Sobota, 18 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Youtube Aktualności RSS
katedra-gospodarki-regionalnej-i-srodowiska-ul.png

Home

specjalnosc.png

DR MONIKA SŁUPIŃSKA

stopień naukowy: doktor
stanowsko: adiunkt

pokój: B 307

konsultacje w semestrze letnim: poniedziałki,  godz. 16.30 - 17.30. 

 

 

telefon: +48 42 635 53 25
e-mail: monika.slupinska@uni.lodz.pl

Terminy egzaminów i zaliczeń:

 • info
Obszary badawcze:
 • polityka regionalna UE i fundusze strukturalne
 • planowanie przestrzenne
 • terytorialne uarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
Prowadzone przedmioty:
 • Europejska polityka regionalna
 • Planowanie przestrzenne
 • Tworzenie projektów i pozyskiwanie funduszy UE
Prowadzone seminaria:
 • Regionalne aspekty integracji europejskiej
Przebieg kariery naukowej:
 • .
Staże i szkolenia:
 
Stypendium doktorskie ufundowane przez Fundację G. Sorosa, Universita degli Studi di Bologna

Stypendium otwarte Rządu Republiki Włoskiej na realizację projektu „Współpraca polsko-włoska w zakresie wspierania rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw”

Stypendium doktorskie im. Jean Monnet ufundowane przez Komisję Europejską, Bruksela (Jean Monnet Doctoral Grant)

Staż w Komisji Europejskiej, DG XXIII (obecnie ENTR) Polityka Przedsiębiorczości, Bruksela

Stypendium badawcze ufundowane przez Fundację G. Sorosa w ramach Research Support Scheme, Praga

 
 
Udział w organizacjach:
 • Członek Polish European Studies Association (PECSA)
 • Członek sieci naukowej PGV (Le réseau universitaire des Pays du Groupe de Vysegrad ),

 

 

 1. M. Słupińska (2014), Polish cohesion policy in the perion 2014-2020. Strategy, priorities, system of implementation, [w:] A. Chermeleu, C. Martin (red.), La cohesion europeennee en question, Editura Mirton, Timisoara, 2014
 2. M. Słupińska (2014), Ocena regionalnego wsparcia konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 – wyniki badania, [w:] M. Słupińska (red.), Regionalna polityka wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Studium porównawcze regionu łódzkiego i regionu Umbrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014
 3. M. Słupińska (2014), Regionalna polityka wspierania konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Umbrii , [w:] M. Słupińska (red.), Regionalna polityka wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Studium porównawcze regionu łódzkiego i regionu Umbrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014
 4. M. Słupińska (2014), Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 jako instrument wsparcia konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] M. Słupińska (red.), Regionalna polityka wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Studium porównawcze regionu łódzkiego i regionu Umbrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014
 5. 5.     M. Słupińska (2013), Place-based approach in new cohesion policy, [w:] C. Martin, G. Maciejewski (red.), La societe de linformacion. Perspective europeenne et globale. Lespace europeen de linformation, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 2013
 6. 6.     M. Słupińska (2013), Polityka rozwoju kapitału ludzkiego we Włoszech w perspektywie regionalnej, [w:] Z. Przygodzki (red.), Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski, Difin, 2013
 7. 7.     M. Słupińska (2013), Rozwój ukierunkowany terytorialnie w nowej polityce spójności, [w:] Z. Przygodzki, M. Feltynowski (red.), Spójność regionalna - polityka, mechanizmy, perspektywy, Folia Oeconomica 289 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013
 8. 8.     M. Słupińska (2013), Terytorium jako środowisko dla rozwoju przesiębiorstw, [w:] Aleksandra Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2103
 9. M. Słupińska,  (2012) Changes in European Cohesion Policy – New Opportunities and Threats for the Regions [w:] M.G. Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Zeszyt 28, Rzeszów, 2012
 10. 10.  M. Słupińska, (2012) Cohesion policy in 2014-2020. New quality of european integration, [w:] Lenterpreneur face aux politiques publiques europeennes, Claude Martin, Tawfiq Rkibi (red.), PGV/ISLA Campus Lisboa, Lizbona, 2012
 11. M. Słupińska,  (2012) Regiony w polityce spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020, [w:] E. Pancer-Cybulska, E. Szostak (red.), Polityka spójności w okresie 2014-2020 a rozwój regionów Europy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 227, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2011
 12. M. Słupińska, (2012) Integracja europejska czy dezintegracja – polityka spójności Unii Europejskiej w świetle teoretycznych modeli integracji, [w:] E. Molendowski (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2012
 13. M. Słupińska, (2012) Konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej  – przesłanki dla budowy innowacyjnej gospodarki, Partnerska sieć współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Strategii Innowacji INTREGRISNET, ekspertyza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 2012
 14. M. Słupińska, (2012) Kapitał ludzki w świetle strategii Europa 2020, Partnerska sieć współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Strategii Innowacji INTREGRISNET, ekspertyza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 2012
 15. M. Słupińska, (2012) SME Innovation In Poland - Policy And Institutional Environment, International Business And Economics Review No 3, Lisbon, 2012
 16. M. Słupińska, (2012) Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach region łódzkiego [w:] M.C. Błaszczyk (red.) Europejski Fundusz Społeczny w województwie łódzkim. Wybrane aspekty, Instytut Europejski, Łódź, 2012
 17. M. Słupińska, M. Wypych,  (2012) Znaczenie kapitału ludzkiego w realizacji strategii rozwoju Unii Europejskiej, [w:] E. Molendowski (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2012
 18. M. Słupińska, M. Wypych, (2012) Realizacja zasady partnerstwa na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego na poziomie regionu [w:] E. Pancer-Cybulska, E. Szostak (red.), Dziś i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 269, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2012
 19. 19.  M. Słupińska, (2011) Polityka rozwoju kapitału ludzkiego w regionie Toskanii, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” Nr VI/2011, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź, 2011
 20. M. Słupińska, (2011) What Future for European Cohesion Policy?, [w:]  C. Martin (red.), L’Ue et ses rapports au monde.  Perte de statut ou emergence d’un nouveau modele de croissance «made in europe»?, Travaux scientifiques du reseau PGV, tome 1, Université Pierre Mendès-France de Grenoble, EDITIONS PGV, 2011
 21. 21.  M. Słupińska,  (2010) Assesment of structural funds utilisation in Polish regions under economic crisis of 2009, [w:] L. Strebova, C. Martin (red.), La crise mondiale et les perspectives de reprise dans l’Union Europeenne, Université d’Economie de Prague, Prague 2010
 22. M. Słupińska, (2010) Regionalny Program Operacyjny Województwa  Łódzkiego na lata 2007-2013 w relacjach metropolia - region w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] M. Słupińska (red.), Innowacyjna metropolia, konkurencyjny region, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 246, Łódź 2010
 23. 23.  M. Słupińska, (2009) Ewolucja polityki innowacyjnej w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] A. Nowakowska (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
 24. 24.  M. Słupińska, (2009) Instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Nowoczesne Przedsiębiorstwo Tom II, Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe Nr 572, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 44, Szczecin 2009
 25. 25.  M. Słupińska, (2009) Mechanisms  of EU funds distribution and SMEs activity In structural funds absorption In region of Lodz,  [w:] J. Kita (red.), Les défis du développement durable: politiques industrielles et commercial es dans l’Union Européenne, Travaux scientifiques du Réseau PGV, Vyddavatel’stvo EKONÓM, Bratislava 2009
 26. 26.  M. Słupińska, (2009) Udział małych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego w realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, [w:] A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca (red), Współczesne wyzwania miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
 27. 27.  M. Słupińska, (2009) Zasada zrównoważonego rozwoju w projektach realizowanych w ramach PO KL, Łódzka Akademia PO KL, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź, 2009
 28. M. Słupińska, (2006) Polityka Unii Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji – szansa dla Polski, [w:] M. Klamut, E. Szostak (red), Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej – uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Tom 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006
 29. 29.  M. Słupińska, Innowacyjność w projektach realizowanych w ramach PO KL, Łódzka Akademia PO KL, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź, 2009

 

 1. 30.  M. Słupińska, (2005) Konkurencyjność Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej [w:] M. Karasińska-Fendler (red.) Unijne dylematy, Instytut Europejski, Łódź, 2005
 2. M. Słupińska, (2004) Kryteria pomiaru innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw – wybrane aspekty, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 181, 2004
 3. 32.  M. Słupińska, (2003) Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie integracji europejskiej, „Świat druku”, styczeń 2003
 4. M. Słupińska (red), (2001) Integracja europejska – zagadnienia podstawowe, wydawnictwo Instytutu Europejskiego Integracja Europejska/Lektury, Instytut Europejski, Łódź 2001, ISBN 9788386973835, 198 s.
 5. M. Słupińska, (2001) Inicjatywy Unii Europejskiej wspierające działalność małych i średnich przedsiębiorstw w krajach członkowskich UE i w Polsce, referat wygłoszony na konferencji naukowej Wydziału Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, Łódź 27-28 września 2001
 6. M. Słupińska, (2001) Inicjatywy wspólnotowe nakierowane na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz Polityka rządu polskiego wspierająca sektor małych i średnich firm w A. Maciaszczyk (red), Integracja europejska – wybrane polityki wspólnotowe, wydawnictwo Instytutu Europejskiego Integracja Europejska/Lektury, Instytut Europejski, Łódź 2001
 1. Prząśniczka – polski przemysł włókienniczy i odzieżowy – przemiany a handel zagraniczny w latach dziewięćdziesiątych, raport z badań, ekspertyza zrealizowana w ramach kontraktu PHARE-SIERRA na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998
 2. Implementacja polityki naukowo-technologicznej poprzez politykę regionalną, raport z badań, ekspertyza zrealizowana w ramach kontraktu PHARE-FIESTA na zlecenie Komitetu Badań Naukowych, Warszawa 1998
 3. V Program Ramowy ADAPT: projekt (HPSE-CT2001-00097): EU Enlargement and Multilevel Governance in European Regional and Environment Policies. Patterns of Institutional Learning. Adaptation and Europeanisation among Cohesion Countries (Greece, Ireland and Portugal) Lessons for New Member States (Hungary, Poland), Komisja Europejska 2003
 4. VI Program Ramowy UE: projekt Wider Europe, Deeper Integration? EU Constitutionalisation and Enlargement Network - EU CONSENT, Komisja Europejska 2005 – 2006
 5. Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów, kierownik projektu: A. Nowakowska, Umowa Nr N 114 02232/1867
 6. Polityka i narzędzia kreowania kapitału ludzkiego w regionie, kierownik projektu: Z. Przygodzki, Umowa Nr NN 114 183938
 7.  Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Krakowie, Ocena skuteczności regionalnych systemów dystrybucji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Studium porównawcze województwa łódzkiego i regionu Umbrii (Włochy), Umowa Nr 114 143240, projekt realizowany w okresie 2011-2014  
 • .
Do góry
wersja do druku
skn-spatium.png
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź