Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

ZACHOWANIA KONSUMENCKO-PRZESTRZENNE STUDENTÓW W ROZWOJU MIAST POPRZEMYSŁOWYCH

Informacje podstawowe

Nazwa projektu:

Zachowania konsumencko-przestrzenne studentów w rozwoju miast poprzemysłowych

ID projektu:  2016/23/N/HS4/03390
Okres realizacji:  11.07.2017-10.07.2020
   
Kierownik projektu: dr Jakub Zasina
Opiekun naukowy: dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
   
Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Nauki (konkurs "Preludium 12")
Budżet:  84 060,00 PLN
   
Informacje dodatkowe: podstrona projektu w serwisie Research Gate
   


 

Streszczenie projektu

Globalne zmiany o charakterze gospodarczym wymusiły na miastach poszukiwanie nowych czynników rozwoju. Stały się nimi informacja, wiedza oraz kreatywność. Równolegle, krajowe polityki gospodarcze zaczęły promować kształcenie na poziomie wyższym, co doprowadziło do wzmożonego napływu studentów do miast pełniących funkcję akademicką. Studenci stali się zatem liczną grupą użytkowników współczesnych miast.

Warto zauważyć, że studenci zaczęli podejmować naukę nie tylko w tradycyjnych miastach akademickich, ale także w miastach o rodowodzie przemysłowym. Nie dziwi zatem, iż wiele miast tego typu podjęło w ostatnich dekadach działania mające na celu rozwój sektora szkolnictwa wyższego na ich obszarze, upatrując w tym szansy na dynamizację własnych gospodarek. Wymienić wśród nich można m.in. Birmingham i Glasgow w Wielkiej Brytanii, Lille we Francji, Eindhoven w Holandii, miasta Zagłębia Ruhry w Niemczech, Turyn we Włoszech, czy Łódź w Polsce.

Celem głównym projektu jest określenie wpływu funkcji akademickiej na rozwój miast poprzemysłowych poprzez analizę zachowań konsumencko-przestrzennych studentów.

Istotną zaletą projektu jest silne powiązanie w nim dwóch perspektyw – gospodarczej i przestrzennej – oraz podjęcie interdyscyplinarnej tematyki, czerpiącej z dorobku studiów miejskich, ekonomiki miejskiej, geografii miasta, czy też badań nad szkolnictwem wyższym. Badanie ankietowe zostanie przeprowadzone na reprezentatywnych próbach studentów uczelni publicznych w Łodzi i w Turynie we współpracy z naukowcami włoskimi.

Proponowany projekt stanowi odpowiedź na kilka luk badawczych zidentyfikowanych w literaturze przedmiotu. Po pierwsze, wpływ instytucji szkolnictwa wyższego oraz studentów na rozwój miast o rodowodzie przemysłowym nie stanowił do tej pory szerszego zainteresowania badaczy. Po drugie, celem projektu jest uchwycenie wewnątrz-miejskiego rozkładu przestrzennego zachowań konsumenckich studentów, co pozostaje zagadnieniem poznanym tylko do pewnego stopnia. Po trzecie, w toczącej się obecnie debacie akademickiej na temat oddziaływania studentów na miasta wykorzystuje się na ogół wnioski płynące z badań prowadzonych nad pojedynczymi ośrodkami akademickimi. Stąd, proponowany projekt ma za zadanie dostarczyć dane umożliwiające przeprowadzenie analizy porównawczej między dwoma miastami poprzemysłowymi o odmiennych kontekstach geograficznych, instytucjonalnych i kulturowych.

Publikacje będące wynikiem projektu

  • Zasina, J., Sokołowicz, M. E., & Nogalski, S. (2020, w druku). Lodz City Tour. The Changing Nature of the Urban Restructuring of a Post-Socialist Industrial City. disP - The Planning Review, 56(2), 8–19.

Referaty na konferencjach i seminariach naukowych

Doniesienia medialne

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź