Poniedziałek, 17 czerwca 2019, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Youtube Aktualności RSS
katedra-gospodarki-regionalnej-i-srodowiska-ul.png

Home

DR MARCIN FELTYNOWSKI

stopień naukowy: doktor habilitowany
stanowisko: adiunkt

pokój: B305
konsultacje (consulting hours): 

Ze względu na wyjazd konferencyjny kosultacje w dniu 18 czrwca 2019 r.

zostają odwołane 

Wtorki (Tuesday) 13.00-14.30 (1.00 PM-2.30 PM)

 

Podczas konsultacji istnieje możliwość wykorzystania oprogramowania ArcGIS oraz QGIS.

During consultation, ArcGIS and QGIS software can be used.


telefon: +48 42 635 53 51
e-mail: marcin.feltynowski@uni.lodz.pl

strona: https://www.researchgate.net/profile/Marcin_Feltynowski

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4919-2851


Obszary badawcze

 • gospodarka przestrzenna;
 • rozwój lokalny i regionalny;
 • planowanie przestrzenne;
 • systemy informacji przestrzennej;
 • planowanie przestrzenne oparte na dowodach (evidence based spatial planning)
 • partycypacja społeczna w politykach lokalnych;
 • rozwój obszarów wiejskich.

 

Prowadzone przedmioty
 • geograficzne systemy informacji przestrzennej;
 • technologie informacyjne i komunikacyjne w zarządzaniu mistem i regionem;
 • GIS w urbanizacji;
 • planowanie przestrzenne;
 • polityka rozwoju lokalnego;
 • rysunek planistyczny z zastosowaniem komputerów;
 • techniki legislacyjne w planowaniu przestrzennym;
 • współczesne przemiany obszarów wiejskich;
 • problemy rozwoju obszarów wiejskich.
Prowadzone seminaria:
 • Nowoczesne technologie w zarządzaniu miastem i regionem
Pełnione funkcje
 • Koordynator ćwiczeń terenowych na studiach licencjackich kierunku Gospodarka przestrzenna;
 • Ekspert w ramach Serwisu Samorządowego PAP;
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020;
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. systemu oceny osiągnięć pracowników akademickich w kadencji 2016-2020;
 • Kierunkowy Opiekun Zawodowych Praktyk Studenckich (studia niestacjonarne) w latach 2010-2016;
 • Opiekun Naukowy SKN SPATIUM w latach 2010-2015.
Przebieg kariery naukowej
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Matematyki i Informatyki październik 2012 - czerwiec 2013 - ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Geoinformacji.
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 23 czerwca 2008 - uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych na podstawie dysertacji pt. "Skuteczność polityki przestrzennej na terenach wiejskich (na przykładzie gmin województwa łódzkiego)" [więcej]
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny październik 2004 - czerwiec 2008 studia doktoranckie Ekonomia studia stacjonarne 3-go stopnia.
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, październik 1999 - czerwiec 2004 studia na kierunku: Gospodarka przestrzenna, specjalność: zarządzanie miastem i regionem.

Staże i szkolenia

 • Erasmus+ - Uniwersytet Matej Bela w Bańskiej Bystrzycy, 23-27 kwietnia 2018.
 • Erasmus+ - Uniwersytet Matej Bela w Bańskiej Bystrzycy, 11-16 kwietnia 2016.
 • Kurs "Wprowadzenie do e-kształcenia", Projekt EkoMiasto, maj-czerwiec 2015. [pobierz]
 • Kurs specjalistycznego języka angielskiego z zakresu zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast, Projekt EkoMiasto, luty-czerwiec 2015. [pobierz]
 • Szkolenie konsultacyjne dla ekspertów w ramach projektu "Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi", Kamień Śląski 20-21 luty 2015. [pobierz]
 • Warsztaty - Wybrane zagadnienia prawa autorskiego w działalności naukowej w ramach V Seminarium Open Access, 21.10.2014. [pobierz]
 • Staż naukowo-badawczy w Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym w ramach programu FOLPSEC (7. Program Ramowy) 18.01.2014 - 10.02.2014 oraz 19.08.2014 - 11.09.2014.
 • Staż w Pracowni Urbanistyczno-architektonicznej GARD w ramach Projektu "Transfer strzałem w dziesiątkę" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”, czerwiec - grudzień 2013.[pobierz]
 • Szkolenie - Infrastruktura Informacji Przestrzennej, wrzesień 2013 [pobierz]
 • Szkolenie - Proces komercjalizacji wyników badań, czerwiec 2013, [pobierz]
 • Szkolenie - Zarządzanie projektem badawczym, czerwiec 2013, [pobierz]
 • Szkolenie - Własność intelektualna, kwiecień/maj 2013, [pobierz]
 • Szkolenie - Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych, maj 2006, [pobierz]

Referaty na konferencjach

 • Ekonomiczny kontekst sprawiedliwości społecznej i środowiskowej - konferencja międzynarodowa; Łódź 23-24 maj 2019; organizator: Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego SGH oraz KPZK PAN; referat: Czy dobra wspólne tylko w mieście? Realizacja zadań funduszu sołeckiego na rzecz terenów zieleni – przykład gmin wiejskich województwa łódzkiego; certyfikat;
 • Lokalny wymiar demokracji; Warszawa 9 październik 2018; organizator: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, dyskusja: Samorządowo-wyborczy panel dyskusyjny; Moderator: Piotr Trudnowski (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego); invited speaker;
 • Infrastruktura i Środowisko; Dobczyce 18-20 czerwiec 2018; organizator:  POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W KRAKOWIE Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, referat: Fundusz sołecki jako instrument polityki rozwoju gmin wiejskich. Przykład gmin Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w Polsce (współautor z dr A. Rzeńcą);
 • Region, miasto, wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju; Łódź 19-20 października 2017; organizator: Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Odział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; referat: Wizja zagospodarowania gmin wiejskich województwa łódzkiego jako przejaw zarządzania przestrzenią; [pobierz]
 • Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich; Swolszewice Małe 12-13 października 2017; organizator: PTG Komisja Obszarów Wiejskich, Katedra Socjologii Wsi i Miast UŁ, Katedra Gospodarki Regionalnej i Społecznej UŁ; referat: Planowanie przestrzenne oparte na dowodach - innowacyjne podejście do zarządzania przestrzenią na obszarach wiejskich; [pobierz]
 • Infrastruktura i Środowisko; Dobczyce 26-28 czerwca 2017; organizator: POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W KRAKOWIE Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, referat: Level of spatial planning culture of rural gminas in the central region Poland (Poziom kultury planowania przestrzennego gmin wiejskich regionu centralnego); [pobierz]
 • World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017, Praga 12-16 czerwca 2017; organizator: WMCAUS; referat:Green Space Management in the Face of Inadequate Data in Urban Planning: Łódź (Poland) Case Study; [pobierz]
 • XXXIII Seminarium Geografii Wsi, Odnowa i rewitalizacja wsi. W kierunku nowych paradygmatów kształtowania wiejskiej przestrzeni, Tomaszowice 1-2 czerwca 2017; organizator: Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Rozwoju Miast; referat: Odnowa i rewitalizacja wsi w kontekście realizacji polityki spójności UE na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • Prorevita 2016, Łódź 27-28 października 2016; organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka; poster: Preferencje użytkowników przestrzeni w zakresie planowania przestrzennego w Śródmieściu Łodzi jako element wsparcia procesów rewitalizacji;
 • Gospodarowanie przestrzenią w skali lokalnej, Smardzewice, 6-7 października 2016; organizator: Polskie Towarzystwo Geograficzne Komisja Obszarów Wiejskich, Uniwersytet Łódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego; referat: Miejsca lokalizacji elektrowni wiatrowych w rozumieniu przepisów ustawy o inwestycjach dotyczących elektrowni wiatrowych na terenie województwa łódzkiego;
 • XXXII Seminarium Geografii Wsi - Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi, Jachranka 6-7 czerwca 2016; organizator: Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im Stanisława Leszczyckiego PAN; poster:Zasoby informacyjne gmin wiejskich województwa łódzkiego; współautor: dr Tomasz Napierała;
 • Konferencja NOWA POLITYKA MIEJSKA praktyka – wyzwania – obszary badań, Łódź, 12-2015; organizator Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska oraz PTE oddział Łódź; poster: Ustalenia polityki przestrzennej stolic regionów a polityka oparta na dowodach;
 • GISDay 2015, Łódź, 11-2015; organizator: SKN SPATIUM; referat: Wykorzystanie GIS do prowadzenia wybranych rejestrów gminnych z zakresu planowania przestrzennego;
 • Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej z cyklu „Gospodarka przestrzenna”, Jelenia Góra - Uzdrowisko Cieplice, 09-2015; organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Szczeciński; referat: Niezrównoważone planowanie przestrzenne – przykład gmin regionu centralnego;
 • XXII Konferencja Naukowa Infrastruktura i Środowisko, Dobczyce, 04-2015; organizator: PAN odział w Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki; referat: Udostępnianie dokumentów z zakresu planowania przestrzennegona stronach internetowych gmin wiejskich województwa łódzkiego;
 • "Wykorzystanie przestrzennych baz danych do wspomagania procesu zarządzania Miastem", Łódź, 04-2015; organizator: Łódzki Ośrodek Geodezji UMŁ; referat: Wykorzystanie baz danych przestrzennych w procesie dydaktycznym i badaniach. Doświadczenia Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska;
 • "Functioning of the local production systems in the conditions of economic crisis - closing FOLPSEC conference", Rzeszów, 11-2014; organizator: Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ; referat: The use of GIS to collect the information about the cultural heritage as an pro-development elements of Ternopil region; 
 • "REGIORESOURCES 21 - A cross-disciplinary dialogue on sustainable development of regional resources", Katowice, 09-2014; organizator: European Land-use Institute; referat: Land-use planning and satellite imagery as possibilities to protect green areas on the peripheries – case study of the city of Łódź, Poland;
 • "XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. MAŁE MIASTA I OBSZARY WIEJSKIE WSPÓŁDZIAŁANIE CZY WSPÓŁZALEŻNOŚĆ?", Szczyrk, 10-2014; organizator: Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki; Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; Komisja Obszarów Wiejskich KPZK PAN; referat: Wykorzystanie danych przestrzennych w procesie oceny zmian zagospodarowania przestrzennego małego miasta i obszarów wiejskich–przykład gminy miejsko-wiejskiej Szczucin;
 • "Jubileuszowa XX Konferencja Naukowa INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO - PROBLEMY I PERSPEKTYWY", Dobczyce, 06-2013; organizator: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki; Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej; referat: System informacji o terenie jako narzędzie do prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy - przykład gminy Szczutowo;
 • "REGIONALNY WYMIAR PRZEMIAN POLSKIEJ WSI", Rochna, 06-2013; organizator: Uniwersytet Łódzki; Województwo Łódzkie; PTG Komisja Obszarów Wiejskich; PTG Oddział Łódź; referat: Planowanie przestrzenne w gminach wiejskich województwa łódzkiego;
 • "XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE”", Mysłakowice, 09-2013; organizator: Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki; referat: Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej do celów planowania przestrzennego – analiza decyzji o warunkach zabudowy w gminie;
 • "Open Access 2013", Łódź, 10-2013; organizator: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego; referat: Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego - doświadczenia i kierunki rozwoju; invited speaker;
 • "Konferencja Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania obszarami miejskimi", Łódź, 04-2013; organizator: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, TUP, KPZK PAN; referat: Systemy informacji przestrzennej w procesie współrządzenia miastem;
 • "XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Infrastruktura i Środowisko", Dobczyce, 06-2012; organizator: Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie; Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej UniwersytetuRolniczego w Krakowie; Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w Krakowie oraz Urząd Gminy w Raciechowicach; referat: Inwestycje w gminie wiejskiej Sierpc analiza decyzji o warunkach zabudowy;
 • "XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE” ", Mysłakowice, 09-2012; organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Regionalnej; referat: Poziom realizacji funkcji informacyjnej dokumnetów z zakresu planowania przestrzennego wybranych miast przy użyciu systemów informacji przestrzennej;
 • "KONCEPCJE I METODY BADAŃ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH", Nagawki, 11-2012; organizator: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej; Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Pomocy Technicznej; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Obszarów Wiejskich i Oddział Łódzki; referat: Wykorzystanie baz danych Systemu Informacji Oświatowej do oceny poziomu dostępności szkół na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;
 • "GIS W PRAKTYCE pt. Udostępnianie danych przestrzennych w modelu Cloud Computing", Warszawa, 12-2012; organizator: Centrum Promocji Informatyki; referat: przestrzenne w zarządzaniu lokalnym i regionalnym; invite speaker;
 • "XXII Doroczna Konferencja SOOIPP „Internacjonalizacja Przedsiębiorczości Opartej Na Wiedzy. Rola Ośrodków Innowacji I Przedsiębiorczości”", Gliwice, 05-2011; organizator: SOOIPP i Technopark Gliwice; referat: Klastry energetyczne w Polsce - diagnoza stanu;
 • "Gospodarka lokalna w teorii i praktyce 2011", Mysłakowice, 09-2011; organizator: Katedra Gospodarki Regionalnej, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; referat: Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w gminach miejskich ŁOM;
 • "Procesy integracji i dezintegracji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego", Łódź, 01-2010; organizator: Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska; referat: Narzędzia i technologie informacyjne w budowaniu zintegrowanego systemu zarządzania ŁOM i społeczeństwa informacyjnego;
 • "Procesy integracji i dezintegracji ŁOM – konsultacje metodologiczne", Łódź, 06-2009; organizator: Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska ; referat: Badanie i ocena potencjału instytucjonalnego w ŁOM;
 • "Gospodarka lokalna w teorii i praktyce", Mysłakowice, 09-2009; organizator: Katedra Gospodarki Regionalnej, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; referat: DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA JAKO ELEMENT ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMIN W ŁÓDZKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM;
 • "Rola wyższych uczelni w rozwoju przestrzennym miast", Łódź, 04-2008, organizator: TUP, referat: Potrzeby kształcenia w zakresie nowych technologii informacyjnych wykorzystywanych w planowaniu przestrzennym.
Nagrody i wyróżnienia
 • Zespołowa Nagroda III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za prace Łódzka metropolia. Problemy intagracji gospodarczej - Tom I, Łódzka metropolia. Problemy intagracji społecznej i przestrzennej - Tom II (2011);
 • Zespołowa Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Łodzi za prace Łódzka metropolia. Problemy intagracji gospodarczej - Tom I, Łódzka metropolia. Problemy intagracji społecznej i przestrzennej - Tom II (2011);
 • Nagroda III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę pt. Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. W kierunku wielofunkcyjnego rozwoju oraz cykl publikacji z zakresu planowania przestrzennego (2010).
 Udział w organizacjach
 • Członek European Regional Science Association (ERSA) Sekcja Polska (2013)
 • Członek i koordynator współpracy z European Land-use Institute (2011)
 • Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) (2005).

Współpraca z czasopismami (recenzje)
 • Bulletin of Geography. Socio-economic Series [recenzenci_1][recenzenci_2]
 • Folia Geographica Socio-Oeconomica [lista recenzentów]
 • Turyzm;
 • Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego;
 • Space-Society-Economy;
 • Infrastructure and ecology of rural areas;
 • Acta Scientiarum Polonorum Series Administratio Locorum

Hobby

 • fotografia;
 • muzyka;
 • sport


Książki i redakcje:

 • Feltynowski M., Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. [więcej]
 • Feltynowski M. i Przygodzki Z., Folia Oeconomica 289 Spójność regionalna, polityka, mechanizmy, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. [więcej]
 • Feltynowski M. et al., pO KOLEI. Miejsca, wyzwania, inspiracje Wydawnictwo Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Łódź 201[pobierz]
 • Feltynowski M. et al., Raport z badania. Oferta kulturalna ŁodziI edycja (2011), Wydawnictwo Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Łódź 201[pobierz]
 • Feltynowski M. et al., Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni. II edycja (2010), Wydawnictwo Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Łódź 2011[pobierz]
 • Feltynowski M. et al., Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. Raport z badań - IV edycja (2009-2010), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010 [pobierz]
 • Feltynowski M., Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. W kierunku wielofunkcyjnego rozwoju, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009. [CeDeWu.pl]
 • Possibilities for supporting rural development in selected European Union policies, Raport Programu Wieloletniego nr 115.1, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2008. (współautor) [pobierz]
 • Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w wybranych politykach Unii Europejskiej, Raport Programu Wieloletniego nr 115, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2008. (współautor) [pobierz]

Publikacje w czasopismach:

 

 • Level of spatial planning culture of rural gminas in the central region of Poland. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich Nr II/1 (2018), s. 293-304 [pobierz]
 • Odnowa i rewitalizacja wsi w kontekście realizacji polityki spójności UE na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Studia Obszarów Wiejskich 48 (2017), s. 105-117; współautor (Rogatka K., Grzelak-Kostulska E., Kwiatkowski M., Biegańska J., Chodkowska-Miszczuk J.). [pobierz]
 • Challenges of urban green space management in the face of using inadequate data. Urban Forestry & Urban Greening 31C (2018) pp. 56-66 (współautorzy: Jakub Kronenberg, Tomasz Bergier, Nadja Kabisch, Edyta Łaszkiewicz, Michael Strohbach) IF 2,113 [pobierz] DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.12.003
 • Zasoby informacyjne gmin wiejskich województwa łódzkiego dotyczące polityki przestrzennej i finansowej, Studia Obszarów Wiejskich 2017, tom 47, s. 39-54. (współautor dr Tomasz Napierała) DOI: https://doi.org/10.7163/SOW.47.3 [pobierz]
 • Dane przestrzenne dotyczące zieleni w śródmieściu Łodzi jako element wsparcia procesów rewitalizacji, Gospodarka w praktyce i teorii, Nr 4(45) 2016, s. 33-44. [pobierz]
 • Gra o przestrzeń według Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych a rozwiązania alternatywne - przykład obszarów wiejskich województwa łódzkiego, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN Nr 265, s. 157-171. [pobierz]
 • Urban spatial policy and its impact on open areas – Płock case study. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 36, s. 87–94. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2017-0016
 • Wykorzystanie danych przestrzennych dotyczących miejsc parkingowych dla celów planowania przestrzennego – przykład centrum Łodzi. Folia Oeconomica Vol 4, No 323 (2016), s. 67-80. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.323.05 [pobierz]
 • Ustalenia polityki przestrzennej stolic regionów a polityka oparta na dowodach. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego Nr XXI, s. 21-30. [pobierz]
 • Wykorzystanie danych przestrzennych w procesie oceny zmian zagospodarowania przestrzennego małego miasta i obszarów wiejskich – przykład gminy miejsko-wiejskiej Szczucin. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 279/2016. s. 295-303. [pobierz]
 • Unsustainable spatial planning – the example of communities of the central region. Research papers of Wrocław University of Economics Nr 418, s. 52-60. [pobierz]
 • Public Participation in Spatial Planning in Poland as an Element of Evidence Based Urban Planning – Case Study of Lodz. Journal of European Economy Vol. 14 No 3, s. 280-289. [pobierz]
 • Land-Use Planning and Satellite Imagery Used for Green Areas Protection – Case Study of the City of Łódź, Poland. Folia Oeconomica Stetinensia Volume 15 (2015) Issue 2, s. 128-143. DOI10.1515/foli-2015-0040
 • Badanie zależności między planowaniem przestrzennym a typem funkcjonalnym gmin wiejskich w obszarze bipolarnym Warszawy i Łodzi [w:] Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN Nr 257/258, s. 207-221. [pobierz]
 • The change in the forest land share in communes threatened by suburbanisation and the sustainable development principle. Geomatics, Landmanagement and Landscape No. 3, 2015: 45-52 [pobierz]
 • Spatial information systems – a tool supporting good governance in spatial planning processes of green areas. Journal of Urban and Regional Analysis, Volume 7, Issue 1, 2015: 69-82 [pobierz]
 • Publishing documents in the scope of spatial planning on the websites of rural communes in Lodz voivodeship. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015/ II (2 (Jun 2015)): 393-403 [pobierz]
 • Some problems of local development: The example of former state agricultural farms in Poland. Research for Rural Development Volume 2, 2015, Pages 237-243. Proceedings 21st International Scientific Conference Research for Rural Development, 2015, (współautor) [pobierz]
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego a zmiana przeznaczenia gruntów leśnych w gminach miejskich w Polsce. SYLWAN R.159 (3):252-258, 2015. IF 0,410 [pobierz]
 • Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w procesach decyzyjnych – analiza decyzji o warunkach zabudowy w gminie Zawidz [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics) 332/2014, s. 100-110. [pobierz] DOI: 10.15611/pn.2014.332.10
 • Planowanie miejscowe a użytkowanie terenów w wybranych gminach wiejskich województwa łódzkiego [w:] Studia Obszarów Wiejskich 34, s. 221-231. [pobierz]
 • System informacji przestrzennej - sposób realizacji funkcji informacyjnej planowania przestrzennego na przykładzie Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego [w:] Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN Nr 253, s. 291-304. [pobierz]
 • Land information system − a tool to keep the registry of planning permission. Case study of the Szczutowo commune. Infrastructure and ecology of rural areas (Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich) Nr 2013/ 04 (2), s. 15-27. [pobierz]
 • The use of geoinformation in rural and urban-rural gminas of Zgierz poviat – a pilot survey [w:] Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 22, pp. 47-53.
  DOI: 10.2478/bog-2013-0030
 • The level of implementation of the informational function of spatial planning documents using GIS. The Polish example [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics) 283/2013, s. 139-147[pobierz]
 • Wykorzystanie baz danych Systemu Informacji Oświatowej do oceny poziomu dostępności szkół na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio‑Oeconomica 13/2013, s. 153-163. [pobierz]
 • Regional products in the Central and Eastern European countries that acceded to the European Union in May 2004 [w:] Comparative Economic Research, Vol. 16, Issue 1/2013, s. 21-38. [pobierz] DOI: 10.2478/cer-2013-0002
 • The use of geographical information systems in the urban communes of Łódź Metropolitan Area [w:] MANAGEMENT RESEARCH AND PRACTICE Volume 5, Issue 1, s. 5-13. [pobierz]
 • Klastry energetyczne w Polsce - diagnoza stanu [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 715 Ekonomiczne Problemy Usług nr 91, s. 135-152. (współautor) [pobierz]
 • ICT clusters diagnisis in Poland [w:] Journal of European Economy Vol. 11 No 4, pp. 403-415[pobierz wersja angielska] [pobierz wersja ukraińska] [pobierz wersja rosyjska]
 • System informacji przestrzennej jako narzędzie podejmowania decyzji w gminach - badania wśród pracowników urzędów miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego [w:] Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (1) 2012, s. 29-38. [pobierz]
 • Inwestycje w gminie wiejskiej Sierpc - analiza decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez gminę [w:] Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich Nr2/I/2012, Polska Akademia Nauk oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków 2012, s. 53-63[pobierz]
 • Development of the information society in Czech Republic, Poland and Slovakia [w:] Comparative Economic Research, Vol. 14, Issue 3/2011, pp. 55–69[pobierz] DOI: 10.2478/v10103-011-0018-y
 • Łódzki Obszar Metropolitalny w liczbach [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 245, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 125-135, współautor.[pobierz]
 • Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego a problem rozprzestrzeniania się miast [w:] Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich Nr13/2010, s. 111–121. [pobierz]
 • Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 109, Wrocław 2010, s. 237-247.
 • Działalność centrów transferu technologii przy polskich uczelniach wyższych [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 579 Ekonomiczne Problemy Usług nr 47, s. 267-280. (współautor) [pobierz]
 • Możliwości finansowania i rozwoju projektów w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych w administracji publicznej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 573 Ekonomiczne Problemy Usług nr 45. [pobierz]
 • Planowanie przestrzenne a rozwój społeczno - gospodarczy w gminach wiejskich województwa łódzkiego [w:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 268 Oeconimica 54, s. 35–44. [pobierz]
 • Transparency of web portals of rural gminas in Łódź Metropolitan Area [w:] Infrastructure and ecology of rural areas Nr7/2009 English Edition, s. 117-127. [pobierz]
 • Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju gmin wiejskich w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym [w:] Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich Nr6/2009, s. 197–207. [pobierz]
 • Ocena zdolności innowacyjnej regionu łódzkiego przy użyciu wskaźników syntetycznych [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 28.
 • System Informacji o Terenie - innowacyjne narzędzie w monitoringu zagospodarowania przestrzennego gmin [w:] eszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 480, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 13.
 • Nowe instrumenty planowania przestrzennego w zarządzaniu gminą (projekt ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury) [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im. Oskara Langego Nr 1161, Wrocław 2007.

Rozdziały w monografiach:

 

 • Feltynowski M. (2019) Homogeneity of Rural Communes with Respect to Green Areas. In: Krakowiak-Bal A., Vaverkova M. (eds) Infrastructure and Environment. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16542-0_37
 • Feltynowski M., Rzeńca A. (2019) Solecki Fund as Instrument in the Hands of Rural Development Policy Makers. In: Krakowiak-Bal A., Vaverkova M. (eds) Infrastructure and Environment. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16542-0_33
 • Technologie i narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem. W: A. Rzeńca (red.). Ekomiasto#Środowisko. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 191-212. [pobierz]
 • Cities in the age of big data. W: Z. Przygodzki (red.). Ekomiasto#Zarządzanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 195-206. [pobierz]
 • Service And Industrial Areas In Land-Use Plans – Potential For The Development Of Local Production Systems In Regional Capitals In Poland. [In:] Regional Development, Entrepreneurship And Local Production Systems, Sona Capkova (ed.), Belianum. Matej Bel University Press, Banska Bystrica 2015, p. 150-157 [pobierz]
 • Systemy informacji przestrzennej narzędzie partycypacyjnej polityki rozwoju lokalnego. [w:] Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 87-114. [więcej]
 • Dostępność systemu oświaty w województwie łódzkim w kontekście wzmacniania wartości kapitału ludzkiego w regionie [w:] Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń, red. Z. Przygodzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 75 - 117. [więcej]
 • Infrastruktura ICT jako element inwestycji w kapitał ludzki. Przykład szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego [w:] Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń, red. Z. Przygodzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 57-74. [więcej]
 • Terytorialny wymiar systemów informacji przestrzenne [w:] Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Nowakowska A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 385-398. [pobierz]
 • Analiza porównawcza transportu kolejowego i samochodowego w aglomeracji łódzkiej w kontekście realizacji projektu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej [w:] Feltynowski M. et al., pO KOLEI. Miejsca, wyzwania, inspiracje Wydawnictwo Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Łódź 2012, s. 263-276. (współautor) [pobierz]
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako czynnik rozwoju zrównoważonego w gminach województwa łódzkiego [w:]  M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 182-198.
 • Zagospodarowanie przestrzeni na obszarach wiejskich a proces rozlewania się miast [w:] Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, red. Nowak Maciej J., Skotarczak Teodor, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010, s. 115-138. [więcej]
 • Przejrzystość i interaktywność portali internetowych gmin Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego - element integrujący czy dezintegrujący obszar metropolii? [w:] Łódzka Metropolia. Problemy integracji gospodarczej, red. Jewtuchowicz Aleksandra, Wójcik Marcin, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s. 173-193.
 • Ranking potencjału innowacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miar syntetycznych [w:] Zdolności innowacyjne polskich regionów, red. Nowakowska A.,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 25-40. [pobierz]
 • Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów [w:] Zdolności innowacyjne polskich regionów, red. Nowakowska A., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 11-24. (współautor) [pobierz]
 • Systemy informacji przestrzennej jako narzędzie wzmacniania innowacyjności regionu [w:] Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. Aleksandra Nowakowska,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 167-180. [pobierz]
 • Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego - jako czynnik rozwoju lokalnego gmin [w:] Człowiek w obliczu nauki, techniki i sztuki. Współczesne problemy nauk ekonomicznych, red. Moterski F., Wydawnictwo OKMN, Łódź 2009, s. 52-59.
 • Łódzki Tramwaj Regionalny jako przykład projektu z zakresu zintegrowanego transportu w obszarze metropolitalnym [w:] Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań, red. Sokołowicz Mariusz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 157-166. zobacz pdf;
 • Possibilities for the development of geographical information systems in rural areas based on EU funds [w:] Possibilities for supporting rural development in selected European Union policies, Raport Programu Wieloletniego nr 115.1, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2008, s. 85-102. [pobierz]
 • Potrzeby kształcenia w zakresie nowych technologii informacyjnych wykorzystywanych w planowaniu przestrzennym - zarys problematyki [w:] Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań, red. Sokołowicz Mariusz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 25-31. zobacz pdf;
 • Możliwości rozwoju systemów informacji przestrzennej na obszarach wiejskich  [w:] Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w wybranych politykach Unii Europejskiej, Raport Programu Wieloletniego nr 115, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2008, s. 95-114. [pobierz]
 • Stan i możliwości wykorzystania nowych technologii w planowaniu przestrzennym na terenie gmin województwa łódzkiego [w:] Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty analizy, red. Przygodzki Zbigniew, Sokołowicz Mariusz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 207-216. zobacz pdf
 • System Informacji o Terenie a realizacja funkcji informacyjnej planowania przestrzennego w gminie [w:] Współczesne trendy w przedsiębiorczości, red. Gołębiowski Mariusz, Wydawnictwo "Piktor”, Łódź 2007, s. 114-126.
 • Nowe techniki wykorzystywane przy opracowywaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego w gminach województwa łódzkiego [w:] Problemy rozwoju europejskich regionów w warunkach integracji europejskiej, red. Cezary Brzeziński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 297-310.
 • Komputeryzacja szkół drogą do rozwoju społeczeństwa informacyjnego [w:] Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej, red. Zbigniew Przygodzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 57-64.
 • Wykorzystanie instrumentów planowania przestrzennego w gminach województwa łódzkiego [w:] Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno - gospodarczej w regionie łódzkim, red. Aleksandra Jewtuchowicz, Andrzej Suliborski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, współautor, s. 137-155.
 • GIS jako innowacyjne narzędzie w planowaniu przestrzennym [w:] Innowacyjność oknem na świat, red. Małgorzata Czernielewska - Rutkowska, Edward Karasiński, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2004, s. 73-81.

Artykuły popularno-naukowe:

 • Gra o przestrzeń. Równowaga a ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Serwis Samorządowy PAP [więcej]
 • Oceny aktualności. Ekspert: gminy nie wypełniają ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, Serwis Samorządowy PAP [więcej]

Artykuły w druku:

 • The AHP and TOPSIS as Methods Assessing the Attractiveness of Urban Parks: The Case of Lodz, Poland - współautor;
 • Analytic Hierarchy Process (AHP) in rural land-use planning in Poland: case study of Zawidz commune - współautor;
 • Solecki Fund as a Support Tool in Spatial Planning Activities – case study of Poland;
 • Projekt dydaktyczny pt. Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia; Zadanie nr 6 Ponadstandardowe i aktywne formy nauczania przedmiotów ekonomicznych dla kierunku Gospodarka Przestrzenna I stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ; Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER); Okres realizacji od 2018-10-01 do 2022-09-30; Wartość projektu: 10 502 836,10 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – wkład Funduszy Europejskich: 8 851 790,27 zł; [strona projektu]
 • Projekt Horyzont 2020 Adaptive Management of Barriers in European Rivers (AMBER); stanowisko post doc Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN maj 2017 - luty 2018; Funding Programme: Horizon 2020 (H2020) Sub-Programme: Protection of the environment, sustainable management of natural resources, water, biodiversity and ecosystems Funding Scheme: RIA - Research and Innovation action Project Reference: UE-16-AMBER-689682 Project Duration: 48 Months (from 2016-06-01 to 2020-05-31) Total Project Value: € 6.238.103,75 EU Grant-Aid: € 6.020.172,75 Funding to UniOvi: € 209.128,75 CORDIS link: http://cordis.europa.eu/project/rcn/203267_en.html ; [strona projektu];
 • Projekt dydaktyczny pt. "EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast" (nr FSS/2014/HEI/W/0081) finansowany w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ze środków norweskich oraz środków krajowych. [pobierz]
 • 7 Projekt Ramowy Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond) Project N FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC, 2011-2015, stanowisko: support for mobility management.
 • Projekt badań dla młodych naukowców pt. Systemy informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym wykorzystanie w sferze kultury i środowiska w roku 2014, kontynuacja w 2015 roku.
 • Wykład zamawiany Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego - doświadczenia i kierunki rozwoju w ramach Seminarium Naukowego OPEN ACCESS w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, 22 października 2013. [zobacz]
 • Projekt badań dla młodych naukowców pt. Systemy informacji przestrzennej jako innowacyjne narzędzie zarządzania oraz budowania społeczeństwa informacyjnego w podstawowej jednostce terytorialnej(kontynuacja badań)w roku 2013.
 • Wykład zamawiany Informacje przestrzenne w zarządzaniu lokalnym i regionalnympodczas XX edycji seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE pt. Udostępnianie danych przestrznnych w modelu Cloud Computing, 19 grudnia 2012.
 • Projekt badań dla młodych naukowców pt. Systemy informacji przestrzennej jako innowacyjne narzędzie zarządzania oraz budowania społeczeństwa informacyjnego w podstawowej jednostce terytorialnej w roku 2012.
 • Projekt badań dla młodych naukowców pt. Klaster energetyczny jako innowacyjny instrument ochrony środowiska i wdrażania zasad równoważonego rozwoju na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w roku 2011.
 • Uczestnictwo w pracach badawczych, realizowanych w ramach grantu MNiSzW nr NN114183938, pt. Polityka i narzędzia kreowania kapitału ludzkiego w regionie, pod kierunkiem dr Z. Przygodzkiego, lata 2010 - 2012.
 • 10.2009 - 06.2010 – uczestnik V edycji badań „Wizerunek Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni wyższych”,
 • 12.2009  - 06.2010 – uczestnik badania pt. „Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni”, realizowanego wspólnie z Fundacją Normalne Miasto – FENOMEN. Badanie w formie ankiety audytoryjnej zrealizowano w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2010 roku, na próbie 1.030 studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Realizator projektu "Nowe kierunki - nowe horyzonty". Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach działania 4.1 POKL.
 • Realizator projektu "Tworzenie innowacyjnych specjalności ". Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach działania 4.1 POKL.
 • Uczestnictwo w pracach badawczych, realizowanych w ramach grantu MNiSzW nr NN114051335, pt. Procesy integracji i dezintegracji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, pod kierunkiem prof dr hab. A. Jewtuchowicz, lata 2008 - 2010.
 • Uczestnictwo w zespole realizującym badania własne pod kierunkiem dr Agnieszki Rzeńcy, pt. Możliwości i ograniczenia wdrażania innowacyjnych instrumentów ochrony środowiska na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. Przykład Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji oraz Klastrów energetycznych w roku 2010.
 • Realizator projektu "URZĘDNIK W UE". Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach działania 5.2. "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" POKL.
 • Uczestnictwo w zespole realizującym badania własne pod kierunkiem dr Mariusza Sokołowicza, pt. Wizerunek miasta w oczach studentów łódzkich uczelni publicznych, w ramach umowy 505/0622 w roku 2008.
 • Uczestnictwo w pracach badawczych pod kierunkiem dr Aleksandry Nowakowskiej, realizowanych w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 11402232/1867, pt. Budowanie zdolności innowacyjnej regionów.
 • Uczestnictwo w zespole realizującym badania własne pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Jewtuchowicz, pt. Wpływ polityki przestrzennej gmin wiejskich na rozwój lokalny, w ramach umowy 505/632 w roku 2007.
 • Uczestnictwo w zespole realizującym badania własne pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Jewtuchowicz, pt. Terytorium w Gospodarce Opartej na Wiedzy, w ramach umowy 505/592 w roku 2006.
 • Uczestnictwo w zespole realizującym badania własne pod kierunkiem dr Niny Joachimiak, pt. Komplementarność instrumentów planistycznych w zarządzaniu gminą, w ramach umowy 505/657 w roku 2005 - 2006.
 • Uczestnictwo w pracach badawczych, realizowanych w ramach Grantu KBN nr 0690/H02/2004/26, pt. Zróżnicowanie przestrzenne procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim. Wkład pracy własnej: opracowanie teoretyczne - planowanie przestrzenne gmin a procesy transformacji; opracowanie badawcze - planowanie przestrzenne gmin; dokumenty planistyczne i ich wykorzystanie w procesach zarządzania gminą.
 • Współrealizator badania: „Identyfikacja układów ruralistycznych o istotnych wartościach krajobrazowych i kulturowych w skali województwa łódzkiego i ich waloryzacja pod kątem rekomendacji do wyznaczania krajobrazów priorytetowych” wykonywanego dla Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi; listopad-grudzień 2018.
 • Szkolenie dla radnych gminy Czarnocin pt. Planowanie przestrzenne w gminie, 11.12.2015. [pobierz]
 • Uczestnictwo w pracach zespołu opracowującego Zintegrowaną Strategię Rozwoju Powiatu Wieluńskiego 2014-2020, czerwiec - grudzień 2013. [pobierz]
 • Uczestnictwo w pracach zespołu opracowującego Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Szczucin w latach 2010-2013, wrzesień - grudzień, 2013.[pobierz]
 • Uczestnictwo w pracach zespołu opracowującego Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdańsk w latach 2010-2013, sierpień - grudzień, 2013. [pobierz]
 • Uczestnictwo w pracach zespołu opracowującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Secemin, czerwiec - grudzień, 2013. [pobierz]
 • Trener w ramach cyklu szkoleń pt. Wektoryzacja dokumnetów planistycznych, organizowanych przez GARD Pracownię Urbanistyczno-architektoniczną dla władz samorządowych, Łódź (24.05.2013), Kraków (13.06.2013), Rzeszów (14.06.2013).
 • Szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu obsługi programu ArcGIS firmy ESRI, 12.04.2012-13.04.2012.
 • Współautor ekspertyzy pt. "OŚRODKI TRANSFERU TECHNOLOGII W POLSCE- inwentaryzacja literatury, badań i materiałów źródłowych" w ramach realizacji Sub-projektu "Analiza działalności ośrodków transferu technologii (zarządzanie oraz komercjalizacja B+R)" stanowiącego zadanie 2.4 projektu systemowego "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami", w ramach PO IG - Priorytetu I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.3 - projek realizowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI. [więcej]
 • Współautor ekspertyzy pt. "Działalność centrów transferu technologii przy uczelniach i instytutach badawczych", Warszawa, grudzień 2009, dla INVESTIN. [pobierz]
 • Współpraca przy opracowaniu raportu pt. Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009 dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt finansowany ze środków EFS w ramach projektu systemowego "Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji" (POKL działanie 2.1.3). [pobierz]
 • Uczestnictwo w pracach zespołu opracowującego Diagnozę Województwa Łódzkiego, na potrzeby aktualizacji Strategii Województwa Łódzkiego, lipiec - grudzień, 2005. [pobierz]
Do góry
wersja do druku
skn-spatium.png
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź