Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

EKOMIASTO

StudiaProjektAktualnościZespółGaleriaKonferencjaPodręcznikiDo pobraniaEnglish summary

Opis kierunku:

Przed miastami, tak w Polsce, jak i w świecie, stoją dziś nowe wyzwania. Kluczem do ich sukcesu będzie takie poprowadzenie ich rozwoju, aby miasta nie tylko oferowały wysoką jakość życia swoim mieszkańcom, lecz również, by włączały ich w procesy podejmowania decyzji, aby odpowiadały założeniom zrównoważonego rozwoju oraz by potrafiły wykorzystywać nowoczesne technologie. Kierunek studiów I-stopnia (licencjackich) „EkoMiasto” to odpowiedź dwóch wydziałów UŁ - Biologii i Ochrony Środowiska oraz Ekonomiczno-Socjologicznego - na te wyzwania.

­– Absolwenci kierunku „EkoMiasto” będą sprawnymi menedżerami, potrafiącymi skutecznie zarządzać rozwojem miast. Naszym zadaniem będzie wykształcenie ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany młodych ludzi, którzy swoją wiedzą i interdyscyplinarnymi umiejętnościami zadbają o jakość życia w miastach i sprawią, by ich funkcjonowanie niosło ze sobą korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe – mówi prof. Aleksandra Nowakowska z Instytutu Gospodarki Przestrzennej UŁ (IGP UŁ).

- Widzimy duże zapotrzebowanie na takich absolwentów wśród przedstawicieli miejskich władz samorządowych, podległych im jednostek, instytucji zajmujących się rozwojem miast, czy też wśród firm consultingowych. Potwierdzają to przeprowadzone przez nas badanie sondażowe oraz spotkania z praktykami w ramach tzw. Zespołu Konsultacyjnego kierunku „EkoMiasto” – dodaje dr Agnieszka Rzeńca z IGP UŁ.


Program studiów

- Wraz ze wzrostem znaczenia miast, który konsekwentnie postępuje na całym świecie, będzie także rosło zapotrzebowanie na ludzi, rozumiejących procesy rozwoju miast i posiadających umiejętność zarządzania tak kompleksowymi organizmami. Z tego powodu zakres przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia na kierunku „EkoMiasto” swoim interdyscyplinarnym charakterem będzie mocno wykraczać poza tradycyjne nauczanie. Tworzymy zupełnie nową formułę pracy ze studentami – przekonuje Jakub Zasina z IGP UŁ.

Na studentów czekają przedmioty wiążące się ze zrównoważonym rozwojem, akcentujące rolę środowiska przyrodniczego w miastach. Dużą rolę położono także na aspekty gospodarcze (w ramach przedmiotów dotyczących zarządzania strategicznego, marketingu i ekonomiki miejskiej, czy finansowania rozwoju miast), oraz aspekty społeczne (dzięki przedmiotom z metod badań społecznych i socjologii miejskiej). Zajęcia z urbanistyki i systemów informacji przestrzennej zwracają uwagę studentów na fizyczną formę miast, zaś umiejętności zarządzania miastami zdobywają oni m.in. w ramach warsztatowych zajęć z Zarządzania projektami.

Naszym celem było stworzenie takiego kierunku studiów, na którym studenci spędzaliby jak najwięcej czasu poza uczelnią, obserwując miasto i ucząc się go właśnie w przestrzeni miejskiej. Z kolei zajęcia realizowane w murach Uniwersytetu mają przede wszystkim charakter warsztatowy – komentuje prof. Aleksandra Nowakowska. Program kształcenia na kierunku „EkoMiasto” składa się także z pracowni specjalistycznych, ćwiczeń terenowych, a znaczna liczba godzin przeznaczona została na praktyki zawodowe.

Dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymaliśmy ze środków norweskich na przygotowanie innowacyjnego programu kształcenia dla kierunku „EkoMiasto”, opracowaliśmy materiały dydaktyczne dla studentów i platformę e-learningową. Zakupiliśmy także sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia atrakcyjnych zajęć. Inspirowaliśmy się doświadczeniami norweskimi, a każdy etap przygotowań konsultowaliśmy z praktykami – dodaje dr Agnieszka Rzeńca.

 

Partnerzy

Tworzenie kierunku „EkoMiasto” odbywało się w ścisłej współpracy z instytucjami, które są potencjalnymi pracodawcami dla przyszłych absolwentów. Są nimi przede wszystkim miejskie instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, biura projektowe oraz firmy konsultingowe. Do tej pory w pracach tzw. Zespołu Konsultacyjnego uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, organizacji pozarządowych oraz łódzkiego sektora kreatywnego. 


Praktyki zawodowe

Informacje o możliwościach odbywania praktyk zawodowych przez przyszłych studentów kierunku „EkoMiasto” pozyskiwane są od instytucji i przedsiębiorstw z obszaru całego województwa łódzkiego, również z mniejszych ośrodków miejskich. Do tej pory skonsultowano z nimi m.in. zakres praktyk zawodowych, ich formę organizacyjną i czas trwania. – Zależy nam na tym, aby prowadzić ścisłą współpracę z naszym otoczeniem tak, by studenci trafiali do miejsc, dających im możliwości rozwoju kariery zawodowej oraz poszerzających ich dotychczasowe doświadczenie – komentuje dr Zbigniew Przygodzki, Dyrektor Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

 

Kadra naukowa i praktycy

Tym, co wyróżnia kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” jest zaangażowanie w proces nauczania osób spoza środowiska akademickiego. – Nasi studenci będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez praktyków. Jest to dla nich bezpośrednią okazją do podejrzenia warsztatu i tajników pracy osób na co dzień zarządzających przestrzenią miejską, zaś dla nas – akademików – jest to okazją do weryfikacji zagadnień teoretycznych. Jesteśmy przekonani, że wszystkie strony skorzystają z tego rozwiązania  - komentuje dr Agnieszka Rzeńca.

Nasz zespół składa się z naukowców, którzy mają bardzo duże doświadczenie praktyczne, za sprawą prowadzonej od wielu lat współpracy z władzami samorządowymi. Dla miast i gmin z całego kraju opracowaliśmy do tej pory kilkadziesiąt dokumentów strategicznych. Współtworzyliśmy m.in. Strategię Rozwoju Regionu Łódzkiego i Strategię Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej. Jesteśmy autorami planów i programów rozwoju miast i gmin z całego kraju - dodaje prof. Aleksandra Nowakowska.

Projekt „EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast” był realizowany przez Katedrę Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem było pogłębienie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju miast oraz wypełnienie luki edukacyjnej w kształceniu specjalistów w zakresie interdyscyplinarnego zarządzania współczesnymi miastami.

Wśród zakładanych rezultatów projektu wymienić warto m.in.:

 • Innowacyjny i modułowy program kształcenia na potrzeby praktycznego kierunku studiów I stopnia "EkoMiasto",
 • Cztery podręczniki z obszaru studiów miejskich,
 • Internetową platformę do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem blended learningu,
 • Międzynarodową konferencję naukową dotyczącą potrzeb i wyzwań w zakresie kształcenia na rzecz rozwoju miast.

Opracowanie programu kształcenia dla kierunku "EkoMiasto" odbywało się w ścisłej współpracy ze środowiskiem praktyków poprzez organizację posiedzeń Zespołu Konsultacyjnego. Realizację zakładanych rezultatów projektu wspomagała także organizacja m.in.:

 • Kursów dla realizatorów projektu: ze specjalistycznego języka angielskiego oraz z nauczania z wykorzystaniem platform e-leraningowych,
 • Wyjazdów studialnych do Bergen i Oslo w Norwegii w celu zapoznania z dobrymi praktykami w kształceniu na kierunkach z obszaru studiów miejskich oraz w zarządzaniu rozwojem miast,
 • Międzynarodowej konferencji naukowej - platformy do pogłębienia i wymiany wiedzy oraz doświadczeń.
Projekt umożliwił ponadto zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku "EkoMiasto". Treści wybranych zajęć zostały wdrożone i przetestowane w trakcie trwania projektu z udziałem studentów kierunku Gospodarka przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Dodatkowe zajęcia warsztatowe zespół realizatorów projektu przeprowadził w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

Projekt „EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast” był finansowa
ny ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Jego realizacja trwała od 1 stycznia 2015 roku do 31 maja 2016 roku.

2017.05.22 EkoMiasto w publikacji "Międzynarodowa mobilność, współpraca i rozwój w edukacji"

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. "Międzynarodowa mobilność, współpraca i rozwój w edukacji" wydaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Fundusz Stypendialno-Szkoleniowy, a wszczególności z jej fragmentem na temat projektu "EkoMiasto" (s.99). Publikację można pobrać z serwerów FRSE pod linkiem.

2016.04.29 Podręczniki akademickie "EkoMiasto" już dostępne!

Komplet czterech bezpłatnych podręczników z serii "EkoMiasto" jest już dostpny w Internecie! Obecnie książki mogą być przeglądane poprzez platformy ebookpoint oraz IBUK, a także pobierane w postaci plików .PDF ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Repozytorium Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Szczegóły oraz odnośniki internetowe znajdują się w zakładce "Podręczniki".

2016.04.15 Konferencja naukowa "EkoMiasto. Wiedza i kompetencje dla potrzeb zrównoważonego rozwoju miast"

15. kwietnia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego ponad 100 naukowców i praktyków z kraju i z zagranicy debatowało nad wyzwaniem, jakim jest profesjonalizacja kadr zarządzających miastami z perspektywy celów rozwoju zrównoważonego. Konferencja podsumowała również projekt „EkoMiasto". Wydarzenie uświetniło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Jerzemu Regulskiemu – założycielowi łódzkiej szkoły ekonomii miasta oraz twórcy polskiego systemu samorządu terytorialnego.

2016.03.14 O potrzebach i wyzwaniach nowoczesnego kształcenia

W dniu 11 marca dr Agnieszka Rzeńca wygłosiła referat pt. "EkoMiasto - potrzeby i wyzwania współczesnego kształcenia" podczas seminarium "Gospodarka przestrzena - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia" zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Unię Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna. W swoim wystąpieniu dr Rzeńca przedstawiła m.in. proces tworzenia nowego kierunku "Ekonomia miasta zrównoważonego" i rezultaty projektu "EkoMiasto". Fotografia: UEK.

2016.03.08 Wizyta studialna w Bergen

Między 2 a 6 marca zespół Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ odbył wizytę studialną Bergen. W ramach wizyty zorganizowany został szereg spotkań z norweskimi naukowcami, nauczycielami akademickimi oraz planistami regionalnymi i miejskimi. Zespół KGRiŚ wymienił się doświadczeniami w zakresie nauczania zagadnień miejskich oraz w zakresie organizacji procesu kształcenia z pracownikami University of Bergen (Universitetet i Bergen), Bergen University College (Høgskolen i Bergen) oraz Hordaland Fylkeskommune.

2016.02.02 Warsztaty dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęte!

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego będą mieli okazję uczestniczyć w dedykowanych im warsztatach pt. „Zrównoważony rozwój miast - nowa filozofia planowania rozwoju miast”. Celem spotkań jest budowanie świadomości społecznej, ekonomicznej, ekologicznej i obywatelskiej ludzi młodych oraz inicjowanie dyskusji na temat problemów rozwoju współczesnych miast. Warsztaty adresowane są przede wszystkim do tegorocznych maturzystów.

2016.01.05 Wdrażanie platform e-learningowych

Od października ubiegłego roku studenci kierunku "Gospodarka przestrzenna" na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ mają okazję korzystać z platform e-learningowych, które wspomagają prowadzone dla nich zajęcia. Platformy stworzyli realizatorzy projektu "EkoMiasto", którzy wcześniej ukończyli szkolenie z e-nauczania. Platformy e-learningowe będą powszechnie wykorzystywane na kierunku "Ekonomia miasta zrównoważonego".

2015.12.29 Senat Uniwersytetu Łódzkiego
zaakceptował program kształcenia

Trwające od kilku miesięcy prace nad programem kształcenia dla kierunku „Ekonomia miasta zrównoważonego” zaowocowały jego akceptacją przez Senat UŁ. Pozytywna decyzja Senatu oznacza, że nowy, praktyczny kierunek studiów "Ekonomia miasta zrównoważonego" zostanie uruchomiony w roku akademickim 2016/2017.

2015.07.10 Rozpoczęcie prac nad podręcznikami akademickimi

Rozpoczęły się prace nad trzema podręcznikami akademickimi, które będą służyć studentom kierunku "EkoMiasto". Każdy z trzech tomów poświęcony będzie innemu wymiarowi współczesnych miast: środowiskowemu, gospodarczemu oraz społecznemu. Atrakcyjność książek wynikać będzie m.in. z faktu, że będą one zawierać zarówno treści teoretyczne, jak i wiadomosci odnoszące się do świata praktyki. Tym samym, pozwolą one czytelnikom kompleksowo spojrzeć na współczesne oblicza miast i zachodzących w nich procesów.

2015.09.29 Zapraszamy na fanpejdż "EkoMiasta" na Facebooku

Uruchomiony został fanpejdż projektu "EkoMiasto" w serwisie społecznościowym Facebook! Będą w nim publikowane aktualności z realizacji projektu, a także ciekawostki związane z rozwojem współczesnych miast. Zapraszamy do "śledzenia" "EkoMiasta" pod tym adresem: www.facebook.com/EkoMiastoUL

2015.07.01 Wizyta studialna w Oslo

Między 21 a 24 czerwca zespół Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ odbył wizytę studialną Oslo. W ramach wizyty zorganizowany został szereg spotkań z norweskimi naukowcami, nauczycielami akademickimi oraz planistami miejskimi. Zespół KGRiŚ wymienił się doświadczeniami w zakresie nauczania zagadnień miejskich oraz w zakresie organizacji procesu kształcenia z pracownikami Norwegian University of Life Sciences (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), Oslo and Akershus University College (Høgskolen i Oslo og Akershus) oraz Oslo City Council. Ponadto, realizatorzy projektu "EkoMiasto" mieli także okazję zwiedzić kampus akademicki w Ås oraz dzielnice Aker Brygge i Barcode w Oslo.

2015.06.10 Kurs z e-learningu

W dniach 25 i 29 maja oraz 2 i 9 czerwca cztery ćwiczenia laboratoryjne w ramach kursu z e-learningu odbyli realizatorzy projektu "EkoMiasto". Dzięki zajęciom zorganizowanym przez pracowników Międzywydziałowego Zakładu Nowych Mediów i Nauczania na Odległość UŁ realizatorzy projektu zdobyli wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik e-learningu i blended learningu. Pierwsze zajęcia, w ramach których testowana będzie platforma e-learningowa projektu "EkoMiasto", zostaną zorganizowane już jesienią tego roku dla studentów kierunku Gospodarka przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

2015.06.02 Rada Wydziału zaakceptowała program kształcenia

Trwające od kilku miesięcy prace nad programem kształcenia dla kierunku „EkoMiasto” zaowocowały jego akceptacją przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Pozytywna decyzja Rady Wydziału pozwala realizatorom projektu prowadzić dalsze prace nad kierunkiem „EkoMiasto” oraz przybliża moment uruchomienia naboru na pierwszy rok studiów.

2015.04.28 Trzy posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego

W dniach 10 i 31 marca oraz 27 kwietnia zorganizowano trzy posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego projektu "EkoMiasto". Posiedzenia zgromadziły przedstawicieli licznych instytucji miejskich, m.in. Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego i łódzkiego sektora kreatywnego. Wynikiem trzech spotkań interdyscyplinarnego zespołu było:

 1. opracowanie listy rekomendacji dotyczących modelu kształcenia integrującego wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast;
 2. oraz wskazanie docelowego profilu absolwenta kierunku studiow "EkoMiasto" - przyszłego pracownika służ miejskich.

Organizację posiedzeń poprzedzono przeprowadzeniem badania ankietowego wśród urzędów miejskich województwa łódzkiego, w ramach którego zidentyfikowano zakres wiedzy, kompetencji i umiejętności, oczekiwanych od przyszłych pracowników służb miejskich.

2015.06.04 Kurs specjalistycznego języka angielskiego

W miesiącach luty-czerwiec realizatorzy projektu "EkoMiasto" uczestniczyli w kursie specjalistycznego języka angielskiego w zakresie zrównoważonego, inteligentnego i patycypacyjnego rozwoju miast. Kurs językowy był jednym z działań, dzięki którym kadra naukowo-dydaktyczna kierunku "EkoMiasto" podniosła swoje kwalifikacje. Przypomnijmy, studenci kierunku "EkoMiasto" będą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych prowadzonych właśnie w języku angielskim, stąd podnoszenie kwalifikacji językowych realizatorów projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty dydaktycznej. Podniesienie kwalifikacji językowych ułatwi ponadto nawiązywanie międzynarodowych kontaktów ze środowiskiem praktyków oraz naukowców.

2015.04.25 O nowoczesnym kształceniu na kierunku "EkoMiasto"

W dniu 24 kwietnia dr Marcin Feltynowski wygłosił referat pt. "Wykorzystanie baz danych przestrzennych w procesie dydaktycznym i badaniach. Doświadczenia Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska" podczas konferencji "Wykorzystanie przestrzennych baz danych do wspomagania procesu zarządzania Miastem" zorganizowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji. W swoim wystąpieniu dr Feltynowski wskazał m.in., jak dotychczasowe doświadczenia KGRiŚ w zakresie wykorzystania danych przestrzennych i systemów GIS będą wykorzystywane na tworzonym właśnie kierunku "EkoMiasto". Szczegóły nt. konferencji znaleźć można na stronie ŁOG. Fotografia: ŁOG.

Kluczowi wykonawcy projektu stanowili interdyscyplinarny zespół ekspertów z zakresu rozwoju miast. Byli nimi pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego (przede wszystkim Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym z bogatym doświadczeniem praktycznym. Kluczowi realizatorzy projektu aktywnie współpracowali z władzami publicznymi wielu miast w Polsce, m.in. w zakresie przygotowywania dokumentów strategicznych i operacyjnych, opracowań eksperckich, przygotowania i realizacji szkoleń.

 
 

.

2016.04.15 Konferencja naukowo-dydaktyczna

.

2016.03.02-06 Wizyta studialna w Bergen

.

2016.02 Warsztaty w szkołach ponadgmnazjalnych

.

2016.01 Zajęcia dydaktyczne

.

2015.06.21-14 Wizyta studialna w Oslo

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

zaprasza na

Konferencję Naukową
"EkoMiasto. Wiedza i kompetencje
dla potrzeb zrównoważonego rozwoju miast"
.

 

Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji na temat profesjonalizacji kadr zarządzających miastem z perspektywy wyzwań zrównoważonego rozwoju oraz współpracy uczelni wyższych z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego. Konferencja poprzedzona zostanie uroczystością odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi Jerzemu Regulskiemu.

Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 (budynek T, sala T401)..


Do pobrania

.

Cel konferencji

Złożoność i różnorodność systemów miejskich w obliczu przemian społeczno-gospodarczych oraz problemów ekologicznych jest dużym wyzwaniem dla planowania i zarządzania ich rozwojem. Karta Lipska wyznaczającą ścieżkę zrównoważonego rozwoju miast jako główne priorytety wskazuje dobrobyt gospodarczy, równowagę społeczną i zdrowe środowisko. Istotą zrównoważonego rozwoju miast jest integracja i synchronizacja działań wokół kluczowych obszarów takich jak jakość życia, bezpieczeństwo ekologiczne, gospodarka niskoemisyjna, zasobooszczędne gospodarowanie oraz adaptacja do zmian klimatu. Wyzwania te wymagają innowacyjnych rozwiązań w wymiarze gospodarczym, społecznym, przyrodniczym i instytucjonalnym. Stąd, na znaczeniu zyskuje nowoczesne i kompleksowe podejście do planowania i zarządzania rozwojem miast, szczególnie w kontekście powiązań i relacji pomiędzy sferą przyrodniczą, społeczną i gospodarczą.

Wsparciem dla dynamicznych procesów zachodzących w mieście powinna być kadra menedżerska dysponująca interdyscyplinarną wiedzą, praktycznymi umiejętnościami oraz nowoczesnymi kompetencjami społecznymi. Istotnym warunkiem skuteczności kształcenia kadr spełniających te wymagania jest partnerstwo i współdziałanie wielu podmiotów. Konieczna jest zatem dyskusja na temat profesjonalizacji kadr zarządzających miastami z perspektywy wyzwań zrównoważonego rozwoju.

Podstawowe bloki tematyczne wytyczające charakter i kierunek dyskusji:

 • Integracja, partycypacja, kreatywność w działaniu. Kształtowanie kompetencji menedżerów miejskich.
 • Współpraca uczelni wyższych z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego w procesie kształcenia.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich oraz społecznej odpowiedzialności w działaniu na rzecz rozwoju miast.
 • Luki i bariery w procesie kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.

 

Rada naukowa

 • prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz, Uniwersytet Łódzki,
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki,
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • dr. hab. Artur Zaguła, Politechnika Łódzka,
 • dr hab., prof. nadzw. Paweł Churski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu,
 • dr hab., prof. nadzw. Arnold Bernaciak, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
 • dr hab., prof. nadzw. Aleksandra Nowakowska, Uniwersytet Łódzki. 


Warunki uczestnictwa

 • Udział w konferencji jest bezpłatny.
 • Dojazd i zakwaterowanie na koszt własny uczestników.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.02.2016 r.
 • Termin akceptacji zgłoszeń: 11.03.2016 r.

 

Formularze rejestracyjne

Rejestracja zakończyła się z dniem 29.02.2016 r. 

.

Pliki prezentacji do pobrania

Nowakowska A. (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Autorzy książki EkoMiasto#Gospodarka koncentrują swoją uwagę na gospodarczym wymiarze trwałego i zrównoważonego rozwoju miasta. Rozważania ogniskują się wokół nowych czynników i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast i osadzone są w kontekście globalnych przemian.

Eksponowane są tu takie zjawiska, jak metropolizacja przestrzeni, zachowania przestrzenne użytkowników miast, znaczenie sektora publicznego czy rola wiedzy i kapitału ludzkiego w procesach rozwoju gospodarczego. Uwaga zwrócona została także na zagadnienia z zakresu logistyki miejskiej i transportu zrównoważonego, finansowania rozwoju miast oraz modelowania rozwoju gospodarczego. Całość pracy zamyka rozdział przygotowany w języku angielskim, analizujący podstawowe pojęcia z zakresu rynku pracy. W monografii rozważania teoretyczne ilustrowane są wieloma przykładami i odwołują się do praktycznych implikacji. Publikacja adresowana jest zarówno do praktyków, jak i teoretyków zajmujących się kształtowaniem zrównoważonego rozwoju miast. Do lektury tej publikacji zachęcamy przede wszystkim studentów kierunków: ekonomia miasta zrównoważonego, gospodarka przestrzenna czy ekonomia sektora publicznego, ale także pracowników administracji publicznej, którzy swoimi decyzjami i aktywnością współtworzą zrównoważony rozwój miast.

Nowakowska A., Przygodzki Z., Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Autorzy książki EkoMiasto#Społeczeństwo koncentrują się na wymiarze społecznym zrównoważonego rozwoju przestrzeni zurbanizowanych. Miasto interpretowane jest tutaj przez pryzmat relacji międzyludzkich, jakości życia, dziedzictwa kulturowego oraz aktywności społeczności miejskich. Ideą przewodnią monografii jest teza wskazująca, że współpraca, konsensus i współtworzenie miasta przez jego użytkowników są kluczowym warunkiem i wyzwaniem determinującym rozwój społeczno-gospodarczy.

W pierwszych rozdziałach publikacji autorzy skupiają uwagę na wyzwaniach dotyczących warunków i jakości życia w mieście oraz możliwościach rozwiązywania problemów społecznych. Kontekstem zachowań społecznych i jednocześnie potencjałem rozwojowym jest spuścizna i dziedzictwo kulturowe. W tej części pracy uwaga czytelnika zwrócona zostaje na rolę społeczności miejskich w tworzeniu tożsamości miasta i materialnych wartości kulturowych oraz ich wykorzystaniu i ochronie. Kolejne rozdziały dotyczą znaczenia i warunków kształtowania aktywnego zaangażowania mieszkańców w procesy rozwoju, odnosząc się do takich zagadnień, jak: współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizacje pozarządowe i ruchy miejskie, komunikacja i partycypacja społeczna, kapitał społeczny, konflikty społeczne i negocjacje. Ostatnie rozdziały traktują o wyzwaniach i potencjale w zakresie budowania społeczeństwa informacyjnego w mieście oraz istocie zdrowia środowiskowego.

Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Miasta narażone są na nadmierną konsumpcję zasobów, nadprodukcję odpadów oraz koncentrację negatywnych efektów działalności człowieka. Książka EkoMiasto#Środowisko stara się odpowiedzieć na powyższe, jakże aktualne i ważne problemy gospodarowania środowiskiem w mieście. Jej ideą przewodnią jest określenie roli środowiska i jego jakości w kontekście świadczonych usług ekosystemowych, działań adaptacyjnych i mitygacyjnych oraz zapewnienia trwałości rozwoju miast. 

W książce miasto traktowane jest jako specyficzny, złożony i kompleksowy ekosystem, którego istotą są ścisłe relacje i zależności między sferami: przyrodniczą, społeczną, gospodarczą oraz instytucjonalną. W tym kontekście wskazano założenia zrównoważonego rozwoju miasta oraz współczesne wyzwania i cele. Ważnym aspektem podejmowanych rozważań jest kwestia wartości środowiska oraz metod wyceny zasobów środowiska. W dalszej części publikacji skoncentrowano się na problematyce współodpowiedzialnego, zasobooszczędnego i innowacyjnego gospodarowania środowiskiem. Dokonano identyfikacji uwarunkowań oraz przeglądu rozwiązań konkretnych problemów, takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego, adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu czy rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Ostatnie rozdziały poświęcono nowoczesnym narzędziom zarządzania środowiskiem oraz monitorowania i prognozowania zmian środowiskowych na terenach zurbanizowanych.

Przygodzki Z. (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Miasto jest szczególnym, cennym systemem wymagającym właściwej interpretacji i zrozumienia przez podmioty kształtujące jego obraz oraz determinujące procesy rozwoju zrównoważonego. Publikacja EkoMiasto#Zarządzanie koncentruje się na metodach i narzędziach zarządzania, które pozwalają efektywnie wzmacniać atrakcyjność i konkurencyjność zgodnie z postulatami nowej polityki miejskiej. Stanowi propozycję odpowiedzi na wyzwania dotyczące zintegrowanego i skutecznego oddziaływania na zachowania użytkowników miast. Zawiera katalog instrumentów oddziałujących na rzecz wykorzystywania szans oraz dyskontowania wartości zasobów przestrzeni silnie zurbanizowanych.

W pierwszych rozdziałach książki autorzy koncentrują uwagę na identyfikacji warunków i filozofii współczesnego podejścia do zarządzania miastami, aby następnie przejść do rozdziałów identyfikujących instrumenty strategicznego i zintegrowanego planowania rozwoju. Kolejne części pracy poświęcone są charakterystyce operacyjnego wykorzystania narzędzi zarządzania strategicznego w procesach zarządczych obejmujących m.in: marketingowe podejście do zarządzania miastem, zarządzanie projektami miejskimi oraz metody i narzędzia wzorowane na organizacjach działających na otwartym rynku. Odrębną część pracy poświęcono charakterystyce procesów i narzędzi rewitalizacji w szczególny sposób oddziałujących na uruchamianie procesów rozwoju w centrach miast. Ostatni rozdział ma charakter uniwersalny wobec poprzednich, bowiem traktuje o potencjale nowoczesnych informatycznych narzędzi zarządzania, wykorzystujących przestrzeń wirtualną.

Project "EcoCity. Education for sustainable, smart and participatory urban development" was developed by Department of Regional Economics and Environment at the University of Lodz, Poland. Its aim was filling the gap in Polish education of interdisciplinary city managers through the development of an innovative curriculum for the purpose of launching Bachelor degree "EcoCity” studies.

The selected results of the project were:

 • Innovative module-based curriculum for EcoCity Bachelor sudies.
 • Four handbooks in a field of urban studies, which content was related to the curriculum.
 • Blended learning platforms for selected courses.
 • National conference on new methods and techniques in teaching urban studies.

The development of "EcoCity" curriculum was held with an intensive collaboration with professionals and specialists through the meetings of Consultation Board. The achievement of the planned project results was supported by the organisation of:

 • courses for teachers: 1) "English vocabulary on sustainable, smart and participatory urban development" and 2) "E-learning platforms implementation",
 • Oslo and Bergen study tour for identification of the best practices in teaching urban studies and in urban management,
 • nationwide teaching conference - a platform for deepening and exchanging the knowledge and teaching experiences.

Project "EcoCity. Education for sustainable, smart and participatory urban development" was supported by a grant from Norway through the Norway Grants and co-financed by the Polish funds. The project was completed on 31st May, 2016.

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź