Strategia Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2014-2020
 • (03.2013-09.2015)  współrealizator (trener w szkoleniach dla samorządowców oraz współautor dokumentów strategicznych): w projekcie pt. „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”. Projek realizowany przy współudziale Uniwersytetu Łódzkiego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej. Kierownik: Prof. dr hab. T. Markowski.
 • (2014) współautor: Strategia Rozwoju Produktów Turystycznych Gminy Pleśna na lata 2014-2020
 • (2014)  Analiza Kosztów i Korzyści do Strategii Rozwoju Produktów Turystycznych Gminy Pleśna na lata 2014-2020
 • (2014) współrealizator Strategii Rozwoju Makroregionu Centralnego 2020
 • (2014) współautor Strategii Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego 2020 

 

Do góry
wersja do druku
skn-spatium.png
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź