Niedziela, 19 listopada 2017, tydzień parzysty (46)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS
katedra-gospodarki-regionalnej-i-srodowiska-ul.png

Home

specjalnosc.png

DR CEZARY BRZEZIŃSKI

tytuł naukowy: doktor
stanowsko: adiunkt

Obszary badawcze:
 • Planowanie przestrzenne, zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego, rewitalizacjia, polityka miejska, usługi ekosystemów
Prowadzone przedmioty:
 • Planowanie przestrzenne, geografia ekonomiczna, miasto i region w warunkach integracji europejskiej, spójność i konkurencyjnośc europejskich regionów, problemy rozwoju obszarów miejskich.
Prowadzone seminaria:
 • W ramach prowadzonych seminariów na kierunku Gospodarka Przestrzenna w latach 2005-2011 promocja 42 licencjatów i 47 magistrów - łącznie 89 osób.

Pełnione funkcje:

 • W latach 2003 – 2011 koordynator ćwiczeń terenowych  na IV roku Gospodarki Przestrzennej oraz  opiekun I roku kierunku Gospodarka Przestrzenna i opiekun grupy
Przebieg kariery naukowej:
 • .2004 - adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ
Staże i szkolenia:
 • .
Nagrody i wyróżnienia:
 • nagroda zbiorowa Prezydenta Miasta Łodzi w 2010 za  projekt „Procesy integracji i dezintegracji w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym” (nr NN 114051335) realizowany przez Katedrę Gospodarki Regionalnej i Środowiska, pod kierunkiem prof. Aleksandry Jewtuchowicz
Udział w organizacjach:
 • PGV,
Hobby:
 • fotografia, żeglarstwo, turystyka górska, rower,

Książki i redkacje:

 •   Brzeziński C., Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015
 • Redakcja monografii i zeszytów naukowych

  1.     Brzeziński C 2007 Problemy rozwoju europejskich regionów warunkach integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

  2.     Brzeziński C. Metropolia i jej region, Acta Universitatis Lodzinsis, Folia Oeconomica 245, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2010

Artykuły naukowe

Publikacje

Publikacje przed doktoratem

 

 1. Brzeziński C., Makroregion Środkowy. Inicjatywy lokalne w rozwiązywaniu problemów budownictwa lokalnego, Nr 29/93 Centralny Urząd Planowania Biuro Planowania Regionalnego z siedzibą w Łodzi, Łódź, listopad 1993
 2. Brzeziński C. (1995) Województwa Makroregionu Środkowego na tle kraju [w:] Michalski W. (red.) Region Łódzki w dobie transformacji społeczno - ekonomicznej, Centralny Urząd Planowania Biuro Planowania Regionalnego z siedzibą w Łodzi, PTG O Łódź, Łódź
 3. Brzeziński C. (1996) Łódź i region łódzki na tle największych aglomeracji Polski [w:] Michalski W. (red.) Transformacja społeczno - gospodarcza Łodzi na tle regionu. Łódź Centralny Urząd Planowania Biuro Planowania Regionalnego z siedzibą w Łodzi, Polskie Towarzystwo Geograficzne O/Łódź
 4. Brzeziński C. i in. (1997) Przemiany ruchliwości ludności w Makroregionie Środkowym w okresie transformacji społeczno - gospodarczej. Studia Regionalne Nr 4. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi Łódź, lipiec 1997
 5. Brzeziński C. i in. (1997) Obszar potencjalnego oddziaływania, [w:] Michalski W. (red.) Potencjał gospodarczo-społeczny i wyposażenie miast Makroregionu Środkowego a ich miejsce w sieci osadniczej. Studia Regionalne Nr 5. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi lipiec 1997
 6. Brzeziński C. (1998) Relacje instytucjonalne i funkcjonalne w zakresie produkcji i usług. Powiązania instytucjonalne, [w:] Michalski W. Studium relacji funkcjonalnych i przestrzennych pomiędzy Warszawą i Łodzią. Studia Regionalne Nr 22. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, czerwiec 1998
 7. Brzeziński C. (1998) Powiązanie komunikacyjne [w:] Michalski W. Studium relacji funkcjonalnych i przestrzennych pomiędzy Warszawą i Łodzią. Studia Regionalne Nr 22. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, czerwiec 1998
 8. Brzeziński C. (1999) Kapitał zagraniczny w Łodzi w latach 1995-97 [w:] Michalski W. (red.) Problemy społeczno - ekonomiczne aglomeracji łódzkiej. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi  i Polskie Towarzystwo Geograficzne O/Łódź 1999
 9. Brzeziński C. (1999) Podziały fizyczno-geograficzne a granice regionu [w:] Michalski W. (red.) Problemy integracji nowego województwa łódzkiego. Studia Regionalne 25. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi  
 10. Brzeziński C. (1999) Komunikacja i transport [w:] Michalski W. (red.) Problemy integracji nowego województwa łódzkiego. Studia Regionalne 25. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi 
 11. Brzeziński C., Standard życia mieszkańców miast województwa łódzkiego [w:] Michalski W., Sobczyński M., Potencjał rozwojowy sieci miast regionu łódzkiego, Studia Regionalne Nr 27, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych,  Łódź 2000
 12. Nowakowska B., Brzeziński C., Nowoczesne zasoby pracy w województwie łódzkim, Studia Regionalne, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w łodzi, Łódź czerwiec 2000
 13. Brzeziński C. (2000) Innowacyjność zakładów produkcyjnych województwa łódzkiego [w:] Mikołajewicz Zb. (red.) Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Uniwersytet Opolski. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole.
 14. Brzeziński C. (2001) Problemy komunikacji i perspektywy jej rozwoju w województwie łódzkim.[w:] Jewtuchowicz A. (red.) Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej. Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska. Uniwersytet Łódzki. Łódź
 15. Brzezinski C. (2001) Łódź transport junction as a chance for regional development. [w:] ГЕОГРАФИЯ, ОБЩЕСТВО, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, Калининград/Светлогорск,  4 - 7 июня 2001 г., s. 112.

 

Publikacje po doktoracie

 

Artykuły w czasopismach

 

1.     Brzeziński C., 2003, Strategie wojewódzkie jako wyraz polityki rozwoju regionów [w:] Klasik A. (red.)  Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej Biuletyn KPZK PAN Zeszyt 208, Warszawa; s. 107-121

2.     Brzeziński C., 2004, Partnerstwo społeczne w kształtowaniu polityki regionalnej na przykładzie procesu tworzenia strategii rozwoju województw[w:] Wysokińska Z., Krajewska A., Kwiatkowska W., Witkowska. J.  (red.) Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej-aspekty ekonomiczne i społeczne, Acta Universitatis Lodzienzis Folia Oeconomica 181, Uniwersytet Łódzki; Łódź, s.319 -323.

3.     Brzeziński C.,  2006,  Plany inwestycyjne gmin ze środków Unii Europejskiej (na przykładzie wybranych gmin powiatu radomszczańskiego) [w:] Strahl D., (red.) Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce; Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1124; s. 705-714

4.     Brzeziński C., 2006,  Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej aglomeracji łódzkiej a rozwój infrastruktury transportowej [w:] Markowski T., Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju(red.) Tadeusz Markowski; Biuletyn KPZK PAN Zeszyt 225; Warszawa; s. 207-217

5.     Brzeziński C. 2005, Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki w strategiach rozwoju województw, [w:] Zioło Z., (red.), Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, s. 85 – 96.

6.     Brzeziński Cezary, 2010,  Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego. Zmiany przestrzenne, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia oeconomica ", Nr 245, ss: 169-177,

7.     Brzeziński Cezary (2011) Suburbanizacja terenów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego. Wybrane aspekty demograficzne i przestrzenne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 179, ss: 221-230,

8.     Brzeziński Cezary (2011) Suburbanizacja przestrzenna i ekonomiczna terenów podmiejskich Łodzi na przykładzie gmin powiatu zgierskiego, "Studia miejskie Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego", 3, Opole, 2011, ss: 187-203

9.     Brzeziński Cezary (2011) Proces suburbanizacji terenów podmiejskich Łodzi na przykładzie gmin powiatu zgierskiego, [w:] Korenik S., Przybyła Z., (red.) Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 152, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s: 37-47,

10.  Brzeziński C. (2013) Wybrane problemy planowania przestrzennego w Polsce, [w:] Przygodzki Z., Feltynowski M., (red.) Spójność regionalna – polityka, mwchanizmy, perspektywy. Acta Universitatis Lodzienzis. Folia Oeconomica 289, Wydawnictwo Uniwersyetetu Łódzkiego, Łódź, s.105-114,

11.  Brzeziński C., Ekonomiczne konsekwencje polityki przestrzennej na przykładzie gminy wiejskiej Brzeziny, [w:] Brol R., Sztando A., Raszkowski A., Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 332, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, s.121-130

12.  Brzeziński C. System planowania przestrzennego jako bariera realizacji komponentu miejskiego polityki spójności w Polsce, [w:] Brol R., Raszkowski A., Sztando A., Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. PN 391. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, s. 110 – 118

13.  Brzeziński C. Threats of sustainable development resulting from legal requirements of spatial planning in Poland, Economic and Environmental Studies Vol. 16, No. 2 (38/2016), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, June 2016, s. 319-330,

14.  Brzeziński C., System prawny planowania przestrzennego w Polsce i jego konsekwencje przestrzenno-finansowe - wybrane problemy", Studia Miejskie, Tom 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2016 (w druku)

 

Monografie naukowe - autorstwo lub współautorstwo monografii

1.     Brzeziński C 2004 Współpraca międzynarodowa regionów w strategiach wojewódzkich [w:] Kosiedowski W., (red.) Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek, s. 573-580

2.     Brzeziński C 2005 Inwestycje gmin w zakresie ochrony środowiska współfinansowane przez Unię Europejską (na przykładzie wybranych gmin powiatu radomszczańskiego, [w:] Regiony Europie Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej  (red.) Wojciech Kosiedowski) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek, s. 369-378

3.     Brzeziński C 2005 Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki w strategiach rozwoju województw [w:] Zioło Z., (red.) Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów; Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii pedagogicznej im. KEN w Krakowie; Kraków –Rzeszów, 2005, s. 85-96

4.     Brzeziński C., 2009, Wzmacnianie zdolności innowacyjnych regionów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, [w:] Nowakowska A. (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnicwto Biblioteka, Łódź,  s: 183-206,

5.               Brzeziński C., 2009, Polityka zrównoważonego rozwoju miast w dokumentach unii Europejskiej, [w:] Jewtuchowicz A.,  Rzeńca A., (red.), Współczesna wyzwania miast i regionów., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s: 89-102,

6.     Brzeziński C., Suburbanizacja przestrzenna i ekonomiczna obszarów podmiejskich na przykładzie gmin Łódzkiego Obszaru metropolitalnego (ŁOM) [w:] Suliborski A., Przygodzki Z., (red.) Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej., Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s. 167- 186.,

7.     Brzeziński C. Ekonomiczne skutki polityki przestrzennej w gminach na przykładzie Aleksandrowa Łódzkiego, [w:] Małuszyńska E., (red.) Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Perspektywa europejska., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013, s. 255-264

8.     Brzeziński C. (2013), Ekonomiczne skutki polityki przestrzennej w gminach, [w:] Nowakowska A., (red.)  Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 373-384

9.     Brzeziński C., Spatial planning system as a barier to realization of urban component cohesion Policy in Poland [w:] Chermeleu  A., Martin C., La cohésion europeenne en question, Travaux scientifiques du Réseau PGV, Editura Mirton, Timisoara, 2014, s. 95-104

 

 

 

 

 

 


Artykuły popularno-naukowe:
 • .
 • Udział w projekcie „Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów”, pod kierunkiem prof. Aleksandry Nowakowskiej w latach 2008-2009
   nr projektu 1867/H03/2007/32
 • Udział w projekcie „Procesy integracji i dezintegracji w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym” (nr NN 114051335) zrealizowanym przez Katedrę Gospodarki Regionalnej  i Środowiska, pod kierunkiem prof. Aleksandry Jewtuchowicz,  w latach 2009-2010
 • .
Do góry
wersja do druku
skn-spatium.png
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź