Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

DR EWA BORYCZKA

stopień naukowy: doktor
stanowsko: adiunkt

pokój: B306
konsultacje: poniedziałki 16:30-18:00 poprzez Microsoft Teams
consulting hours: Mondays 04:30-06:00 PM via Microsoft Teams

e-mail: ewa.boryczka@uni.lodz.pl

Obszary badawcze:
 • rewitalizacja miast poprzemysłowych
 • monitoring i ewaluacja procesów i programów rewitalizacji
 • zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • partycypacja społeczna
 • współpraca podmiotów sektora publicznego, prywatnego i społecznego w procesie rewitalizacji miast
 • ekonomika miast
Prowadzone przedmioty:
 • Strategia rozwoju gminy
 • Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich
 • Polityka miejska
 • Polityki miejskie
 • Laboratorium miasta
 • Kreatywne metody rozwiązywania problemów
 • Zintegrowane planowanie rozwoju miasta
 • Polityka rozwoju lokalnego
 • Zarządzanie strategiczne rozwojem gminy
 • Laboratorium miasta. Badania miejskie w praktyce
 • Miasto na warsztacie. Podstawy badań miejskich
 • Zarządzanie strategiczne miastem i regionem
 • Marketing terytorialny
 • Polityka i strategie rozwoju gminy
 • Partycypacja społeczna w planowaniu i zarządzaniu JST
 • Rewitalizacja miast
 • Zarządzanie przestrzeniami publicznymi
 • Kształtowanie przestrzeni publicznych
 • Kształtowanie przestrzeni miejskich
 • Współpraca międzysektorowa. Modele współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych
 • Planowanie rozwoju miast
 • Strategie rozwoju województwa łódzkiego
 • Ćwiczenia terenowe GP
 • Ćwiczenia terenowe "Rewitalizacja miast"

Pełnione funkcje:

 • członek Komitetu Rewitalizacji w Łodzi (od 2017)
 • opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej UŁ SPATIUM (2015-2020)
 • Wiceprezes Zarządu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi (2011-2019)
 • członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji (2015-2019)
 • członek Zarządu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi (2011-2019)
 • członek Rady Programowej Fundacji Normalne Miasto FENOMEN (2014-2019)
 • Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Osobistego Horseway (od 2015)
 • członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich o/Łódź (2009-2015)
 • wiceprzewodnicząca Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie Miasta Łodzi (2011-2013)
 • członek Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Bolesławcu (od 2018)
Przebieg kariery naukowej:
 • 2019
  Uniwersytet Łódzki
  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
  Uzyskany stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i finanse
  Praca doktorska: Procesy rewitalizacji i ich konsekwencje dla przekształceń bazy ekonomicznej miasta. Przykład miast poprzemysłowych.
 • 2007-2013
  Uniwersytet Łódzki
  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Studium doktoranckie ekonomii
  Praca doktorska: Procesy rewitalizacji i ich konsekwencje dla przekształceń bazy ekonomicznej miasta. Przykład miast poprzemysłowych.

 • 2002-2007
  Uniwersytet Łódzki
  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek: Gospodarka Przestrzenna, specjalizacja: Strategie rozwoju zasobów ludzkich w regionie
  Praca magisterska: Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich
  Magister ekonomii

Staże i szkolenia:
 • Szkolenie w blended learningu – Uniwersytet Łódzki, maj – czerwiec 2015

 • Kurs specjalistycznego języka angielskiego „EkoMiasto” – Uniwersytet Łódzki, styczeń – czerwiec 2015

 • Новосибирский государственный университет (Novosibirsk State University), Nowosybirsk, Rosja
  Staż w ramach projektu pt. "FOLPSEC: Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis - Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond" finansowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej ds. Badań 
i Rozwoju (FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050).
 • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Tarnopol, Ukraina. Staż w ramach projektu pt. "FOLPSEC: Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis - Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond" finansowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej ds. Badań 
i Rozwoju (FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050).
 • Kobieta skuteczny lider i manager (2012) - szkolenie organizowane przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego
 • Kurs samodzielnej pielęgnacji końskich kopyt – październik 2014, kwiecień 2015
 • Kurs masażu i stretchingu koni - luty 2016
 • Szkolenie z imprintingu źrebiąt - luty 2015, luty 2016
 • Staż w ramach programu Erasmus 2019 - University of Montpellier (Francja)
 • Staż w ramach programu Erasmus 2019 - University of Misckolc (Węgry)
 • Szkolenie "Kształcenie kompetencji menadżerskich. Zarządzanie zespołem pracowniczym" - 2019/2020
 • Szkolenie "Kształcenie kompetencji organizacyjnych. Organizacja pracy i zarządzanie czasem" - 2019/2020
 • Szkolenie "Kształcenie kompetencji społecznych. Rola komunikacji interpersonalnej w budowaniu zespołu" - 2019/2020
 • Szkolenie "Efektywnie prezentowanie treści dydaktycznych" - 2019/2020
 • Szkolenie "Innowacyjne metody pracy ze studentami z wykorzystaniem TI" - 2019/2020
 • "Kształcenie kompetencji w języku angielskim (jęz. ogólny i specjalistyczny)" - 2019/2020
 • Szkolenie "Nie bójmy się technologii - wybrane narzędzia do tworzenia mat. multimedialnych wspierających przekaz dydaktyczny" - 2019-2020
 • Szkolenie "Profesjonalne bazy danych — zarządzanie informacją" - 2019/2020
 • Szkolenie "Rozwój innowacyjnych kompetencji dydaktycznych" - 2019/2020
 • Kurs akademickiego jezyka angielskiego w ramach projektu „Budowanie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej oraz podnoszenie zdolności instytucjonalnej w zakresie umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego”- 2019/2020
 • Szkolenie "MS Excel poziom średniozaawansowany" - 2020
 • Szkolenie "Wprowadzenie do VBA w Excelu poziom podstawowy" - 2020
 • Szkolenie medyczne z zakresu BSL - Basic Life Support - 2019
Nagrody i wyróżnienia:
Udział w organizacjach:
 • Regional Studies Association RSA

 • Regional Studies Association RSA (sekcja polska – członek założyciel)

 • International Society of City and Regional Planners ISOCARP

 • Towarzystwo Urbanistów Polskich (członek Zarządu o/Łódź)

 • Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji (członek Zarządu)

 • Stowarzyszenie France – Pologne pour l’Europe

Hobby:
 • konie (jazda konna, praca z końmi metodami naturalnymi, trening koni, werkowanie kopyt)
 • czytanie
 • słuchanie muzyki (głównie węgierskiej i amerykańskiej)

Książki i redakcje:

 • Boryczka E., Rewitalizacja i jej wpływ na gospodarkę miasta – studium przypadku, Akademia Samorządowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
 • Boryczka E. M., Partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorilanego, w: Nowakowska A. (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015

Artykuły naukowe:

 

 • Boryczka E., Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich na przykładzie wiedeńskiego kompleksu poprzemysłowego, w: Z. Przygodzki (red.), Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 155-166
 • Boryczka E., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na przykładzie XIX-wiecznej gazowni miejskiej w Wiedniu, w: A. Zakrzewska – Półtorak (red.), Współczesne problemy europejskich metropolii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 25-35
 • Boryczka E., Tożsamość Łodzi i jej znaczenie w procesie rewitalizacji miasta, w: B.Walczak (red.) Pro-Revita 2006: Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2007, s. 475-482
 • Boryczka E., Tożsamość Łodzi, czyli o prawdzie tego miasta, w: Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy., Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2008, s. 217-230
 • Boryczka E., Sulikowski T., Wizerunek miasta w oczach studentów łódzkich uczelni publicznych – podstawy teoretyczne, w: Zbigniew Przygodzki, M.E. Sokołowicz (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy., Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2008, s. 231-236
 • Boryczka E., Przygodzki Z., Sulikowski T., Sokołowicz M.E., Wizerunek miasta w oczach studentów łódzkich uczelni publicznych – III edycja badań, Łódź 2007, w: Zbigniew Przygodzki, M.E. Sokołowicz (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy., Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2008, s. 237-254
 • Boryczka E., Nowakowska A., Wyższe uczelnie jako czynnik kształtujący strukturę przestrzenną współczesnych miast, w: T. Markowski, D. Drzazga (red.) Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Studia KPZK PAN t. CXXI, Warszawa 2008, s. 100-111
 • Boryczka E., Polityka innowacyjna województwa łódzkiego – studium przypadku, w: A. Nowakowska (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009, s. 83-110
 • Boryczka E., Nowakowska A, Polityka innowacyjna województwa wielkopolskiego – studium przypadku, w: A. Nowakowska (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009, s. 163-182
 • Boryczka E., Przestrzenny wymiar funkcjonowania parków technologicznych, w: A. Nowakowska (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009, s. 145-166
 • Boryczka E. M., Sokołowicz M. E., Marka Łodzi jako czynnik budujący tożsamość Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, w: Z. Przygodzki, A. Suliborski (red.), Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s. 71-96
 • Boryczka E. M., Atrakcyjność przestrzeni jako warunek efektywności parków technologicznych, w: Brol R. (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe UE nr 110, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 77-86
 • Sokołowicz M.E., Boryczka E.M., Kina E., Tomaszewska A.W., Zasina J., Feltynowski M. (red.), Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. IV edycja (2009-2010). Raport z badań, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010
 • Boryczka E., Manufaktura – rewitalizacja zespołu fabrycznego w oczach studentów łódzkich uczelni wyższych, w: K. Lenartowicz, D. Maciąg (red.), Regentif. Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych: innowacja i dobra praktyka, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, s. 197-205
 • Boryczka E., Analiza SWOT w diagnostyce jednostki terytorialnej, w: J. Zasina, Po kolei. Czas na Łódź!, Uniwersytet Łódzki, 2012
 • Boryczka E. M., Town Centre Management – koncepcja zarządzania centrum miasta na przykładzie miast europejskich., Zeszyty Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013
 • Boryczka E. M., Koncepcja Town Centre Management w procesie rewitalizacji obszarów śródmiejskich polskich miast., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014
 • Boryczka E. M., Rzeńca A., Town center management as a tool of urban regeneration - case study of Łódź. [w:] Strategic Organizational Management: Transforming Theory to Practice, S. Tonkowa (ed.), University of National and World Economy, Tom 5/2014, Sofia2014
 • Boryczka E. M, Process of Revitalization of the City Centers in Poland: The Problem of Cooperation between Sectors, www.waset.org.
 • Boryczka E. M, Cooperation between public, private and social sectors in the process of revitalization of the city centres in Poland, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015
 • Boryczka E. M., Partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorilanego, w: Nowakowska A. (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
 • Boryczka E. M., Rewitalizacja miasta w: Przygodzki Z. (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016
 • Boryczka E. M., Partycypacja społeczna, w: Nowakowska A., Przygodzki Z., Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016
 • Boryczka E. M., Zasina J., Dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta, w: Nowakowska A., Przygodzki Z., Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016
 • Boryczka E. M., Baza ekonomiczna w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych, Gospodarka w Praktyce i Teorii, Vol 45 (2016), s. 7-19
 • Boryczka E., Rzeńca A., Skórzak B., Plesińska K., Diagnozowanie potrzeb lokalnych w programie rewitalizacji. Przykład miasta i gminy Uniejów, "Biuletyn Uniejowski", nr 6, 2017, s: 65-80
 • Boryczka E., Michalak J., Rzeńca P., Protection of valuable areas of local cultural heritage in sustainable development. Cultural parks in the Lodz Region, Ekonomia i Środowisko, 2019
Artykuły popularno-naukowe:
 
 • Razem na rzecz zmian. Głos obywateli, część 4, oprac. R. Wełna i inni (E. Boryczka, A. Klocek, A.M. Rożek, A. Ślężak), Zatrudnienie i lokalny rozwój społeczno-gospodarczy w Strategii Lizbońskiej, Magazyn Unia&Polska, Warszawa 2007
 • Boryczka E., Lille (Łódź) - czyli skuteczna rewitalizacja?, Dziennik Łódzki, Forum Łódź dn. 17.10.2009, http://www.projektlodz.pl/rewitalizacja/1/832
 • Strategia Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020, http://uml.lodz.pl/get.php?id=618
 • Boryczka E., Strategia Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej - ukrywany sukces Sztabu?, Komentarz Miesięcznik Polityczny Łódź, nr 2 (15), maj 2009, http://projektlodz.pl/nowy_numer.php
 • Boryczka E., Strategia Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej wreszcie przyjęta!, Regioportal.pl, http://regioportal.pl/pl9/teksty1213/Strategia Rozwo...
 • Boryczka E., Rewitalizacja - sposób na ożywienie fragmentu miasta?, Komentarz Miesięcznik Polityczny Łódź nr marzec 2008, http://www.projektlodz.pl/files/gasometer_abcd_-_komen...
 • Boryczka E., Studium przypadku: rewitalizacji Lille, Dziennik Łódzki, Polska The Times, Łódź 2010, http://www.dzienniklodzki.pl/drukuj/176001,studium-prz...
 • Boryczka E., Rewitalizacja , w: Domarecki P. (red.), Łódź przyszłości, Dziennik Łódzki, Łódź 2010
 • Boryczka E., Town Centre Management – utopijna idea zarządzania, czy strach i niechęć do zmian?, Czasopismo Liberte!, Lipiec 2014
 • Boryczka E., Lechowicz K., Poradnik dobrych praktyk (i nie tylko) z zakresu wdrażania modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na przykładzie Gminy Mokrsko, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Łódź 2015
 • Boryczka E., Rewitalizacja Strefy Wielkomiejskiej, Kronika Miasta Łodzi, nr 4 (72) /2015
 • 2006 – 2007 – kierownik projektu badawczego Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Wizerunek Łodzi w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych” realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Spatium pod kierownictwem naukowym dr Z. Przygodzkiego i dr M.E. Sokołowicza
 • 2006 - 2007 - współrealizator międzynarodowego projektu finansowanego ze środków KE: „Zatrudnienie i lokalny rozwój społeczno - gospodarczy Strategii Lizbońskiej. Głos społeczeństwa obywatelskiego”
 • 2007 - 2008 - współrealizator projektu badawczego „Budowanie zdolności innowacyjnych regionów” - projekt badań MNiSzW, Nr11402232/1867, pod kierownictwem dr Aleksandry Nowakowskiej
 • 2008 – 2010 -  współrealizator projektu badawczego: „Procesy integracji i dezintegracji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” - projekt badań MNiSzW; pod kierownictwem prof. Aleksandry Jewtuchowicz
 • 2010 - 2011 – opiekun studenckiego projektu badawczego Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Wizerunek Łodzi w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych” realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Spatium.
 • 2011 – 2012 – kierownik projektu badawczego Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Procesy rewitalizacji i ich konsekwencje dla przekształceń bazy ekonomicznej miasta. Przykład miast poprzemysłowych. Projekt badań dla młodych naukowców: pracownicy i doktoranci do 35 roku życia.
 • 2012 – 2013 – kierownik projektu badawczego Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Procesy rewitalizacji i ich konsekwencje dla przekształceń bazy ekonomicznej miasta. Przykład miast poprzemysłowych. Projekt badań dla młodych naukowców: pracownicy i doktoranci do 35 roku życia.
 • 2012 – 2015 – współrealizator projektu „Funkcjonowanie lokalnych systemów produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego (analiza porównawcza i benchmarking w wybranych krajach UE oraz krajach trzecich)”, realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego, w obszarze międzynarodowej wymiany kadry naukowej (FPT.PEOPLE-2O 1 l. IRSES – nr grantu 295050, akronim FOLSPEC).
 • 2014 – kierownik projektu badawczego Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Postrzeganie i postawy podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych w procesie rewitalizacji”
 • 2015 - kierownik projektu badawczego Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Postrzeganie i postawy podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych w procesie rewitalizacji” 
 • 2015 - 2016 – współrealizator edukacyjnego projektu: „EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast”
 • 2016 – 2017 – opiekun naukowy projektu badawczego Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Wizerunek Łodzi w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych” realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Spatium
 • 2017 – kierownik projektu badawczego Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Polityka rewitalizacyjna jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego po 2015 roku". Projekt badań dla młodych naukowców: pracownicy i doktoranci do 35 roku życia
 • 2019 - 2021 - kierownik projektu badawczo-rozwojowego i dydaktycznego "Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego z funduszy UE
 • 2020 - kierownik projektu badawczego "Systemy monitorowania i oceny procesów rewitalizacji w jednostkach samorządu terytorialnego województwa łódzkiego po 2015 roku". Projekt badań dla młodych naukowców UŁ

Przykładowe opracowania:

 • Ewaluacja programu rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka - 2020
 • Plan rozwoju rozwiązań SMART CITY w Tomaszowie Mazowieckim - 2019
 • Raport oceny systemu monitoringu  Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) - 2019
 • Bałuty Od-Nowa – program rozwoju obszaru funkcjonalnego o znaczeniu miejskim - 2018
 • Zintegrowana koncepcja wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym - 2018
 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023
 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Uniejów na lata 2017-2025
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025
 • Strategia Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2015 (przykład Town Centre Management)
 • Plan Rozwoju Lokalnego Łodzi
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Wieruszowskiego
 • Program Rozwoju Produktów Turystycznych Gminy Pleśna
 • Strategia Rozwoju Gminy Bedlno
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź