Poniedziałek, 2 sierpnia 2021, tydzień nieparzysty (31)
Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

AKTUALNOŚCI

Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią ma własne logo

Kapituła konkursu (m.in. prof. A. Nowakowska), wybrała projekt studentki z Politechniki Śląskiej.

Unia Uczelni to porozumienie 20 uczelni, w tym Uniwersytet Łódzki. Nasz Wydział jest członkiem organizacji od początku jej istnienia. Celami działalności Unii jest  doskonalenie procesu dydaktycznego na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz integracja środowiska naukowo-dydaktycznego. Przedstawicielkami z ramienia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ są dr hab. prof. UŁ Aleksandra Nowakowska oraz dr Agnieszka Rzeńca. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze stroną Unii Uczelni.

Opublikowane: 14-05-2021

Dr Magdalena Michalak członkiem Zespołu Prawno-Urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

27 kwietnia 2021 r. dr Magdalena Michalak została powołana do Zespołu Prawno-Urbanistycznego przy KPZK PAN. Cele prac zespołu będą koncentrować się na kluczowych barierach i problemach występujących w systemie planowania przestrzennego, na pograniczu perspektywy prawnej i urbanistycznej.

Opublikowane: 30-04-2021

Jak funkcjonuje Łódź jako miasto studenckie w okresie pandemii COVID-19?

Dwoje pracowników naszej Katedry - dr Jakub Zasina oraz dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ - rozpoczęło realizację nowego projektu badawczego pn. "The student city lost? Doświadczenia i przyszłość Łodzi jako miasta studenckiego w obliczu pandemii COVID-19". Głównym celem projektu jest określenie konsekwencji pandemii COVID-19 na bieżące i przyszłe funkcjonowanie miast studenckich przez pryzmat zjawisk zachodzących w Łodzi. Więcej informacji znajduje się na podstronie projektu.

Opublikowane: 15-03-2021

Ile drzew wycięto w ramach Lex Szyszko w porównaniu z całą dekadą 2010-2019? Na to pytanie odpowiedzieli J. Kronenberg, E. Łaszkiewicz i J. Sziło

landscape-and-urban-planning.jpg

Jakub Kronenberg, Edyta Łaszkiewicz i Joanna Sziło przedstawiają w artykule opublikowanym w Landscape and Urban Planning wyniki analiz ubytków w łódzkim drzewostanie w latach 2010–2019. W ciągu całej dekady z analizowanych powierzchni, reprezentatywnych dla struktury urbanistycznej Łodzi, usunięto drzewa, których korony pokrywały 0,73 km2, co odpowiadało niemal 3% analizowanej powierzchni miasta i 5,6% powierzchni pokrytej zielenią tylko na analizowanym terenie. Łącznie odpowiada to ok. 20 700 drzew. 40% tych drzew usunięto tylko w czasie obowiązywania Lex Szyszko, a zatem – innymi słowy – w ciągu obowiązywania zliberalizowanych przepisów usunięto niemal tyle samo drzew, ile usunięto w ciągu dziewięciu pozostałych lat (przed i po tej liberalizacji). Podczas obowiązywania Lex Szyszko 80% drzew usunięto z terenów prywatnych. Wyniki badań pokazują, że zieleń w miastach wcale nie jest jednoznacznie doceniana przez ich mieszkańców – jest raczej areną różnego rodzaju konfliktów między jej zwolennikami i przeciwnikami. W przypadku Lex Szyszko tłem dla tych sporów były dyskusje nt. domniemanej wolności właścicieli nieruchomości do dysponowania znajdującymi się tam drzewami, egzekwowania przez nich „świętego prawa własności”, którego znaczenie w zdominowanych przez neoliberalny dyskurs krajach postsocjalistycznych wydaje się wypaczone.

Opublikowane: 10-02-2021

Prof. Aleksandra Nowakowska laureatką grantu w ramach Inicjatywy Doskonałości

aleksandra-nowakowska-2.jpg

Z radością informujemy, że dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska otrzymała Grant IDUB zatytułowany "Kapitał terytorialny Polski w wymiarze niematerialnym - nowe metody badań i narzędzia polityki regionalnej". Projekt finansowany jest w ramach grantów dla doświadczonych badaczy, ze środków zwiększonej o 2% subwencji dla Uniwersytetu Łódzkiego. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowane: 26-01-2021

"Od rehabilitacji do włączenia społecznego - Współczesne ujęcie procesów rewitalizacji". Prof. Aleksandra Nowakowska współautorką monografii naukowej

news-od-rehabilitacji-do-wlaczenia-spolecznego.png

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk wydał monografię naukową pt. "Od rehabilitacji do włączenia społecznego - Współczesne ujęcie procesów rewitalizacji", której współautorką jest prof. Aleksandra Nowakowska (wraz z dr Pauliną Legutko-Kobus i prof. Bartoszem Walczakiem).

Publikacja prezentuje ewolucyjny i złożony charakter procesów rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem ich współczesnego rozumienia, eksponującego włączenie społeczne, zintegrowane podejście oraz konieczność stosowania innowacyjnych metod i narzędzi zarządzania.

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony KPZK PAN.

Opublikowane: 13-10-2020

"Miasta studentów – miasta konsumentów". Nowa książka dra Jakuba Zasiny

news-zasina-miasta-studentow-miasta-konsumentow-210.png

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się monografia dra Jakuba Zasiny pt. "Miasta studentów – miasta konsumentów. Zachowania konsumenckie studentów w rozwoju Łodzi i Turynu".

W książce przedstawiono szeroko zakrojone studium porównawcze dwóch poprzemysłowych miast akademickich – Łodzi i Turynu – w którym kluczowe znaczenie przypisano badaniu ankietowemu nad zachowaniami konsumenckimi studentów. Miało ono na celu określenie roli tych zachowań w rozwoju gospodarczym i przestrzennym obu ośrodków. Analizie poddano trzy wymiary zachowań konsumenckich studentów – gospodarczy, przestrzenny i czasowy – na rynkach edukacyjnym, mieszkaniowym, handlowym, transportowym, gastronomicznym oraz usług czasu wolnego.

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Wydawnictwa UŁ lub z serwisu Research Gate.

Opublikowane: 12-10-2020

Prof. Aleksandra Nowakowska Wiceprzewodniczącą Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w zakresie Gospodarowania Przestrzenią

aleksandra-nowakowska-2.jpg

16 lipca 2020 r. dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ została wybrana Wiceprzewodniczącą Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w zakresie Gospodarowania Przestrzenią. Jest to ogólnopolska organizacja skupiająca ponad 20 uczelni publicznych kształcących w zakresie gospodarki przestrzennej.

Opublikowane: 22-07-2020

Rozprawa doktorska dra Jakuba Zasiny nagrodzona przez KPZK PAN

jakub-zasina.jpeg

Rozprawa doktorska dra Jakuba Zasiny zdobyła I nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią organizowanym przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Rozprawa pt. „Rozwój gospodarczy i przestrzenny miast poprzemysłowych w kontekście zachowań konsumenckich studentów. Studium porównawcze Łodzi i Turynu” została napisana przez dra Zasinę pod kierunkiem naukowym dr hab. Aleksandry Nowakowskiej, prof. UŁ.

W rozprawie przedstawiono szeroko zakrojone studium porównawcze dwóch poprzemysłowych miast akademickich — Łodzi w Polsce i Turynu we Włoszech — w którym kluczowe znaczenie przypisano badaniu nad zachowaniami konsumenckimi studentów. Badanie to miało na celu określenie roli zachowań konsumenckich studentów w rozwoju gospodarczym i przestrzennym obu ośrodków. Analizie poddano w nim trzy wymiary zachowań konsumenckich studentów — gospodarczy, przestrzenny i czasowy — na rynkach edukacyjnym, mieszkaniowym, handlowym, transportowym, gastronomicznym oraz usług czasu wolnego.

Opublikowane: 21-07-2020

Pracownicy Katedry zaangażowani w tworzenie raportu "Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej"

news-wyzwania-i-rekomendacje-dla-krajowej-polityki-miejskiej.png

Zachęcamy do zapoznania się z raportem "Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej" opublikowanym przez Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR.

Miło nam poinformować, że pracownicy naszej Katedry byli bezpośrednio zaangażowani w jego powstanie. Dr Agnieszka Rzeńca pracowała nad Raportem jako ekspertka Zespołu roboczego ds. środowiska i adatpacji do zmian klimatu. Z kolei dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ był recenzentem Raportu w tymże obszarze.

Raport można pobrać ze stron IRMiR. Więcej informacji

Opublikowane: 16-07-2020

Dr Agnieszka Rzeńca pomoże uczynić Uniwersytet Łódzki bardziej ekologicznym!

zespol-eko-ul.png

W dniu 4 maja 2020 Rektor Uniwersytetu Łódzkiego powołał ośmioosobowy Zespół doradczy ds. polityki klimatyczno-środowiskowej. W jego składzie jako Ekspertka zasiądzie Dr Agnieszka Rzeńca z naszej Katedry.

Opublikowane: 04-05-2020

Dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ i dr Agnieszka Rzeńca w składzie Grupy Eksperckiej "Sprawiedliwa Transformacja"

Dr hab. Aleksandra Nowakowska, Prof. UŁ i dr Agnieszka Rzeńca znalazły się w składzie Grupy Eksperckiej "Sprawiedliwa Transformacja" Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki (organu opiniodawczo-doradczego w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii), który został powołany 2 kwietnia br. przez Ministra Klimatu.

Opublikowane: 20-04-2020

Odwołane zajęcia

news-covid19.jpg

Drodzy studenci, uprzejmie informujemy, że zajęcia dydaktyczne, egzaminy i konsultacje zostają odwołane z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Prosimy o kontakt z pracownikami Katedry jedynie drogą elektroniczną.

Zalecamy również zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami Rektora UŁ udostępnianymi na stronie internetowej http://covid19.uni.lodz.pl .

Opublikowane: 12-03-2020

Nowy grant - od Regional Studies Association

72363277_133192998061199_2939991473019420672_n.jpg

Informujemy że Profesor Mariusz Sokołowicz został członkiem sieci badawczej nad zjawiskiem przedsiębiorczości obywatelskiej w miastach. Działalność sieci finansowana jest z grantu Regional Studies Association i ukierunkowana na prace badawczo-rozwojowe dotyczące zaangażowania obywateli jako producentów i użytkowników miejskich dóbr wspólnych, ale też innowatorów i strażników środowiska w miastach i regionach. Więcej informacji

 

Opublikowane: 09-01-2020

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej na Politechnice Lwowskiej

news-konferencja-lwow.jpg

Dr hab. Aleksandra Nowakowska, dr Agnieszka Rzeńca oraz dr Ewa Boryczka uczestniczyły w międzynarodowej konferencji naukowej "Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansowym", która odbyła się na Politechnice Lwowskiej w grudniu br. Wyjazd do Lwowa był także okazją do zacieśnienia wieloletniej współpracy naszej Katedry z ukraińskimi koleżankami i kolegami. Informacje o konferencji oraz relacja fotograficzna znajdują się na stronach Politechniki Lwowskiej: link 1 oraz link 2.

Opublikowane: 28-12-2019

Mgr Ewa Boryczka uzyskała stopień naukowy doktora

ewa-m-boryczka.jpg

Miło nam poinformować, że 17 czerwca 2019 r. mgr Ewa Boryczka obroniła rozprawę doktorską pt. "Procesy rewitalizacji i ich konsekwencje dla przekształceń bazy ekonomicznej miasta. Przykład miast poprzemysłowych" przed IX Wydziałową Komisją ds. Przewodów Doktorskich. Rada Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nadała mgr Boryczce stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w dniu 24. czerwca 2019 r. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowane: 24-06-2019

Mgr Jakub Zasina uzyskał stopień naukowy doktora

jakub-zasina.jpeg

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 czerwca 2019 r. mgr Jakub Zasina obronił rozprawę doktorską pt. "Rozwój gospodarczy i przestrzenny miast poprzemysłowych w kontekście zachowań
 konsumenckich studentów. Studium porównawcze Łodzi i Turynu". IX Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich zarekomendowała rozprawę mgra Zasiny do nagrody Rektora UŁ. Rada Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nadała mgrowi Zasinie stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w dniu 24. czerwca 2019 r. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowane: 24-06-2019

Anna Sikorska z nagrodą za najlepszą pracę z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej Łódzkiego Oddziału TUP

Miło nam poinformować, że Pani Anna Sikorska - dyplomantka Pani dr hab. Aleksandry Nowakowskiej, prof. UŁ - otrzymała doroczną Nagrodę Honorową Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w kategorii "Prace drugiego stopnia Uniwersytetu Łódzkiego". Pracę pt. "Wykorzystanie potencjału nieruchomości zabytkowych w kreowaniu rozwoju gospodarczego miasta" p. Anna obroniła w roku akademickim 2017/18. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowane: 14-05-2019

Dr Agnieszka Rzeńca wśród ekspertów NIK

news-nik.jpeg

Dr Agnieszka Rzeńca została powołana do panelu ekspertów Najwyższej Izby Kontroli w związku z wynikami ogólnopolskiej kontroli nt. funkcjonowania budżetów obywatelskich. Spotkanie ekspertów odbyło się 21 marca w gdańskiej Delegaturze NIK.

Opublikowane: 07-04-2019

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową "Ekonomiczny kontekst sprawiedliwości społecznej i środowiskowej"

news-oslo.jpg

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową "Ekonomiczny kontekst sprawiedliwości społecznej i środowiskowej", która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2019 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Zapraszamy Państwa serdecznie do wspólnej dyskusji na temat wyzwań rozwoju współczesnego świata w kontekście sprawiedliwości środowiskowej i społecznej. Istotnym elementem konferencji będą warsztaty naukowo-badawcze dotyczące problematyki sprawiedliwości środowiskowej oraz sesja terenowa podejmująca kwestie sprawiedliwości społecznej w procesach rewitalizacji.

Kliknij, aby przejść na podstronę ze szczegółami

Opublikowane: 06-04-2019

Prof. Aleksandra Nowakowska w Prezydium KPZK PAN

aleksandra-nowakowska-2.jpg

Z przyjemnością informujemy, że prof. Aleksandra Nowakowska została wybrana na Członka Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Kadencja obejmuje lata 2019-2022. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowane: 15-03-2019

Witamy dr Paulinę Legutko-Kobus

news-dr-paulina-legutko-kobus.jpg

Miło nam poinformować, że od stycznia br. staż naukowy w naszej Katedrze odbywa dr Paulina Legutko-Kobus.

Dr Paulina Legutko-Kobus jest doktorem nauk ekonomicznych i adiunktem w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe (programowanie rozwoju, partycypacja społeczna, rozwój zrównoważony) łączy z praktyką jako trener prowadzący szkolenia dla JST i ekspert opracowujący dokumenty strategiczne.

Ponadto, Pani Doktor pełni funkcje Sekretarza Naukowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Zastępcy Redaktora Naczelnego czasopism "Studia KPZK", "Biuletyn KPZK" oraz "Studia Regionalia". Jest ekspertem w projektach krajowych i międzynarodowych.

W trakcie stażu Pani Doktor będzie pracowała w pokoju A401. Można się z nią skontaktować pod adresem mailowym: plegut@shg.waw.pl

Opublikowane: 15-01-2019

Seminarium "Turin. The Image of The Student City" z udziałem mgra Jakuba Zasiny

aktualnosci-seminarium-turin-the-image-of-the-student-city.jpg

9. listopada br. na Politecnico di Torino odbędzie się seminarium pt. "Turin. The Image of The Student City". Jednym z prelegentów będzie mgr Jakub Zasina - pracownik naszej Katedry.

W trakcie seminarium omówi on wyniki badania nad gospodarczym, przestrzennym i czasowym wymiarem zachowań konsumenckich studentów tamtejszych uczelni w kontekście rozwoju gospodsrczego i przestrzennego Turynu. Badanie to przeprowadzono w ramach projektu NCN Preludium (link) w formie studium porównawczego Łodzi i Turynu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej DIST Politecnico di Torino (link).

Opublikowane: 31-10-2018

Katarzyna Plich z nagrodą za najlepszą pracę z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej Łódzkiego Oddziału TUP

news-katarzyna-plich-nagroda-tup.jpg

Miło nam poinformować, że Pani Katarzyna Plich - dyplomantka Pani dr hab. Aleksandry Nowakowskiej, prof. UŁ, studentka kierunku Inwestycje i Nieruchomości - otrzymała nagrodę za najlepszą pracę magisterską z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej w corocznym konkursie Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Pracę pt. "Złożoność procesów rewitalizacji w miastach. Studia przypadków" p. Katarzyna obroniła w roku akademickim 2016/17. Serdecznie gratulujemy!

W imieniu laureatki nagrodę odebrała prof. Aleksandra Nowakowska.

Zobacz szczegóły na stronie Łódzkiego Oddziału TUP >>>

Opublikowane: 18-06-2018

Mgr Jakub Zasina najlepszym wykładowcą Instytutu

Miło nam poinformować, że pracownik naszej Katedry - mgr Jakub Zasina - został wybrany przez studentów Najlepszym Wykładowcą Instytutu Gospodarki Przestrzennej UŁ! Wyniki plebiscytu ogłoszono w trakcie Dnia Wydziału pt. "HelloEkSoc#2" w dniu 17. maja br.

Zobacz relację fotograficzną na Facebooku >>>

Opublikowane: 21-05-2018

Zapraszamy na wykład pt. "From One Company Town to Open for Business. Turins socio-economic transition"

news-lecture-marco-santangelo.png

Instytut Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na wykład prof. Marco Santangelo pt. "From One Company Town to Open for Business. Turins socio-economic transition".

Wykład odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ we wtorek 8. maja br. o godzinie 15:00 w auli C101. Więcej szczegółow prezentuje wydarzenie na Facebooku.

Przejdź do Wydarzenia na Facebooku >>>

Opublikowane: 25-04-2018

Przeprowadzka do nowych pomieszczeń

W związku z trwającą reorganizacją Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, nasza Katedra zmienia swoją lokalizację - opuszczamy IV piętro budynku T, przeprowadzając się na III piętro budynku B i IV piętro budynku A.

Od poniedziałku 26. lutego br. sekretariat Katedry będzie zlokalizowany w pokoju B302. W kolejnych dniach i tygodniach będą przeprowadzać się również pozostali pracownicy Katedry. Informacje o pokojach pracowników będą na bieżąco aktualizowane na indywidualnych profilach w zakładce "Zespół".

W związku z przeprowadzką numery telefonów sekretariatu oraz pracowników mogą być przez pewien czas nieaktywne. W przypadku napotkania trudności, sugerujemy kontakt mailowy lub wizytę osobistą.

Opublikowane: 21-02-2018

Zapraszamy na wykład "Nature of the City - Natura Miasta"

news-niek-roozen.jpg

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Miastem Łódź zapraszają na wykład p. Nieka Roozena pt. "Nature of the city - Natura miasta". P. Niek Roozen jest światowej sławy holenderskim architektem krajobrazu. 

Wykład odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w piątek 23. lutego br. o godzinie 9:45 w auli C101.

Przejdź do Wydarzenia na Facebooku >>>

Opublikowane: 21-02-2018

Polub Gospodarkę Przestrzenną i EkoMiasto na Facebooku!

news-fanpejdze-fb.png

Zachęcamy do polubienia fanpejdży kierunków Gospodarka przestrzenna oraz Ekonomia miasta zrównoważonego w serwisie społecznościowym Facebook! Publikujemy tam sylwetki absolwentów, studentów i prowadzących. Zamieszczamy ciekawostki związane z gospodarowaniem przestrzenią i zarządzaniem miastami. Informujemy też o ciekawych wydarzeniach w Łodzi!

Opublikowane: 02-02-2018

Zapraszamy na specjalność "Zarządzanie miastem i regionem"

specjalnosc.png

Studentów II roku I-stopnia Gospodarki przestrzennej zapraszamy na specjalność "Zarządzanie miastem i regionem"! Więcej informacji można znaleźć w zakładce "Specjalność".

Opublikowane: 07-11-2017

Zapraszamy na Dzień Krajobrazu pn. „Krajobraz – zasób cenny, wspólny, zagrożony”

news-dzien-krajobrazu.jpg

Zapraszamy na wydarzenia organizowane na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym w ramach Dnia Krajobrazu w dniu 20. października. Program wydarzenia obejmuje m.in. sesję naukową, warsztaty dla licealistów i studentów oraz wystawę fotograficzną. Szczegóły można znaleźć na plakacie (link).

Przejdź do galerii zdjęć >>>

Opublikowane: 13-10-2017

Łódź zapisana Instagramem

news-instagram.jpeg

Studenci kierunku Gospodarka przestrzenna w ramach zajęć "Miasto na warsztacie" sprawdzili, co o Łodzi "mówią" zdjęcia zamieszczane przez użytkowników Instagrama. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ich prac (link).

Opublikowane: 03-10-2017

Mgr Jakub Zasina kierownikiem projektu NCN

Mgr Jakub Zasina - asystent w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ - będzie kierować projektem naukowym pt. "Zachowania konsumencko-przestrzenne studentów w rozwoju miast poprzemysłowych", w ramach którego wykonane zostanie studium porównawcze między Łodzią i Turynem. Projekt uzyskał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki "Preludium 12" i będzie realizowany w latach 2017-2019 we współpracy z badaczami włoskimi.

Opublikowane: 31-05-2017

Relacja z Konferencji Naukowa Instytutu Gospodarki Przestrzennej pt.: „Problemy i wyzwania gospodarki przestrzennej”

news-konferencja-instututu-2017.jpg

W dniu 27 lutego br w sali im. Prof. Jerzego Regulskiego odbyła się Konferencja Naukowa Instytutu Gospodarki Przestrzennej pt.: „Problemy i wyzwania gospodarki przestrzennej”. Celem konferencji była prezentacja realizowanych w Instytucie tematów badawczych, budowanie bezpośrednich relacji sprzyjających integracji oraz wymiana idei i pomysłów współpracy w ramach Instytutu.

Szczegóły prezentuje strona Instytutu Gospodarki Przestrzennej UŁ (zakładka Aktualności).

Opublikowane: 07-03-2017

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Terytorialny wymiar polityki regionalnej. Polskie doświadczenia"

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową "Terytorialny wymiar polityki regionalnej. Polskie doświadczenia", która odbędzie się w dniach 2.6.2017 r. w Łodzi.

Zapraszamy do wspólnej dyskusji na temat terytorializacji polityki regionalnej w Polsce. Konferencja będzie doskonałą platformą wymiany doświadczeń, opinii i wyników badań oraz stanowić będzie inspirację dla dalszych poszukiwań naukowych. Ponadto, może zaowocować współpracą środowisk naukowych skupionych wokół tej tematyki badawczej.

Kliknij, aby przejść na podstronę ze szczegółami

Opublikowane: 29-01-2017

Agata Borowska laureatką III edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor"

news-agata-borowska.jpg

Laureatką III edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" w kategorii "Ekologiczny Magister” została absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna Pani Agata Borowska. Praca pt. "Rozpraszanie zabudowy jako współczesny problem rozwoju małego miasta. Przykład Brzezin” napisana w naszej Katedrze pod opieką naukową dr Agnieszki Rzeńcy została uznana i nagrodzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako najlepsza praca z dziedziny ochrony środowiska pod względem naukowym i praktycznym w obszarze nauk ekonomiczno-społecznych.

Opublikowane: 12-12-2016

Nietypowe zajęcia z "Logistyki miejskiej"

news-logistyka-4pietro.jpg

W czwartek 17.11.2016 r. studenci II roku studiów licencjackich na kierunku Gospodarka przestrzenna wzięli udział w nietypowych zajęciach z przedmiotu "Logistyka miejska". Przestrzeń IV piętra budynku T stała się na chwilę areną gier tematycznie związanych z logistyką miejską. Zadania wymagały od studentów kreatywności, spostrzegawczości, a przede wszystkim umiejętności pracy zespołowej!

Zachęcamy do zapoznania się z relacją fotograficzną autorstwa dra Cezarego Brzezinskiego (link) oraz z relacją filmową autorstwa mgr Sylwany Kaźmierskiej i mgra Wiktora Wróblewskiego (poniżej, link).

.

Opublikowane: 29-11-2016

Relacja z Imprezy integracyjna Gospodarki przestrzennej

news-impreza16.jpg

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM zorganizowało kolejną imprezę integracyjną, podczas której wspólnie bawili się studenci i kadra naukowo-dydaktyczna kierunku Gospodarka przestrzenna!

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją autorstwa dra Zbigniewa Głuszczaka (link).

Opublikowane: 29-11-2016

Relacja z seminarium terenowego "Zwrócić Spałę (ku) Pilicy” dla studentów specjalności "Zarządzanie miastem i regionem"

news-spala-2016.jpg

W maju 2016 br. w Spale odbyło się - już drugie - doroczne seminarium terenowe pt. Rozwój lokalny – turystyka i rynek nieruchomości. W wyjeździe o charakterze badawczo-dydaktycznym wzięli udział studenci specjalności "Zarządzanie miastem i regionem", kształcący się na drugim roku studiów licencjackich na kierunku "Gospodarka Przestrzenna" na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Głównym celem zajęć było zapoznanie studentów z lokalnymi uwarunkowaniami rozwoju Spały - specyficznego ośrodka wczasowo-wypoczynkowego. W ramach zajęć terenowych studenci identyfikowali walory przyrodnicze i antropogeniczne Spały i jej okolic, wypełniali karty pracy, przeprowadzali wywiady oraz wykonywali dokumentację fotograficzną. Atrakcyjnym punktem programu seminarium była wycieczka studialna pt. „Park krajobrazowy jako potencjał rozwoju gminy. Przykład Spalskiego Parku Krajobrazowego”, przeprowadzona przez pracownika SPK.

Pogoda sprzyjała badaniom terenowym. Ich efektem były szereg wniosków na temat atrakcyjności turystycznej i barier rozwoju bazy noclegowej w Spale oraz pomysły na rozwój miejscowości. Nie zabrakło też wieczoru integracyjnego przy wspólnym grillu.

Kolejne seminarium terenowe w Spale dla studentów specjalności "Zarządzanie miastem i regionem" odbędzie się za rok!

Opublikowane: 07-07-2016

Odeszła prof. Aleksandra Jewtuchowicz

aleksandra-jewtuchowicz-2.jpg

Z głębokim smutkiem informujemy, że 15. maja br. zmarła prof. Aleksandra Jewtuchowicz, wieloletnia Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ.

Pracownicy Katedry

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23. maja br. o godz. 14.00 na cmentarzu rzymsko-katolickim św. Wincentego w Łodzi (ul. Smutna 9).

Opublikowane: 16-05-2016

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję z cyklu PROREVITA „REWITALIZACJA MIAST – w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania”

Zapraszamy na kolejną ogólnopolską konferencję z cyklu PROREVITA „REWITALIZACJA MIAST – w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania”, która odbędzie się w dniach 27-28.10.2016 r. w Łodzi.

Celem tegorocznej konferencji PROREVITA jest wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów między środowiskiem naukowców, przedstawicieli samorządu terytorialnego, a także organizacji pozarządowych. Proces wymiany wiedzy i doświadczeń pozwoli na sformułowanie wniosków dotyczących efektywnego i skutecznego wspierania procesu rewitalizacji miast. Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja dobrych praktyk i wyników badań dotyczących procesów rewitalizacji w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym, środowiskowym, a także sprawnego zarządzania tym procesem. Mamy nadzieję, iż spotkanie zaowocuje także wyznaczeniem nowych kierunków prac badawczych oraz pogłębi relacje pomiędzy środowiskiem naukowym i samorządowym.

Kliknij, aby przejść na podstronę ze szczegółami

Opublikowane: 18-04-2016

Zapraszamy na Konferencję Naukową "EkoMiasto. Wiedza i kompetencje dla potrzeb zrównoważonego rozwoju miast"

ekomiasto-profilowe.jpg

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy Zespołu Problemowego ds. Kształcenia Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN oraz Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna zaprasza na Konferencję Naukową "EkoMiasto. Wiedza i kompetencje dla potrzeb zrównoważonego rozwoju miast".

Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji na temat profesjonalizacji kadr zarządzających miastem z perspektywy wyzwań zrównoważonego rozwoju oraz współpracy uczelni wyższych z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Konferencja poprzedzona zostanie uroczystością odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi Jerzemu Regulskiemu.

Kliknij, aby przejść na podstronę ze szczegółami

Opublikowane: 21-01-2016

NOWOŚĆ! Monografia naukowa dra Mariusza E. Sokołowicza

rozwoj-terytorialny.jpg

Sokołowicz M.E., Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Współczesne spojrzenie na procesy rozwoju terytorialnego coraz silniej eksponuje sprawność otoczenia instytucjonalnego dla prowadzenia działalności gospodarczej i organizowania życia społeczności miejskich i regionalnych. Perspektywa ta upatruje podstaw procesów ekonomicznych zarówno w instytucjach formalnych (np. przejrzystość i efektywność prawa, sprawność działania przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego) jak i pozaformalnych (np. czynniki kulturowe, poziom zaufania społecznego, sposób zorganizowania społeczności i społeczeństw). Pozwala to dostrzec, że w warunkach rosnącej mobilności kapitału, ludności, towarów i informacji, pewne czynniki odpowiedzialne za rozwój gospodarczy wciąż pozostają „zlokalizowane”, choć ich charakter bywa trudno uchwytny.

Zjawisko terytorialnego zróżnicowania instytucjonalnych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego skłania do sięgnięcia po dorobek intelektualny ekonomii instytucjonalnej, w której podejmowane są liczne próby wyjaśniania przyczyn tych rozbieżności. Celem książki jest wskazanie możliwości zastosowań ekonomii instytucjonalnej jako dynamicznie rozwijającej się gałęzi nauk ekonomicznych, w analizowaniu procesów rozwoju terytorialnego, przede wszystkim w kontekście relacji między instytucjami, bliskością i obecnym rozumieniem pojęcia „przestrzeń”.

Spis treści

Kup

Opublikowane: 11-01-2016

Zapraszamy na Konferencję "Ekonomia wielkich wydarzeń – korzyści i koszty dla miasta"

news-konferencja-expo.jpg

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Instytut Gospodarki Przestrzennej UŁ, Urząd Miasta Łodzi oraz Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UŁ SPATIUM zapraszają na konferencję pt. „Ekonomia wielkich wydarzeń – korzyści i koszty dla miasta”. Konferencja rozpoczyna cykl konferencji na łódzkich uczelniach pt. „Pomyśl o EXPO w Łodzi”.

Konferencja odbędzie się 12.01.2016 r. (wtorek) w auli C101 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Program wydarzenia mogą Państwo pobrać tutaj: http://www.region.uni.lodz.pl/wgrane_pliki/konferencja-201601-expo-program.pdf .

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty studenckie pt. "Społeczność lokalna i organizacje pozarządowe w przygotowaniach do Expo Łódź 2022". Studentów zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/1W-7b79YyEJGXhrmjr9a-PmFuebNVBfUzjPfgwj35KtQ/viewform?c=0&w=1 . Liczba miejsc jest ograniczona.

Opublikowane: 08-01-2016

Polub EkoMiasto na Facebooku!

ekomiasto-news-facebook.jpg

Uruchomiony został fanpejdż projektu "EkoMiasto" w serwisie społecznościowym Facebook! Będą w nim publikowane aktualności z realizacji projektu, a także ciekawostki związane z rozwojem współczesnych miast. Zapraszamy do "śledzenia" "EkoMiasta" pod tym adresem: www.facebook.com/EkoMiastoUL . 

Opublikowane: 29-09-2015

Prof. Aleksandra Nowakowska najlepszym wykładowcą Instytutu Gospodarki Przestrzennej!

news-prof-nowakowska-nagroda-wykladowca-1.jpg

Prof. Aleksandra Nowakowska z Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ została wybrana na najlepszego wykładowcę Instytutu Gospodarki Przestrzennej! Głosy na najlepszych wykładowców mogli oddawać studenci naszego Wydziału w ramach plebiscytu zorganizowanego przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego. Plebiscyt był jednym z wydarzeń organizowanych w ramach obchodów jubileuszu 50. lecia Wydzialu Ekonomiczno-Socjologicznego. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowane: 28-09-2015

Nowa publikacja pracowników Katedry

nowoczesnemetody2015.jpg

Ukazała się nowa książka autorstwa pracowników naszej Katedry zatytułowana "Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym".

Z recenzji wydawniczej profesor Marzeny Piotrowskiej-Trybull: "(...) Monografię należy uznać za bardzo interesującą pozycję, która w istotny sposób wypełni lukę na rynku wydawniczym w zakresie współczesnych metod i narzędzi zarządzania rozwojem. Do jej zalet należy niewątpliwie zaliczyć: trafność, aktualność, wieloaspektowość oraz rangę podjętej problematyki, a także wynikające z niej wartości aplikacyjne dla praktyki samorządowej. Z pełnym przekonaniem monografię Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym (…) można rekomendować nie tylko środowisku naukowemu specjalizującemu się w problematyce rozwoju regionalnego, ale także praktykom zajmującym się na co dzień zarządzaniem regionem, jak również studentom, którzy doskonalą swoją wiedzę w zakresie problematyki regionalnej".

Opublikowane: 17-07-2015

Relacja z Summer School w Bełchatowie

news-summer-school-belchatow.jpeg

6. lipca br. studenci z Brazylii, Ekwadoru, Rosji, Kazachstanu i Polski, którzy brali udział w Szkole Letniej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, mieli okazję zwiedzić miasto oraz kopalnię w Bełchatowie. Okazją ku temu była wizyta studialna pt. "Energy Production, Challenges of Sustainability and Regional Revelopment. Case of Belchatow", zorganizowane przez dra Mariusza Sokołowicza i mgra Jakuba Zasinę.

W ramach wizyty studenci zwiedzili Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie oraz poznali współczesne wyzwania, przed jakimi stają tamtejsza kopalnia i elektrownia w dobie polityki zrównoważonego rozwoju. W drugiej części dnia pracownicy Urzędu Miasta w Bełchatowice zapoznali studentów z działaniami rewitalizacyjnymi prowadzonymi w centrum miasta.

 

Zobacz więcej:

Opublikowane: 07-07-2015

Relacja z wizyty studialnej w Oslo

ekomiasto-news-oslo.jpg

Między 21 a 24 czerwca sześcioro przedstawicieli Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ (dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ, dr Zbigniew Przygodzki, dr Agnieszka Rzeńca, dr Mariusz Sokołowicz, mgr Ewa Boryczka i mgr Jakub Zasina) odbyli wizytę studialną Oslo.

W ramach wizyty zorganizowany został szereg spotkań z norweskimi naukowcami, nauczycielami akademickimi oraz planistami miejskimi. Zespół KGRiŚ wymienił się doświadczeniami w zakresie nauczania zagadnień miejskich oraz w zakresie organizacji procesu kształcenia z pracownikami Norwegian University of Life Sciences (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), Oslo and Akershus University College (Høgskolen i Oslo og Akershus) oraz Oslo City Council.

Ponadto, realizatorzy projektu "EkoMiasto" mieli także okazję zwiedzić kampus akademicki w Ås oraz dzielnice Aker Brygge i Barcode w Oslo.

Opublikowane: 01-07-2015

Relacja z seminarium terenowego w Spale dla studentów specjalności "Zarządzanie miastem i regionem"

news-spala.jpg

Studenci specjalności "Zarządzanie miastem i regionem" II roku Gospodarki przestrzennej w dniach 25 i 26 maja br. wzięli udział w seminarium terenowym, podczas którego realizowali temat: Rozwój lokalny – turystyka i rynek nieruchomości na przykładzie Spały.

Studenci, podzieleni na grupy wykonywali zadania, w ramach których przeprowadzali oceny atrakcyjności turystycznej i jakości przestrzeni publicznej w zakresie bezpieczeństwa i infrastruktury transportowej, a także wywiady na temat funkcjonowania i otoczenia wybranych obiektów zagospodarowania turystycznego w Spale. Na podstawie obserwacji terenowych mieli za zadanie opracować wizję projektu produktu turystycznego, osadzonego w uwarunkowaniach przestrzenno-społeczno-ekonomicznych Spały i wykorzystującego lokalne walory turystyczne. Celem wyjazdu było także zaprezentowanie planu zarządzania nieruchomością, przygotowanego w toku wcześniejszych zajęć kameralnych z przedmiotu Zarządzanie nieruchomościami.

Zdaniem studentów, zorganizowanie wyjazdu do Spały pozwoliło na połączenie "przyjemnego" z "pożytecznym". Poznali oni niezwykle interesujący obszar województwa łódzkiego, jego historię, atuty, ale także i bariery rozwoju. Praca w grupach pozwoliła na pobudzenie kreatywności, tworzenie i wymianę własnych spostrzeżeń, dzięki czemu podczas seminarium miały miejsce bogate merytorycznie dyskusje. Wiele emocji i pozytywnego naukowego fermentu wywołało również poszukiwanie „świętego Graala” w postaci nadpilicznego water-frontu

Studenci składają serdeczne podziękowania dr Beacie Wietesce-Rosiak oraz mgr Piotrowi Rzeńcy za organizację zajęć terenowych i sprawowanie opieki w czasie wyjazdu.

Piotr Rzeńca
Paweł Brzuszczak

Opublikowane: 29-05-2015

Wizyta prof. Andrejsa Skaburskisa

wizyta-prof.-andrejsa-skaburskisa.jpg

Prof. Andrejs Skaburskis z kanadyjskiego Queens University uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej "Economy Today" zorganizowanej w dniach 12-13 marca br. na naszym Wydziale przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Ek-Soc UŁ.

Profesor Skaburskis jest ekonomistą miejskim, a jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematów gentryfikacji, rynku mieszkaniowego oraz polityki przestrzennej. Przed podjęciem pracy akademickiej, profesor Skaburskis przez wiele lat realizował przedsięwzięcia architektoniczno-urbanistyczne w ramach prywatnej praktyki.

Pierwszego dnia konferencji Profesor wygłosił referat pt. "Filtering, Gentrification and the Changing Spatial Structure of Toronto". Drugiego dnia dzielił się zaś swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi pracownikami Wydzialu w ramach sesji pytań i odpowiedzi podczas panelu "Urban and regional economics".

Profesor Skaburskis spędził w Łodzi pięć dni, dzięki czemu miał okazję poznać lepiej nasze miasto. Zwiedził m.in. ulicę Piotrkowską, Księży Młyn, czy Nowe Centrum Łodzi. W poznawaniu Łodzi towarzyszyli mu Diana Koplanyi (KIiN UŁ) oraz Jakub Zasina i Wiktor Wróblewski (KGRiŚ).

Opublikowane: 22-03-2015

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ realizuje projekt pt. "EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast”

news-ekomiasto.jpg

Projekt „EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast” jest realizowany przez Katedrę Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem jest wypełnienie luki edukacyjnej w kształceniu specjalistów w zakresie interdyscyplinarnego zarządzania współczesnymi miastami poprzez opracowanie innowacyjngo progamu kształcenia na potrzeby uruchomienia studiów I-stopnia na praktycznym kierunku "EkoMiasto" na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

 

Wśród zakładanych rezultatów projektu wymienić warto m.in.:

  • Innowacyjny i modułowy program kształcenia na potrzeby praktycznego kierunku studiów I stopnia "EkoMiasto",
  • Cztery podręczniki z obszaru studiów miejskich o treści odpowiadającej programowi ksztacenia,
  • Internetową platformę do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem blended learningu,
  • Ogólnopolską konferencję dydaktyczną nt. współczesnego nauczania na kierunkach z obszaru studiów miejskich.

Projekt „EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast” jest finansowa
ny ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Jego realizacja trwa od 1 stycznia 2015 roku i zakończy się 31 maja 2016 roku.

Opublikowane: 09-02-2015

Wyróżnienie Towarzystwa Urbanistów Polskich dla mgra Jakuba Zasiny

wyroznienie-towarzystwa-urbanistow-polskich-dla-mgra-jakuba-zasiny.jpg

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepszą pracę magisterską w kategorii „Gospodarka przestrzenna” zdobył Jakub Zasina, absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Doroczny konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich nagradza magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej. Wyróżnienie przyznano 25 września br. podczas 50. Kongresu ISOCARP (International Society of City and Regional Planners) organizowanego w Gdyni.

Wyróżnioną pracę pt. Gdy przypadek staje się regułą. Wariantowanie przekształceń elewacji zabytkowego modernistycznego osiedla ZUS w Łodzi z wykorzystaniem modelowania proceduralnego i badań sondażowych autor obronił w sierpniu 2013 roku pod opieką dra Mariusza E. Sokołowicza w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ.

Problem, jaki podjęto w wyróżnionej pracy, dotyczy społecznego przekształcania modernistycznych osiedli mieszkaniowych wybudowanych w dwudziestoleciu międzywojennym. Proces przekształcania zabytkowych elewacji tego typu przeprowadzono na przykładzie łódzkiego osiedla ZUS oraz z użyciem nowej technologii, jakim jest modelowanie proceduralne. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań i analiz autor dokonał wizualizacji możliwych kierunków przekształceń elewacji jednego z bloków ze wspomnianego osiedla. Użyta technologia pozwoliła przetransponować rzeczywiste kierunki zachowań mieszkańców osiedla w komputerowe reguły, z pomocą których opracowano wizualizacje elewacji. Innymi słowy, elewacje budynków stały się trójwymiarowymi wykresami działalności mieszkańców bloku i ich preferencji wizualnych.

Jakub Zasina jest obecnie doktorantem w naszej Katedrze. Dla studentów Gospodarki Przestrzennej prowadzi ćwiczenia z przedmiotu Projektowanie urbanistyczne. Wyniki projektu dyplomowego prezentował m.in. podczas Międzynarodowego Kongresu AESOP w holenderskim Utrechcie w lipcu br.

 

Zobacz więcej:

Opublikowane: 29-09-2014

Studenci specjalności ZMiR rozpoczęli cykl zajęć z liderami projektów rewitalizacyjnych

studenci-specjalnosci-zmir-rozpoczeli-cykl-zajec-z-liderami-projektow-rewitalizacyjnych.jpeg

W ramach zajęć z „Rewitalizacji miast” 2. kwietnia br. studenci naszej specjalności odbyli zajęcia w Żyrardowie, podczas których mogli zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyką życia społeczno-gospodarczego.

Z kolei tydzień później - 9. kwietnia - zostali ugoszczeni na Księżym Młynie w Łodzi: najpierw w klimatycznym wnętrzu Restauracja Gronowalski & Buddha Pub odbyli dyskusję, a następnie w terenie poznawali „tajnki” i problemy rewitalizacji.

Już w maju studentów czeka moc atrakcji: będą na zajęciach w Zgierzu, gdzie poznają historię parku kulturowego „Miasto Tkaczy”, a w Łodzi zwiedzą „Nowe Centrum Łodzi”.

Pracownicy KGRiŚ - dr Agnieszka Rzeńca, mgr Ewa Boryczka i dr Marcin Feltynowski - oraz studenci specjalności „Zarządzanie Miastem i Regionem” serdecznie dziękują przedstawicielom goszczących instytucji za poświęcony czas i okazaną pomoc.

Opublikowane: 23-04-2014

Relacja z wizyty prof. Jana Gehla w Łodzi

wizyta_jana_gehla.jpg

Na zaproszenie Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w dniach 04-06 listopada br. w Łodzi gościł profesor Jan Gehl.

Profesor Jan Gehl jest wybitnym duńskim naukowcem i praktykiem z zakresu architektury, urbanistyki i zarządzania przestrzeniami publicznymi. Związany jest on przede wszystkim z Kopenhagą, gdzie od kilkunastu lat prowadzi badania naukowe, a ich wyniki wykorzystuje na potrzeby aranżowania przestrzeni publicznych tego miasta. Dzięki przedsięwzięciom podjętym w stolicy Danii jest on dziś powszechnie znany w świecie ze skutecznego prowadzenia działań rewitalizujących centra miast (również w Melbourne i w Nowym Jorku) oraz z tworzenia witalnych przestrzeni publicznych. Działania te określa się „kopenhagenizacją” (ang. copenhagenizing) miast.

W ramach wizyty w Łodzi Profesor wygłosił m.in. dwa wykłady akademickie na Uniwersytecie Łódzkim, spotkał się z pracownikami samorządowymi w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, a także zwiedził nasze miasto. Wizyta Profesora była zapowiedzią pierwszego polskiego wydania jego najnowszej książki pt. "Miasta dla ludzi" (ang. Cities for people).

Wizytę profesora Jana Gehla koordynowali Jakub Zasina i Ewa Boryczka (KGRiŚ UŁ) oraz Szymon Nogalski (BAM UMŁ). Partnerami wydarzenia byli Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Konsulat Honorowy Królestwa Danii w Łodzi oraz Architektura & Biznes.

 

Zobacz więcej:

Opublikowane: 06-11-2013

Relacja z Konferencji jubileuszowa prof. Aleksandry Jewtuchowicz

konferencja-jubileuszowa-prof.-aleksandry-jewtuchowicz.jpg

W dniach 24-25 października br. odbyła się Konferencja Jubileuszowa uświetniająca 40 lat pracy naukowej Pani Profesor Aleksandry Jewtuchowicz na Uniwersytecie Łódzkim. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Gościom za przybycie i udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.

 

Zobacz więcej:

Opublikowane: 31-10-2013

Nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla mgr Wioletty Czubak

Prestiżowa nagroda dla absolwentki kierunku Gospodarka Przestrzenna! Wioletta Czubak zdobyła nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie obiektów cennych przyrodniczo. Jej praca pt. "Rola systemu informacji przestrzennej w edukacji ekologicznej i promocji walorów przyrodniczo-kulturowych obszarów chronionych. Przykład Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich" została oceniona najwyżej. Promotorem pracy była dr Agnieszka Rzeńca (KGRiŚ UŁ).

Na realizację swojej pracy mgr Wioletta Czubak otrzymała wcześniej grant Prezydenta Miasta Łodzi. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opublikowane: 05-12-2012

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego

news-folpsec.jpg

Dzięki staraniom pracowników Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Zakładu Doskonalenia Procesów Operacyjnych z Wydziału Zarządzania Uniwersytet Łódzki został partnerem w konsorcjum, które od dnia 1 kwietnia 2012 roku będzie realizować projekt pt. "Funkcjonowanie lokalnych systemów produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego (analiza porównawcza i benchmarking w wybranych krajach UE oraz krajach trzecich)" (FPT.PEOPLE-2O 1 l.IRSES – nr grantu 295050, akronim FOLSPEC).


Zobacz więcej:

Opublikowane: 07-03-2012

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla mgra Łukasza Gryzio

Student kierunku Gospodarka Przestrzenna Łukasz Gryzio zdobył nagrodę w XII edycji konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze prace dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. W roku akademickim 2009/2010 obronił pracę na temat "Rewitalizacja zieleni na przykładzie miasta Pabianice". Promotorem pracy była dr Agnieszka Rzeńca. Gratulujemy!

Opublikowane: 24-10-2011

Sposób na "dziadka"

sposob-na-dziadka.jpg

Zachęcamy do przeczytania artykułu opublikowanego na łamach "Expressu Ilustrowanego" o drze Ryszardzie Gładyszu (KGRiŚ).

 

Zobacz więcej:

Opublikowane: 29-02-2008

Nominacja profesorska dla Aleksandry Jewtuchowicz

nominacja-profesorska-dla-aleksandry-jewtuchowicz.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył nominację profesorską Pani Profesor Aleksandrze Jewtuchowicz (KGRiŚ). Serdecznie gratulujemy!

Opublikowane: 20-06-2006
ARCHIWUM ›
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź