Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

DR AGNIESZKA RZEŃCA

stopień naukowy: doktor
stanowsko: adiunkt

pokój: A401

konsultacje w sesji poprawkowej:

9.09 (czwartek) - 8.00-9.30

16.09 (czwartek)- 8.00-9.30

Chęć udziału w konsultacjach proszę zgłaszać drogą mailową najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje

Konsultacje wyłącznie zdalne MS Teams

telefon: +48 42 635 53 50
e-mail: agnieszka.rzenca@uni.lodz.pl

Obszary badawcze:
 • ekonomia środowiska i zasobów naturalnych
 • formy współpracy w ochronie środowiska
 • ekologiczne uwarunkowania rozwoju jednostek terytorialnych
 • polityka ekologiczna miast.
Prowadzone przedmioty:
 • Ekonomia środowiska
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
 • Planowanie rozwoju miast
 • Polityka miejska
 • Rewitalizacja miast
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Dobra wspólne w mieście
 • Inwestycje proekologiczne w miastach
 • Konflikty przestrzenne
 • Planowanie przestrzenne
 • Ekoinnowacje w gminie
 • Ekoinnowacje wymiar gospodarczy, środowiskowy, społeczny
 • Środowiskowe aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Polityka rozwoju lokalnego
 • Polityka przestrzenna
 • Ćwiczenia terenowe na kierunku Gospodarka Przestrzenna, Rewitalizacja miast, EkoMiasto.
Prowadzone seminaria:
 
Licencjackie
 • Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju jednostek terytorialnych-formy ochrony przyrody, inwestycje proekologiczne i ich finansowanie
 • Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego
 
Magisterskie
 • Miasto - polityka miejska, rewitalizacja, przestrzeń publiczna
 • Środowiskowy wymiar procesów rozwoju -gospodarka niskoemisyjna, ekoinnowacje, finansowanie ochrony środowiska, współpraca, edukacja

Pełnione funkcje:

 • od 2012 - Przedstawicie UŁ w Unii Uczelni na rzecz rozwoju kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna.
 • 2008-2012 - członek Wydziałowej Komisji ds. Nauczania.
Przebieg kariery naukowej:
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 2007 - uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych.
 • Uniwersyet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 2001 - 2006 studia doktoranckie z zakresu ekonomii.
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, magister ochrony środowiska, 1993-1998.
Staże:
 • Erasmus+ University of Miskolc, Węgry (22.09-30.09.2019)
 • Erasmus+ Université Paul-Valéry Montpellier III, Francja (08.04-12.04.2019).
 • Erasmus+ - Uniwersytet Matej Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja (23.04-27.04.2018).
 • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Tarnopol, Ukraina. Staż w ramach projektu pt. "FOLPSEC: Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis - Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond" finansowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej ds. Badań i Rozwoju (FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050); (03.09-16.09. 2014)
 • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Tarnopol, Ukraina. Staż w ramach projektu pt. "FOLPSEC: Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis - Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond" finansowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej ds. Badań i Rozwoju (FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050);(18.01-06.02.2014)
 • University of National and World Economy - Sofia, Bułgaria. Staż w ramach projektu pt. "FOLPSEC: Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis - Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond" finansowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej ds. Badań i Rozwoju (FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050) (02.12-09.12.2013)
 • ERASMUS, Université Paul-Valéry Montpellier III, (Environmental issues of regional and local development in Poland) (05.12-12.12.2012)
Szkolenia:
 • Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji (26.01-27.01.2021)

 • Zarządzanie wielokulturowością (24.11.2020)

 • Student z zespołem Aspargera na uczelni (21.02.2020)

 • Personalizacja baz danych - zarządzanie informacją (16.02.2020)

 • Tworzenie interaktywnych testów i ankiet – Office 365 (25.01.2019)

 • Gospodarowanie odpadami w budynkach wielorodzinnych (07.11.2018)

 •  Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym (06.11.2018)

 • Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych (16.06.2018)

 • Efektywność energetyczna oraz odnawialne źródła energii w kontekście poprawy jakości powietrza województwa łódzkiego (24.05.2018)

 • Wprowadzenie do e-kształcenia, Projekt EkoMiasto, maj-czerwiec 2015.
 • Kurs specjalistycznego języka angielskiego z zakresu zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast, Projekt EkoMiasto, luty-czerwiec 2015.

 • Zarządzanie procesem dydaktycznym w aspekcie  nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy  o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (2014).

 • Krajowe Ramy Kwalifikacji - zmiana dla edukacji i rynku pracy (2013).
 • Techniki negocjacji i mediacji (2013).

 • Nowe techniki i metody w kształceniu dorosłych (2012).

 • Warsztaty dydaktyczne (2011).

 

Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, indywidualna stopnia drugiego, za osiągnięcia dydaktyczne (2018).
 • Zespołowa Nagroda III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę Zrównoważony rozwój - naturalny wybór (2015).
 • Nagroda Rektora SGH II stopnia - zespołowa w dziedzinie działalności naukowej za publikację Gospodarka regionalna
  i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki i P. Legutko-Kobus, KPZK PAN, Studia Tom CLII, Warszawa 2013 (2014).
 • Zespołowa Nagroda III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za prace Łódzka metropolia. Problemy intagracji gospodarczej - Tom I, Łódzka metropolia. Problemy intagracji społecznej i przestrzennej - Tom II (2011).
 • Zespołowa Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Łodzi za prace Łódzka metropolia. Problemy intagracji gospodarczej - Tom I, Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej - Tom II (2011).

Nagrodzone i wyróżnione prace studenckie:

 • Nagroda za najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej lub metropolitalnej w kategorii prac magisterskich w konkursie Instytutu Metropolitalnego dla Rafała Mysiali za pracę  „Plan gospodarki niskoemisyjnej jako instrument polityki miejskiej. Przykład miast Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego". Laureat II miejsca. Promotor dr A.Rzeńca (2018);

 • Nagroda za najlepszą pracę magisterską w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Agata Borowska za pracę  pt. „Rozpraszanie zabudowy jako współczesny problem rozwoju małego miasta. Przykład Brzezin” . Promotor dr A.Rzeńca (2016).

 • Nagroda w XVI edycji konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze prace magisterskie tematycznie związane z województwem łódzkim dla Łukasza Gryzio za pracę na temat "Rewitalizacja w miastach aglomeracji łódzkiej na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego oraz Pabianic". Promotor dr Agnieszka Rzeńca (2013);

 • Nagroda za najlepszą pracę magisterską w konkurskie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Wioletty Czubak za pracę na temat "Rola systemu informacji przestrzennej w edukacji ekologicznej i promocji walorów przyrodniczo-kulturowych obszrów chronionych. Przykład Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich". Promotor dr Agnieszka Rzeńca (2012);
 • Nagroda w XII edycji konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze prace dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim dla Łukasza Gryzio za pracę na temat "Rewitalizacja zieleni na przykładzie miasta Pabianice". Promotor dr Agnieszka Rzeńca (2011).


Udział w organizacjach:
 • Członek Zespołu Problemowego ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (Oddział Polski).
 • Przedstawicie UŁ w Unii Uczelni na rzecz rozwoju kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna.
 • Członek European Regional Science Association (ERSA) Sekcja Polska.
 • Członek i koordynator współpracy z European Land-use Institute.
 • Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP).
Hobby:
 • lektura dobrych książęk: J. Bator, M.Tulli, K. Janda, R. Kapuściński, J. Głowacki i wiele innych.
 • muzyka.


 • Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu, P. Legutko-Kobus, A. Rzeńca, P. Skubała, A. Sobol, KPZK PAN, Warszawa 2020, https://www.researchgate.net/publication/351334225_Miasta_i_ich_mieszkancy_w_obliczu_wyzwan_adaptacji_do_zmian_klimatu , https://publikacje.pan.pl/dlibra/journal/137070

 • Ekomiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

 • Ekomiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Nowakowska, A. Rzeńca, Z. Przygodzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

 • Zrównoważony rozwój-naturalny wybór, Burchard-Dziubińska M., Drzazga D., Rzeńca A., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/Burchard-ebook-.pdf

 • Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym - wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, red.  Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. Teoria  i praktyka, red. Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Współczesne wyzwania miast i regionów, red. A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

Artykuły naukowe:

 •  Kierunki zmian polityki miejskiej w dobie wyzwań klimatycznych (w:) Zmiana klimatu - skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki, red. M. Burchard-Dziubińska, K. Prandecki, Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa, 2020, s. 277-287 ISBN  978-83-63305-98-7 (wspólautor A. Sobol).https://publikacje.pan.pl/dlibra/publication/137409/edition/119786/content
 • Zobowiązania Polski w zakresie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE [w:] Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza (red. naukowy M.A.Król, I. Wieczorek), Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2020. https://www.nist.gov.pl/informacje/wydawnictwo-nist,17.html
 • Declared Preference Method – Research Experiment Concerning Air Quality In: Nermend K., Łatuszyńska M. (eds) Experimental and Quantitative Methods in Contemporary Economics. CMEE 2018. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer 2020, (współautor M. Burchard-Dziubińska, E. Antczak). DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-30251-1_26
 • Low-Emission Economy Plans – Planning and Implementation Dilemmas. The case of cities of the Lodz Metropolitan Area [w:] "Economics and Environment"  No. 71, 2019. (współautor R. Mysiala) https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/EiŚ 71/07_rzenca.pdf
 • Solecki Fund as Instrument in the Hands of Rural Development Policy Makers. In: Krakowiak-Bal A., Vaverkova M. (eds) Infrastructure and Environment. Springer, 2019,Cham. (współautor M. Feltynowski) DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16542-0_33

 • An evaluation of destination attractiveness for nature-based tourism: Recommendations for the management of national parks in Vietnam [w:] Nature Conservation 32: 51–80 (2019) (Le Thanh An, Janusz Markowski, Maciej Bartos, Agnieszka Rzeńca, Piotr Namieciński)doi: 10.3897/natureconservation.32.30753,                                        https://natureconservation.pensoft.net/article/30753/

 • Budżet obywatelski jako instrument kształtowania przestrzeni miasta – przykład Łodzi i Katowic, Biultenyn KZKP PAN, nr 272, 2018, s.205-215 (współautor A. Sobol), http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128630/edition/112217/content

 • Zielone budżety partycypacyjne [w:] Seria wydawnicza: Zrównoważony Rozwój -Zastosowania Nr. 6; Monografia: Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście; red. naukowy T. Bergier, J. Kronenberg, Fundacja Sendzimira, Kraków 2018. httpp://www.sendzimir.org.pl/magazyn6
 •  Achieving Better Air Quality in Cities through Changes in Transport Behaviours: Dream or Necessity for Contemporary Regional Development? Review of Trends and Studies. [in:] Andriy Krysovatyy, Yevhen Savelyev (eds.). Economic problems of Visegrad Group countries and Ukraine. Ternopil: Osadtsa 2018, pp. 259-286 (współautor M.E. Sokołowicz);

 • ”New” public urban space: citizens’ initiatives in participatory budgeting in Katowice, Łódź and Poznań [w:] Miscellanea Geographica, Regional Studies on Development, V.22 No. 4, 2018 (współautor Bernaciak A., Sobol A.), https://doi.org/10.2478/mgrsd-2018-0028 

 • Dysfunkcje i bariery budżetowania obywatelskiego-analiza małych miast województwa śląskiego i łódzkiego [w:] Kwartalnik Trzeci Sektor, Numer 43 (3/2018), DOI:10.26368/17332265-043-3-2018-1 (współautor Agnieszka Sobol); http://www.kwartalnik3sektor.pl/pl/ wszystkie-numery/kwartalnik-trzeci-sektor-numer-43-3-2018/

 • Tourist and Local Resident Preferences for the Northern Yellow-Cheeked Gibbon (Nomascus annamensis) Conservation Program in the Bach Ma National Park, Central Vietnam [w:] Tropical Conservation Science 11(1), (Le Thanh An, Janusz Markowski, Maciej Bartos, Trinh Quang Thoai, Tuan Huu Tran, Agnieszka Rzeńca), DOI 10.1177/1940082918776564;

 • Budżet partycypacyjny jako narzędzie polityki rozwoju małych miast województwa śląskiego i łódzkiego [w:] Space-Society-Economy nr 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2018 (współautor Sobol A.)

 • Events and Places: What Strategies for Cities and Regions Marketing Choices? Remarks on Event Sector Development in the Post-Industrial City of Łódź (Poland). In: Dias A., Salmelin B., Pereira D., Dias M. (eds) Modeling Innovation Sustainability and Technologies. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, pp. 191-203, ISBN 978-3-319-67100-0 (współautor M.E. Sokołowicz) download
 • Participatory Budgeting as a Tool of Environmental Improvements in Polish Cities [w:] Economic and Environmental Studies,Vol.17, No.4 (44/2017), December 2017, (współautor Bernaciak A., Sobol A.), www.ees.uni.opole.pl, DOI10.25167/ees.2017.44.16
 • Diagnozowanie potrzeb lokalnych w programie rewitalizacji. Przykład miasta i gminy Uniejów, Biuletyn Uniejowski 6/2017 (współautor B. Skórzak, E.M. Boryczka, K. Plesińska)  http://dx.doi.org/10.18778/2299-8403.06.04
 • Ecological clusters in the context of smart specialisation strategies and key clusters: the case of Poland [w:] MANAGEMENT & GOUVERNANCE Entreprises -Territoires –Societes, Cahiers  Scientifiques  Internationaux Du Reseau PGV, 17/2017, http://gregpgv.com
 • Zrównoważony rozwój miast. Perspektywa władz lokalnych i mieszkańców – przykład Łodzi [w:] Theoria  i  praxis  zrównoważonego  rozwoju. 30  lat od ogłoszenia  Raportu  Brundtland, red. naukowy R. F. Sadowski SDB, Z. Łepko SDB, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2017  (współautor A. Wojech). http://ucbs.uw.edu.pl/wp-content/uploads/theoria-i-praxis-zrownowazonego-rozwoju.pdf
 • The Perspective of Local Authorities in Resource-Efficient Urban Management. The Case of Lodz Metropolitan Area [w:] Economics and Environment No. 3 (62), 2017. http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/01_rzenca.pdf
 • Miasto jako system ekologiczny [w:] Ekomiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 (współautor P. Rzeńca). http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/17983
 • Zrównoważony rozwój miast [w:] Ekomiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta,  red. A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/17982
 • Polityka ekologiczna miasta [w:] Ekomiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/17979
 • Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast [w:] Ekomiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 (współautor A. Nowakowska, Z. Przygodzki).
 • Educational policy of universities and the needs of Local Production Systems [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 320(2)/2016.  http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/19168
 • EkoMiasto – kompleksowa i innowacyjna oferta edukacyjna Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego [w:] Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, red. Kozaka J., Michno A., Szablowskiej-Midor A., Trzepacza P., Wasak K., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2016 (współautor A. Nowakowska), http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje,000217.
 • Kształcenie kadr na potrzeby współczesnych miast [w:] Kudłacz T., Zawilińska B., Gospodarka przestrzenna – potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia, Biuletyn KPZK PAN, z. 260, Warszawa 2016. (współautor A. Nowakowska).
 • Wyzwania i dylematy polityki miejskiej w obliczu kryzysu ekologicznego [w:] Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi, nr XXI, Łódź 2016.
 • Rozwój Uniejowa w zintegrowanych planach i strategiach. Przykład Strategii Makroregionu Centralnego i Zintegrowanej Strategii Rozwoju Warszawsko- Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 [w:] Biuletyn Uniejowski 5/2016, (współautor A. Nowakowska).
 • Kształcenie na polskich uczelniach wyższych w kontekście specjalizacji regionalnych [w:] Specjalizacja regionalna – współczesne podejścia, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Studia KPZK PAN, Tom CLXX, Warszawa 2016.
 • Ochrona środowiska w gminach o szczególnych walorach przyrodniczych. Przykład gmin powiatu wieluńskiego posiadających park krajobrazowy [w:] Gospodarka w praktyce i teorii, nr 4 (41), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/19401
 • Ekoinnowacje polskich przedsiębiorstw: dobre praktyki na przykładzie projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii [w:] Środowisko przyrodnicze a rozwój, Folia Oeconomica 2(313)2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/17143
 • Zasobooszczędne gospodarowanie w jednostkach samorządu terytorialnego [w:]Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju w nowym okresie programowania – szanse i zagrożenia. Barometr Regionalny Analizy i prognozy Tom 13 Nr 4, Zamość 2015.http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br42_03rzenca.pdf
 • Kapitał przyrodniczy w planowaniu zintegrowanym [w:] Problemy zarządzania
  w jednostkach samorządu terytorialnego red. B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
 • Kształcenie w dziedzinach Nauka i Technika w województwie łódzkim a potrzeby regionalnego rynku pracy [w:] Polityka społeczna, Rocznik XLII nr 3, marzec 2015, Warszawa (współautor Ł. Arendt)
 • Determinanty kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego [w:] Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki red. Kudłacz T., Lityński P.,Studia, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Tom CLXI, Warszawa 2015.
 • Biodiversity as an ecological safety condition. The european dimension [w:] Comparative Economic Research Central and Eastern Europe, V.18, No. 1/2015, Institute Of Economics, University of Lodz, Łódź 2015. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/8438
 • Protected areas networks in Poland – origin, core and current trends. [w:] Local Production Systems: Analysis and Forecasting of Regional Economic Development, ed. A.S. Novoselov, V.E. Seliverstov , Russian Academy of Sciences Siberian Branch, Institute of Economics and Industrial Engineering, University of National and World Economy Matej Bel University Banska Bystrica, Ternopil National EconomicUuniversity, University of Lodz, 2015.
 • Stan i kierunki zmian na rynku usług edukacyjnych. Przykład szkół wyższych regionu łódzkiego [w:] Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń, redakcja naukowa Z. Przygodzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Ecological context of functioning of Local Production Systems in Poland – case of energy clusters. [w:] Local Production Systems in countries in and outside the EU:  from theory to practice, Sofia 2014.
 • Forms of cooperation of environmental protection in Poland - determinants, scope and development possibilities. [w:] Local Production Systems and Regional Economic Development, ed. A.S. Novoselov, V.E.Seliverstov, Russian Academy of Sciences Siberian Branch, Institute of Economics and Industrial Engineering, University of National and World Economy, Ternopil National Economic University, University of Lodz, Novosibirsk-Sofia-Ternopil-Lodz, 2014.
 • Town center management as a tool of urban regeneration - case study of Łódź. [w:] Strategic Organizational Management: Transforming Theory to Practice, S. Tonkowa (ed.), University of National and World Economy, Tom 5/2014, Sofia (współautor E. Boryczka)
 • Determinanty polityki edukacyjnej szkół wyższych. Przykład szkół wyższych regionu łódzkiego [w:] Barometr Regionalny Analizy i prognozy Tom 12 Nr 2, Zamość 2014.http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br36_17rzenca.pdf
 • System szkolnictwa wyższego w Polsce w obliczu wyzwań gospodarki opartej na wiedzy [w:] Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Przykład Włoch, Anglii, Niemiec i Polski, redakcja naukowa Zbigniew Przygodzki, Difin, Warszawa 2013.
 • Relacje gmina – jednostka wojskowa  w strategicznych planach rozwoju [w:] Relacje jednostki wojskowej z otoczeniem lokalnym, redakcja naukowa M. Piotrowska-Trybull, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013 (współautor A. Nowakowska).
 • Klastry energetyczne w Polsce – nowa forma współpracy w ochronie środowiska [w:] Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania, redaktor naukowy A. Graczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. 318, Wrocław 2013.
 • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem. Przykład klastrów ekologicznych województwa łódzkiego [w:] Handel wewnętrzny listopad-grudzień 2013, Tom I Trendy, wyzwania i dylematy zrównoważonego rozwoju, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury, Warszawa 2013.
 • Praktyczny wymiar kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego [w:] P. Churski, T. Kudłacz (red.) Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. Biuletyn KPZK z. 251, Warszawa 2013. (współautor prof. zw. dr hab. A. Jewtuchowicz).
 • Środowisko przyrodnicze i jego ochrona a rozwój lokalny. Istota i współzależności [w:] Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, redakcja naukowa A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Klastry ekologiczne jako instrument polityki zrównoważonego rozwoju [w:] Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, redakcja naukowa Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Studia, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Tom CLII, Warszawa 2013.
 • Kształcenie kadr w zakresie ochrony środowiska na przykładzie szkół wyższych regionu łódzkiego [w:] Handel wewnętrzny lipiec sierpień 2012, Tom III Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI w., Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury, Warszawa 2012.
 • Klastry energetyczne w Polsce – diagnoza stanu [w:] Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym. SOOIPP Annual 2012, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 715, Ekonomiczne Problemy Usług NR 91, Szczecin 2012 (współautor M. Feltynowski).http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/2254
 • Planowanie przestrzenne w gminach województwa łódzkiego. Studium przypadku gmin posiadających park krajobrazowy [w:] N. Ratajczyk, D. Kopeć (red.), Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź 2011.
 • Edukacja w zakresie Gospodarki Przestrzennej – bilans 12 lat doświadczeń Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w Łodzi [w:] T. Kudłacz, T. Markowski, Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna, Biuletyn PAN KPZK, z.244, Warszawa 2010, (współautor A. Jewtuchowicz ).
 • Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych. Przykład Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego[w:] B. Bartnicza, S. Zaremba-Warnke (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, T.4 Edukacja dla ładu środowiskowego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko 2010, (współautor Z. Głuszczak).
 • Przyrodnicze uwarunkowania integracji systemu przyrodniczego metropolii łódzkiej [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010. (współautor P. Rzeńca).
 • System przyrodniczy obszaru metropolitalnego – ujęcie teoretyczne  [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010.
 • Formy ochrony przyrody w obszarach metropolitalnych. Przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego [w:] M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym - wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
 • Ochrona przyrody warunkiem trwałego i zrównoważonego rozwoju [w:] A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca (red.), Współczesne wyzwania miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Uwarunkowania polityki rozwoju gmin posiadających park krajobrazowy. Przykład gmin województwa łódzkiego [w:] D. Kopeć, N. Ratajczyk (red.), Prawo ochrony przyrody – stan obecny, problemy, perspektywy, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź 2008.
 • Kierunek Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (dydaktyka-studenci-badania), [w:] Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej, Biuletyn PAN KPZK, z.224, Warszawa 2006, (współautor J. Niedomagała).
 • Wykorzystanie instrumentów planowania przestrzennego w gminach województwa łódzkiego [w:] Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, (współautor M. Feltynowski).
 • Polityka ochrony wód powierzchniowych w województwie łódzkim [w:] A. Jewtuchowicz (red.) Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Sieci współpracy w zakresie ochrony środowiska w Regionie Łódzkim, [w:] A. Budnikowski, M. Cygler (red.) Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, (współautor N. Joachimiak).
 • Strategia rozwoju a ochrona środowiska [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Polityka ekologiczna w gminie. Studium przypadku gminy Kamieńsk [w:] F. Piontek (red.) Ekonomia a zrównoważony rozwój, T. II, Wdrażanie, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001

 

 

  • "Ramy programowe dla zintegrowanego planowania sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym i regionalnym", projekt badawczy „Społeczeństwo na drodze do neutralności klimatycznej” finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr umowy 1946/2020/Wn50/NE-OA-KU/D, 2021.
 • „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” Umowa nr: DPT/BDG II/POPT/100/19, 2019-2022.

 • Projekt naukowo-dydaktyczny pt. "Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia". Celem projektu jest m.in. podniesienie jakości kształcenia studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii m.in z zakresu Projektowania wirtualnej rzeczywistości. Projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany jest w ramach POWER działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17). Projekt realizowany od 2018-2022 roku.

 • Projekt naukowo-dydaktyczny pt. "EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast" (nr FSS/2014/HEI/W/0081) finansowany w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ze środków norweskich oraz środków krajowych - Kierownik merytoryczny, 2014-2016.
 • Projekt "Wiedza, Kompetencja i Zatrudnienie - dostosowanie programów kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ do potrzeb rynku pracy". Projekt finansowany ze środków POKL (nr 04.01.01-00-101/14), 2014-2015 - Kierunkowy koordynator stażu dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna (studia I i II stopnia).
 • 7 Projekt Ramowy Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond) Project N FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC, 2011-2015, stanowisko support for mobility management.
 • (2011-2013) wpółrealizator projektu "Edukacja - Regiony - Regionalizacja: Program Rozwoju Wydziału Nauk
  o Wychowaniu w Ramach Strategii Rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego", Projekt współfinansowany ze środków POKL 2011-2013.
 • (2010-2013) współrealizator  projektu badawczego pt. Uwarunkowania lokalne i regionalne funkcjonowania jednostek wojskowych na terytorium kraju, realizowanego przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, NCN nr ON115311238.
 • (2010 - 2012) współrealizator  projektu badawczego pt. Polityka i narzędzia kreowania kapitału ludzkiego w regionie  - projekt badań MNiSzW nr N N114 183938, pod kierownictwem prof. dr hab. Z. Przygodzki.
 • Realizator projektu "Nowe kierunki - nowe horyzonty". Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach działania 4.1 POKL.
 • Realizator projektu "Tworzenie innowacyjnych specjalności ". Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach działania 4.1 POKL.
 • (09.2009) koordynator i współorganizator ogólnopolskiej konferencji edukacyjnej i warsztatów pt. "Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym".
 • (2008 – 2010) współrealizator projektu badawczego, pt: Procesy integracji i dezintegracji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - projekt badań MNiSzW, pod kierownictwem prof. dr hab. A. Jewtuchowicz.
 • (2004 – 2006) współrealizator projektu badawczego KBN nr 1 H02C 002 26 pt. Zróżnicowanie przestrzenne procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, pod kierownictwem prof. Aleksandry Jewtuchowicz;
 • 2021 współautor raportu pt. Zielona transformacja albo zapaść. Zagłębie Bełchatowskie w przededniu zmian.Raport z realizacji projektu "Bełchatow 2050", https://belchatow2050.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zielona-transformacja-raport-czerwiec-2021.pdf
 • 2019-2020 współautor Raportu grupy eksperckiej Kongresu Polityki Miejskiej -Środowisko i adaptacja do zmian klimatu, IRMiR, Kraków 2020 http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-07_KPM_ŚRODOWISKO-raport-roboczy.pdf
 • 2019 współautor Raportu oceny systemu monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji w Łodzi (GPR) - 2019
 • 2019 współautor Planu rozwoju rozwiązań smart city w Tomaszowie Mazowieckim, Łódź-Tomaszów Maz., 2019. Realizacja w ramach projektu „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”Umowa nr: DPT/BDG II/POPT/100/19, 2019-2022.
 • 2019 współautor Ekspertyzy dla Najwyższej Izby Kontroli Fukncjonowanie budżetów partycypacyjnych (obywatelskich) - doświadczenia międzynarodowe (współautor A. Sobol), Łódź, Katowice, Gdańsk 2019
 • 2018 współautor Bałuty Od-Nowa – program rozwoju obszaru funkcjonalnego o znaczeniu miejskim, Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich, Łódź 2018
 • 2018 współautor Zintegrowanej koncepcji wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego; projekt na zlecenie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Łódź 2018
 • 2017 wspólautor Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023
 • 2017 współautor Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Uniejów na lata 2017-2025
 • 2016 współautor Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025
 • 2015 współautor Zintegrowanej Strategii Rozwoju Turystyki Ziemi Kościerskiej 2025
 • 2014-2015 współautor Strategii Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego 2020
 • 2014 współautor Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+
 • 2014 współautor: Zintegrowanych projektów rozwojowych dla powiatu kolneńskiego. Analiza potencjału i rekomendacje.
 • 2013 współautor: Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Wieluńskiego 2014-2020
 • 06.2005-12.2005 współautor analiz i opracowań na potrzeby realizacji Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 (Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Łódzkiego)
 • 11.2001-01.2002 współautor projektu „Marketingowa koncepcja rozwoju regionu kaliskiego”, Kalisz 2002.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź