Poniedziałek, 2 sierpnia 2021, tydzień nieparzysty (31)
Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

THE STUDENT CITY LOST?

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BADANIU

Informacje podstawowe

Nazwa projektu:

The student city lost? Doświadczenia i przyszłość Łodzi jako miasta studenckiego w obliczu pandemii COVID-19

Okres realizacji:  16.02.2021 - 31.12.2021
   
Kierownik projektu: dr Jakub Zasina
Realizator projektu: dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
   
Źródło dofinansowania: Rezerwa Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na prace badawcze młodych naukowców
Budżet:  7 440,00 PLN
   
Informacje dodatkowe: podstrona projektu w serwisie Research Gate


 

Streszczenie projektu

Terminem „miasta studenckiego” (ang. student city) posłużył się Chatterton (2010) w celu opisania współczesnych ośrodków miejskich systematycznie odnotowujących przyrost populacji studentów wskutek umasowienia szkolnictwa wyższego. Umasowienie to zapewniło licznym miastom na świecie dostęp do nowej grupy konsumenckiej – studentów – którą ten sam autor określił trzema przymiotnikami: dużych rozmiarów (ang. sizeable), lukratywna (ang. lucrative) oraz niezawodna (ang. dependable). Stąd, ośrodki pełniące funkcję akademicką przeobraziły się w ostatnich latach w „miasta studentów zogniskowane wokół konsumpcji” (ang. consumption-oriented student cities), zaś ich gospodarki zorientowały się na zaspokajanie potrzeb konsumenckich młodzieży akademickiej. Miasta te przyjęły formę swoistych „aren konsumpcji” zasilanych środkami wydatkowanymi przez studentów na zakwaterowanie, usługi czasu wolnego, gastronomię i zakupy. Znalazło to wyraz w przestrzeni tych miast za sprawą wyłaniających się w nich obiektów zakwaterowania, klubów muzycznych, kawiarni, pubów czy sklepów dedykowanych studenckiej klienteli. Stąd, studenci stali się strategicznym „zasobem rozwojowym” dla tej kategorii miast (van den Berg & Russo, 2004). Wszystkie te zmiany składały się w ostatnich dekadach na szerszy proces przeobrażania miast według doktryny neoliberalnej, w ramach której wzmocniono znaczenie konsumpcji jako motoru rozwojowego miast (Chatterton, 2010). Warto w tym miejscu zauważyć, że w omawianym czasie studenci stali się ważną grupą użytkowników także w przypadku Łodzi, a generowana przez nich sfera konsumpcji determinowała w znacznym stopniu rozwój gospodarczy i przestrzenny tego miasta (Zasina, 2020).


Globalne doświadczenia pandemii COVID-19 rodzą pytania o jej krótko- i długookresowe konsekwencje dla funkcjonowania miast studenckich. Względy bezpieczeństwa zaważyły bowiem na zawieszeniu stacjonarnej działalności dydaktycznej szkół wyższych oraz o jej przeniesieniu w przestrzeń wirtualną. Tym samym, ustał – niekwestionowany wcześniej – obowiązek fizycznej obecności studentów na zajęciach w murach uczelni. Był on zarazem kluczową determinantą obecności młodzieży akademickiej w opisywanych miastach (Allinson, 2006). Stąd, część studentów opuściła w ostatnich miesiącach miasta akademickie i kontynuuje obecnie edukację zdalnie z innych miejscowości. Zarazem, sytuacja pandemiczna mogła przeobrazić zachowania mieszkaniowe i konsumenckie tych studentów, którzy pozostali w miastach akademickich pomimo zawieszenia zajęć stacjonarnych. Należy zatem przyjąć założenie, iż pandemia COVID-19 przeobraża strukturę użytkowników miast studenckich oraz ich zachowania i dlatego oddziałuje na gospodarkę i przestrzeń tych miast. Niewiadomą pozostaje także, jak rozpowszechnienie nauczania na odległość wpłynie na preferencje studentów wobec edukacji wyższej w długiej perspektywie (popandemicznej), a tym samym na ich stosunek do fizycznej obecności w miastach akademickich. Pandemia COVID-19 każe zatem zastanowić się nad „rezyliencją” (ang. resilience; Drobniak, 2014) dotychczasowego modelu funkcjonowania miast studenckich oraz nad trwałością zmian zachodzących obecnie w zachowaniach mieszkaniowych i konsumenckich studentów. Niestety, dotychczasowe analizy omawianych zjawisk są szczątkowe lub inicjalne (np. Bánhidi & Lacza, 2020), dlatego wymagają podjęcia pogłębionych badań.


Mając na uwadze powyższą perspektywę, głównym celem niniejszego projektu badawczego jest określenie konsekwencji pandemii COVID-19 na bieżące i przyszłe funkcjonowanie miast studenckich przez pryzmat zjawisk zachodzących w Łodzi. Szczegółowymi celami badawczymi są natomiast:

  1. Identyfikacja poziomu obecności (przebywania) populacji studentów na terenie Łodzi w okresie pandemii COVID-19 na tle wzorców przedpandemicznych;
  2. Charakterystyka zachowań mieszkaniowych i konsumenckich łódzkich studentów w okresie pandemii COVID-19 (w tym ich częstotliwości oraz rozkładu przestrzennego);
  3. Identyfikacja kierunków zmian zachowań mieszkaniowych i konsumenckich studentów w okresie pandemii COVID-19 na tle wzorców przedpandemicznych oraz ocena trwałości tych zmian;
  4. Określenie konsekwencji ww. zmian oraz preferencji studentów wobec dalszej edukacji na bieżące i przyszłe funkcjonowanie Łodzi jako miasta studenckiego.

W toku postępowania badawczego weryfikowane będą dwie hipotezy:

  1. Pandemia COVID-19 istotnie przeobraziła strukturę dotychczasowych zachowań mieszkaniowych i konsumenckich łódzkich studentów, a w szczególności ich częstotliwość i rozkład przestrzenny;
  2. Pandemia COVID-19 doprowadziła do wyłonienia się nowych zachowań mieszkaniowych i konsumenckich studentów o istotnym wpływie na długookresowe funkcjonowanie Łodzi jako miasta studenckiego.

Przedmiotem badania są zatem zachowania mieszkaniowe oraz zachowania konsumenckie studentów (na rynkach handlowym, gastronomicznym oraz usług czasu wolnego) w okresie pandemii COVID-19, preferencje wobec tychże zachowań w okresie popandemicznym, a także preferencje studentów wobec przyszłych (popandemicznych) form edukacji wyższej. Dla uchwycenia zmian zachodzących w preferencjach i zachowaniach studentów zostaną one porównane ze wzorcami zidentyfikowanymi w badaniu zrealizowanym na przełomie lat 2017-2018.

Referaty na konferencjach i seminariach naukowych

  • Zasina J., Nowakowska A., The Student City Lost? The Rhythms of Lodz as Consumption-Oriented Student City in the Lens of COVID-19 Pandemic, RSA Global e-Festival “Regions in Recovery”, 10.06.2021 (online).
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź